Tíživá nebo krizová situace v životě člověka-sociálně právní ochrana dětí

zivotni_situace_25_1.png

 1. Identifikační číslo
  ----------

 2. Kód
  OM_02

 3. Pojmenování (název) životní situace
  Tíživá nebo krizová situace v životě člověka-sociálně právní ochrana dětí

 4. Základní informace k životní situaci
  Sociálně právní ochranou dětí se rozumí zejména:

  • ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu
  • ochrana oprávněných zájmů dětí, včetně ochrany jeho jmění
  • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny
  Sociálně právní ochrana se zaměřuje zejména na děti, jejichž rodiče zemřeli, nebo neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, případně nevykonávají či zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti. Dále se zaměřuje na děti, které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, které vedou zahálčivý nebo nemravný život (zanedbávání školní docházky, páchání přestupků, požívání alkoholických nápojů apod.), které se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu, na kterých byl spáchán trestný čin, které jsou opakovaně rodiči umísťovány do zařízení zajišťující nepřetržitou péči nebo jejich umístění v takovém zařízení trvá déle než šest měsíců, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za jejich výchovu, které jsou žadateli o azyl odloučenými od rodičů.
  Orgán sociálně-právní ochrany dětí v součinnosti s rodiči, školou a jinými fyzickými a právnickými osobami zajišťuje ve svém místně příslušném obvodu příznivé podmínky pro výchovu, vzdělání a všestranný rozvoj nezletilých dětí a chrání jejich zájmy. Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může orgán sociálně-právní ochrany dětí vydat správní rozhodnutí o napomenutí nezletilého, jeho rodiče, popř. osoby, která narušuje jeho řádnou výchovu; stanoví nad nezletilým dohled; uloží nezletilému omezení, která zabrání škodlivým vlivům na jeho výchovu.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  • rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu nezl. dítěte
  • samo nezl. dítě
  • školská zařízení, zdravotnická zařízení a jiné orgány
  • každý je oprávněn upozornit orgán sociálně právní ochrany dětí na porušení povinností nebo zneužití práv plynoucích z rodičovské zodpovědnosti 
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Rodič, dítě, kterákoli jiná osoba poskytne písemně, telefonicky, případně ústně v rámci osobního jednání informaci o tom, že práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu jsou ohrožena. Orgán sociálně právní ochrany následně provádí vlastní a komplexní sociální šetření v rodině dítěte, v jeho bydlišti, případně ve školském a zdravotnickém zařízení. Informace získané tímto sociálním šetření orgán sociálně právní ochrany dětí vyhodnocuje a posléze navrhne odpovídající způsob řešení. Nabízí klientům poradenskou činnost, pomoc při sanaci rodiny, nebo využití opatření na ochranu dětí. V případě závažných nedostatků v rodině nebo vleklého konfliktu mezi rodiči je s rodinou spolupracováno do doby nápravy poměrů.

 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

  • rodič, dítě, kterákoliv jiná osoba poskytne písemně, telefonicky, případně ústně v rámci osobního jednání informaci o tom, že práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu jsou ohrožena
  • doručením usnesení příslušného soudu, že Statutární město Brno bylo ustanoveno opatrovníkem nezl. dítěte pro řízení ve věci výkonu rodičovské odpovědnosti na dobu před a po rozvodu manželství rodičů nezl. dítěte, pro řízení ve věci zvýšení nebo snížení výživného na nezl. dítě, úpravy styku s nezl., změny výchovného prostředí, výchovného opatření, popření nebo určení otcovství apod.
  • na žádost soudu a správního úřadu poskytuje údaje pro občanské soudní řízení a správní řízení
  • na žádost orgánu činného v trestním řízení poskytuje údaje potřebné pro trestní řízení
  • na žádost orgánu sociálního zabezpečení a krajských poboček úřadů práce poskytuje údaje potřebné pro rozhodování o sociálních dávkách
  • na žádost jiného orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo státního zastupitelství poskytuje údaje potřebné pro jejich činnost
  • na základě zahájení správního řízení ve věci uložení výchovného opatření.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Odbor sociální a zdravotní, Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Dominikánská 2, 601 69 Brno, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno

 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Odbor sociální a zdravotní, Měnínská 4, 1. poschodí - oddělení sociálně-právní ochrany dětí nejlépe v úřední dny: pondělí, středa 8.00-17.00 hod., po předchozí telefonické domluvě lze dohodnout i jiný termín. Pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí mají agendu rozdělenu dle trvalého bydliště dítěte.

 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Platný občanský průkaz případně jiný doklad osvědčující totožnost, rodný list nezl. dítěte

 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádné

 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Sociálně právní ochraně dětí je poskytována bezplatně s výjimkou pobytu dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (např. FOD-Klokánek) a správy jmění dítěte. Rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte případně jejich zástupci, mohou na základě písemné žádosti nahlížet do spisové dokumentace nezl. dítěte a za úhradu první strany 15,- Kč a za každou další stránku 5,- Kč mají právo si pořizovat z ní kopie.

 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Bezodkladně, do 30 dnů, ve zvláště složitých případech do 60 dnů od podání žádosti, v případě nepříznivého vývoje dítěte nebo jeho ohrožení, se situace řeší neprodleně.

 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Státní i nestátní organizace působící v pomáhajících profesích, organizace pověřené výkonem sociálně právní ochrany dětí.

