Žádost o vydání rybářského lístku

zivotni_situace_25_1.png

 1. Identifikační číslo
  ----------

 2. Kód
  RYB_01

 3. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o vydání rybářského lístku

 4. Základní informace k životní situaci
  Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů. Rybářský  lístek se vydává pro celé  území České republiky na dobu  10 let, 3 let nebo 1 roku ode dne jeho vydání.

 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Občané s trvalým pobytem na území MČ Brno-střed nebo cizinci, kteří se na území MČ Brno-střed zdržují.

  • dříve vydaným rybářským lístkem,
  • jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl,
  • osvědčením o získané kvalifikaci, nebo
  • rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářského lístku jsou základní znalosti:

  • z poznání ryb a vodních organismů,
  • z biologie ryb a vodních organismů,
  • způsobů lovu ryb,
  • o rybářském hospodaření v rybářských revírech,
  • zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky,

  prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku.
  Výše uvedené kvalifikační předpoklady splňuje osoba, která je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře, rybářskou stráží nebo která doloží osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž.

  Další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se:
  • dříve vydaným rybářským lístkem,
  • popř. jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl
  • Cizinci se vydá rybářský lístek, prokáže-li se:
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Žadatel musí podat písemnou žádost o vydání rybářského lístku (na předepsaném formuláři), a to včetně všech požadovaných náležitostí.

 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Žádost je nutné podat na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu. Cizinci podávají žádost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu se zdržují.

 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Úřad městské části Brno-střed, Odbor životního prostředí, pracoviště Měnínská 4, Brno,  Bc. Tereza Chytilová, 2. patro, kancelář č. 203, tel.: 542 526 165.

 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Občanský průkaz, osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku nebo dříve vydaný rybářský lístek. Cizinec předloží platný cestovní pas, u osob mladších 15 let platný cestovní pas nebo přítomnost zákonného zástupce.

 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář „Žádost o vydání rybářského lístku“ lze získat na Odboru životního prostředí, ÚMČ Brno-střed, pracoviště Měnínská 4, Brno nebo v elektronické podobě na internetových stránkách
  pdf.png Žádost o vydání rybářského lístku

 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek dle zák. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Vydání rybářského lístku s dobou platnosti

  30 dní 200,-Kč
  1 rok
  100,-Kč
  1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 30 dní 50,-Kč
  3 roky
  200,-Kč
  3 roky pro sosby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce
  100,-Kč
  10 let 500,-Kč
  10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 250,-Kč
  na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let 1.000,-Kč
  na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 500.-Kč

  V případě jeho znehodnocení či ztráty je nutno požádat o vydání nového rybářského lístku. Duplikát vydat nelze.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem. Zpravidla se žádost o vydání rybářského lístku vyřizuje obratem.

 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Nejsou

 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu, ta opravňuje fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organismů v příslušném rybářském revíru. Povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé rybářských revírů zpravidla za úplatu. V povolence označí uživatel rybářského revíru držitele rybářského lístku, popřípadě stanoví bližší podmínky výkonu rybářského práva. Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb. Vzor formuláře povolenky k lovu je uveden v příloze č. 8 vyhlášky k provedení zákona o rybářství

 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci není možné řešit zasláním návrhu elektronickou poštou

 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.

 18. Jaké jsou související předpisy

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 14
  • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Jestliže Vám bude vydání rybářského lístku odepřeno, můžete se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení takovéhoto rozhodnutí odvolat k Magistrátu města Brna, Odbor lesního a vodního hospodářství, a to prostřednictvím Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.

 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Kdo neoprávněně chytá ryby, dopouští se:

  • přestupku podle § 30 zákona o rybářství a hrozí mu pokuta až do výše 30 000 Kč nebo zákaz činnosti do 1 roku.
 21. Nejčastější dotazy
  ----------

 22. Další informace
  ----------

 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
  Telefonicky na ÚMČ Brno-střed, Odbor životního prostředí, tel. č. 542 526 165. .

 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------

 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor životního prostředí, ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4, 601 69 Brno

 26. Kontaktní osoba
  Bc. Tereza Chytilová, Odbor životního prostředí, pracoviště Měnínská 4, Brno, 2. patro, kancelář č. 203,  tel. 542 526 165

 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  31. 8. 2014

 28. Popis byl naposledy aktualizován
  29. 6. 2017

 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení

 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------

 

 

 

Kalendář akcí

< 2018 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 Láďova show (Akce třetích stran)
3. 11. 2018, 13:30 - 9. 11. 2018, 19:00
4
5 Demonstrace za... (Akce třetích stran)
5. 11. 2018, 11:00 - 7. 11. 2018, 18:00
6 7 Pietní akt u... (Akce třetích stran)
7. 11. 2018, 11:00 - 7. 11. 2018, 11:15
8 9 10 11 Svatomartinský... (Akce třetích stran)
11. 11. 2018, 10:00 - 11. 11. 2018, 11:00
Pietní akt ke Dni... (Akce třetích stran)
11. 11. 2018, 10:00 - 11. 11. 2018, 14:00
12 VIN(N)OST SVATÉHO... (Akce třetích stran)
12. 11. 2018, 10:00 - 15. 11. 2018, 22:00
13 E V O L V E!... (Akce třetích stran)
13. 11. 2018, 09:00 - 14. 11. 2018, 17:00
14 Letem hudebním... (Akce třetích stran)
14. 11. 2018, 16:00 - 14. 11. 2018, 17:00
15 Anonymous for the... (Akce třetích stran)
15. 11. 2018, 16:00 - 15. 11. 2018, 19:00
16 17 Memoriál Jana... (Akce třetích stran)
17. 11. 2018, 09:30 - 18. 11. 2018, 12:00
Předvolební meeting (Akce třetích stran)
17. 11. 2018, 10:00 - 17. 11. 2018, 11:00
XI. umisťovací... (Akce třetích stran)
17. 11. 2018, 10:00 - 17. 11. 2018, 16:00
Brněnské Vánoce... (Akce třetích stran)
17. 11. 2018, 16:00 - 17. 11. 2018, 17:00
Oslava a... (Akce třetích stran)
17. 11. 2018, 17:00 - 17. 11. 2018, 21:30
18
19 20 21 22 23 24 Napoleon v Brně (Akce třetích stran)
24. 11. 2018, 16:00 - 24. 11. 2018, 21:00
Napoleon v Brně (Akce třetích stran)
24. 11. 2018, 16:00 - 24. 11. 2018, 21:00
Sokol Grand Prix... (Akce třetích stran)
24. 11. 2018, 16:30 - 24. 11. 2018, 20:00
25
26 27 28 29 30    
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.