Žádost o vydání územního souhlasu

zivotni_situace_25_1.png

 1. Identifikační číslo
  ----------

 2. Kód
  STU_02

 3. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o vydání územního souhlasu

 4. Základní informace k životní situaci
  Místo územního rozhodnutí stavební úřad vydá územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat v případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba

 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podání žádosti na příslušném formuláři.

 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Podáním písemné žádosti na příslušném formuláři doloženém přílohami osobně na podatelnu nebo poštou na ÚMČ Brno-střed, Odbor územního řízení a stavebního řádu, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno.

 8. Na které instituci životní situaci řešit
  ÚMČ Brno-střed, Odbor územního řízení a stavebního řádu, pracoviště Měníská 4, 601 92 Brno.

 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  ÚMČ Brno-střed, Odbor územního řízení a stavebního řádu, pracoviště Měnínská 4, 2. a 3. patro, u všech referentů územního a stavebního řízení, v úřední dny: pondělí a středa od 8.00 do 17:00 hod.

 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Žádost o územní souhlas obsahuje kromě obecných náležitostí údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje dotčených pozemků a staveb. K žádosti žadatel připojí:

  • doklady prokazující jeho vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem; anebo souhlas podle § 86 odst. 3
  • souhlasná  závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě rozhodnutí podle  § 169 odst. 3 a 4
  • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo podmínkám  dotčených ochranných a bezpečnostních pásem
  • souhlasy osob, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich a tyto pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn; souhlas s navrhovaným záměrem  musí být vyznačen na  situačním výkresu; souhlas se nevyžaduje v případech stavebních záměrů uvedených v § 103, pokud nejsou umístěny ve vzdálenosti od společných hranic pozemků menší než 2 m
  • jednoduchý technický popis

  Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.

 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádost o územní souhlas: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Formuláře dle Stavebního zákona lze získat na sekretariátu Odboru územního řízení a stavebního řádu nebo je možné si je stáhnout z ÚMČ Brno-střed.

 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek za vydání územního souhlasu upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, položka 17. Za vydání územního souhlasu se vybere poplatek ve výši poloviny sazby poplatku za vydání územního rozhodnutí v závislosti  na druhu umisťovaného záměru. Poplatek je možné uhradit v hotovosti na sekretariátu stavebního úřadu, složenkou nebo bankovním převodem.

 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Je-li žádost o územní souhlas úplná a je-li záměr v souladu s požadavky uvedenými v § 90, vydá stavební úřad územní souhlas do 30 dnů ode dne podání žádosti.

 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Nejsou vymezeni - nejedná se o správní řízení

 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------

 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Žádost o vydání územního souhlasu s ověřeným el. podpisem lze podat na el. adresu podatelna@brno-stred_cz, přílohy následně doložit osobně na podatelnu nebo zaslat poštou.

 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhl. č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

 18. Jaké jsou související předpisy
  Vyhl. č. 501/2006Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění, vyhlášky statutárního města Brna o závazných částech územního plánu města Brna a navazujících územně plánovacích dokumentací.

 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Územní souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků.

 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce jsou podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění uplatněny v případě, že fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba provádí činnosti, ke kterým je třeba územní souhlas bez tohoto opatření nebo v rozporu s ním.

 21. Nejčastější dotazy
  ----------

 22. Další informace
  ----------

 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
  Osobně na ÚMČ Brno-střed, Odbor územního řízení a stavebního řádu, Měnínská 4, Brno, 2. a 3. patro u všech referentů územního a stavebního řízení, v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod. telefonicky na čísle 542 526 401

 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Podání ohlášení, žádost o stavební povolení

 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor územního řízení a stavebního řádu Úřadu městské části Brno-střed

 26. Kontaktní osoba
  Vedoucí odboru Ing. Jana Hlávková, tel.: 542 526 400
  všichni pracovníci Odboru územního řízení a stavebního řádu přes tel.: 542 526 401

 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 1. 2013

 28. Popis byl naposledy aktualizován
  ----------

 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení

 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------

Kalendář akcí

< 2019 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
  1 Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
1. 01. 2019, 09:00 - 31. 01. 2019, 19:00
Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
1. 01. 2019, 09:00 - 31. 01. 2019, 19:00
Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
1. 01. 2019, 09:00 - 31. 01. 2019, 19:00
Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
1. 01. 2019, 09:00 - 31. 01. 2019, 19:00
Novoroční běh (Akce třetích stran)
1. 01. 2019, 13:00 - 1. 01. 2019, 16:00
2 3 Tříkrálový průvod... (Akce třetích stran)
3. 01. 2019, 16:00 - 3. 01. 2019, 18:00
4 Betlémské dary (Akce třetích stran)
4. 01. 2019, 13:00 - 4. 01. 2019, 15:00
5 6
7 Švihlý pochod k... (Akce třetích stran)
7. 01. 2019, 14:45 - 7. 01. 2019, 23:59
8 9 10 11 Kruh pro planetu (Akce třetích stran)
11. 01. 2019, 17:00 - 11. 01. 2019, 19:00
12 XIV. Hanácká... (Akce třetích stran)
12. 01. 2019, 07:30 - 13. 01. 2019, 17:00
13
14 15 Podávání kávy a... (Akce třetích stran)
15. 01. 2019, 17:30 - 15. 01. 2019, 20:00
16 Pietní akce na... (Akce třetích stran)
16. 01. 2019, 17:00 - 16. 01. 2019, 21:00
17 Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
17. 01. 2019, 09:00 - 19. 01. 2019, 17:00
18 19 Oslava 10.... (Akce třetích stran)
19. 01. 2019, 17:00 - 20. 01. 2019, 06:00
20
21 22 23 24 25 26 24. Reprezentační... (Akce třetích stran)
26. 01. 2019, 19:00 - 27. 01. 2019, 01:00
27
28 29 30 31 Křesťanská akce (Akce třetích stran)
31. 01. 2019, 17:00 - 6. 06. 2019, 19:00
     
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.