 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Žádné

 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  ----------

 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
  • sdělení č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte
  • sdělení č. 34/1998 Sb., o Úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí
  • sdělení č. 43/2000 Sb., o Úmluvě o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení
  • sdělení č. 132 / 2000 Sb.m.s, o Evropské úmluvě o osvojení
  • sdělení č. 66/2000 Sb.m.s., o Evropské úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí
  • sdělení č. 47/2001 Sb.m.s., o přijetí Evropské úmluvy o právním postavení dětí narozených mimo manželství.
  • sdělení č. 54/2001 Sb.m.s., o přijetí Evropské úmluvy o výkonu práv dětí
  • sdělení č. 141/2001 Sb.m.s., o přijetí Úmluvy o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí
  • sdělení č. 90/2002 Sb.m.s., o přijetí Úmluvy o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce (Úmluva č.182)
  • sdělení č. 91/2005 Sb.m.s., o sjednání Úmluvy o styku s dětmi
  • zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
 18. Jaké jsou související předpisy

  • zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  • usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
  • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č.325/1990 Sb. o azylu
  • zákon č. 221/2003 Sb. o dočasné ochraně
  • zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • směrnice MPSV č.j. 2013/26780-21 ze dne 19. 9. 2013, o stanovení rozsahu evidence dětí a obsah spisové dokumentace o dětech, vedené orgány sociálně-právní ochraně dětí a stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče.
  • instrukce č.j. 698/88 – L ze dne 30. 12. 1988, kterou se upravuje postup při výkonu soudních rozhodnutí o výchově nezletilých dětí
  • rezoluce Rady Evropské unie z 26. 6. 1997 o nedoprovázených nezletilcích, kteří jsou příslušníky třetích zemí ( 97/ C 221/03)
  • doporučení RE 4(1984) o rodičovské zodpovědnosti
  • doporučení RE 6(1987) o pěstounských rodinách
  • doporučení RE 2(1993) o medikosociálních aspektech zneužívaných dětí
  • doporučení RE 1286 (1996) o Evropské strategii pro děti
  • Národní plán boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti správnímu rozhodnutí o napomenutí nezletilého, jeho rodiče, popř. osoby, která narušuje jeho řádnou výchovu; o stanovení dohledu nad nezletilým; o uložení omezení nezletilému, která zabrání škodlivým vlivům na jeho výchovu může účastník řízení podat odvolání k Magistrátu města Brna, Odbor sociální pomoci a kontroly a to do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím Odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Brno-střed.

 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení
  Pokuty na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění pozdějších předpisů.

 21. Nejčastější dotazy
  ----------

 22. Další informace
  ----------

 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
  Osobní návštěvou na oddělení sociálně právní ochrany dětí, případně u neziskové organizace zaměřené na poradenskou činnost, např.:
  Poradenské centrum Triada, Orlí 20, 602 00 Brno
  Občanská poradna, Anenská 10, Brno
  Krizové centrum Spondea, Sýpka 25, Brno
  IQ Roma servis, Cejl 49 a Hybešova 41, Brno
  DROM, Bratislavská 41, Brno
  Magistrát města Brna, Odbor sociální pomoci a kontroly, Koliště 19, Brno
  Středisko sociální pomoci dětem, Hapalova 4, Brno
  Fond ohrožených dětí, Francouzská 58, Brno
  Bílý kruh bezpečí, Slovinská 41, Brno
  Liga lidských práv, Bratislavská 31, Brno
  Sdružení Podané ruce, Francouzská 36, Brno
  Linka bezpečí dětí a mládeže, nonstop tel.: 800 155 555, Modrá linka, tel: 549 241 010
  Linka naděje, tel.: 547 212 233
  - vzory návrhů k soudu lze získat např. na internetových stránkách www.juristic.cz

 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Nejsou

 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor sociální a zdravotní, ÚMČ Brno-střed

 26. Kontaktní osoba
  Odbor sociální a zdravotní, ÚMČ města Brna, Brno-střed, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno, viz telefonní seznam.

 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 1. 2014

 28. Popis byl naposledy aktualizován
  10. 1. 2014

 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení

 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------

Kalendář akcí

< 2018 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
          1 Bitva 3 vrchařů (Akce třetích stran)
1. 12. 2018, 09:00 - 1. 12. 2018, 11:00
Slavnostní... (Akce třetích stran)
1. 12. 2018, 15:00 - 1. 12. 2018, 18:00
Betlém aneb... (Akce třetích stran)
1. 12. 2018, 16:00 - 2. 12. 2018, 20:20
2 Rozsvícení... (Akce třetích stran)
2. 12. 2018, 19:00 - 2. 12. 2018, 20:00
3 4 Rozdávání... (Akce třetích stran)
4. 12. 2018, 16:00 - 4. 12. 2018, 20:00
5 Sportovní fanzóna (Akce třetích stran)
5. 12. 2018, 17:00 - 10. 12. 2018, 22:00
Uvítání 1.... (Akce třetích stran)
5. 12. 2018, 17:30 - 5. 12. 2018, 22:00
6 7 8 9 Výstava psů... (Akce třetích stran)
9. 12. 2018, 08:00 - 9. 12. 2018, 17:00
10 11 12 Letem hudebním... (Akce třetích stran)
12. 12. 2018, 16:00 - 12. 12. 2018, 17:00
Pochod pro život (Akce třetích stran)
12. 12. 2018, 17:00 - 12. 12. 2018, 18:30
13 14 15 16
17 18 Rozdávání... (Akce třetích stran)
18. 12. 2018, 14:00 - 18. 12. 2018, 20:00
Betlém aneb... (Akce třetích stran)
18. 12. 2018, 19:00 - 18. 12. 2018, 19:20
19 20 21 Svátek světla (Akce třetích stran)
21. 12. 2018, 17:00 - 21. 12. 2018, 21:30
22 Vánoce na hvězdárně (Akce třetích stran)
22. 12. 2018, 10:00 - 22. 12. 2018, 17:30
23
24 25 26 27 28 29 30
31 Ohňostroj po... (Akce třetích stran)
31. 12. 2018, 20:30 - 31. 12. 2018, 20:40
           
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.