Sociální a výchovné problémy dětí (do 15 let) a mladistvých (od 15 do 18 let)

zivotni_situace_25_1.png

 1. Identifikační číslo
  ----------

 2. Kód
  OM_01

 3. Pojmenování (název) životní situace
  Sociální a výchovné problémy dětí (do 15 let) a mladistvých (od 15 do 18 let)

 4. Základní informace k životní situaci
  Životní situace se týká dětí (do 15 let) nebo mladistvých (od 15 do 18 let), kteří vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky podle zákona upravujícího přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití, nebo které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte.

 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte má právo při výkonu svých práv a povinností požádat o pomoc orgán sociálně-právní ochrany.
  Každý je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany na výchovné problémy dětí a mládeže.

 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Trvalé bydliště nezletilého dítěte nebo mladistvého, jehož životní situace se má řešit, na území městské části Brno-střed.

 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Kontaktovat pracovníka oddělení sociálně-právní ochrany dětí, nejlépe osobně po předchozí telefonické domluvě.

 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Úřad městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, Odbor sociální a zdravotní,
  oddělení sociálně právní ochrany dětí, pracoviště Malinovského nám. 4, 602 00 Brno

 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Odbor sociální a zdravotní, Malinovského nám. 4, 2. patro - oddělení sociálně-právní ochrany dětí nejlépe v úřední dny: pondělí, středa 8.00-17.00 hod., po předchozí telefonické domluvě lze dohodnout i jiný termín. Pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí mají agendu rozdělenu dle trvalého bydliště dítěte.

 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Platný občanský průkaz, při první návštěvě rodný list nezletilého dítěte či mladistvého.

 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  K jednání ve věcech nezletilých dětí a mladistvých nejsou třeba žádné formuláře.

 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Bezodkladně, do 30 dnů, ve zvláště složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Na řešení životní situace nezletilých či mladistvých klientů se kromě rodičů či jiných osob odpovědných za výchovu mohou podílet i další osoby z širší rodiny, terapeutická zařízení, střediska výchovné péče, výchovná zařízení, škola, zdravotnická zařízení, nestátní neziskové organizace atd.

 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Především ochota spolupracovat při řešení životní situace.

 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  podatelna.stred@brno_cz

 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník
  • zákon č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č.473/2012 Sb.,o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
  • zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • sdělení č.104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte
  • sdělení č.34/1998 Sb., o Úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí
  • sdělení č.43/2000 Sb., o Úmluvě o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení
  • sdělení č.132 / 2000 Sb.m.s, o Evropské úmluvě o osvojení
  • sdělení č.66/2000 Sb.m.s., o Evropské úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí
  • sdělení č.47/2001 Sb.m.s., o přijetí Evropské úmluvy o právním postavení dětí narozených mimo manželství.
  • sdělení č.54/2001 Sb.m.s., o přijetí Evropské úmluvy o výkonu práv dětí
  • sdělení č.141/2001 Sb.m.s., o přijetí Úmluvy o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí
  • sdělení č.90/2002 Sb.m.s., o přijetí Úmluvy o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce (Úmluva č.182)
  • sdělení č.91/2005 Sb.m.s., o sjednání Úmluvy o styku s dětmi
  • zákon č.109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
  • zákon č.292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
 18. Jaké jsou související předpisy

  • zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  • usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č.97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č.40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č.218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
  • zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č.325/1990 Sb. o azylu
  • zákon č.221/2003 Sb. o dočasné ochraně
  • zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • směrnice MPSV č.j. 2013/26780-21 ze dne 19. 9. 2013, o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech, vedené orgány sociálně-právní ochraně dětí a stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče.
  • instrukce č.j. 698/88 – L ze dne 30. 12. 1988, kterou se upravuje postup při výkonu soudních rozhodnutí o výchově nezletilých dětí
  • rezoluce Rady Evropské unie z 26. 6. 1997 o nedoprovázených nezletilcích, kteří jsou příslušníky třetích zemí ( 97/ C 221/03)
  • doporučení RE 4 (1984) o rodičovské zodpovědnosti
  • doporučení RE 6 (1987) o pěstounských rodinách
  • doporučení RE 2 (1993) o medikosociálních aspektech zneužívaných dětí
  • doporučení RE 1286 (1996) o Evropské strategii pro děti
  • Národní plán boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti správnímu rozhodnutí o výchovném opatření může žadatel podat odvolání k MmB, Odbor sociální péče, Koliště 19, Brno, a to do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím zdejšího úřadu.

 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení
  Pokuty na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění pozdějších předpisů.

 21. Nejčastější dotazy
  ----------

 22. Další informace
  Výchovné problémy dětí a mládeže je možno řešit i ambulantně ve středisku výchovné péče při Dětském diagnostickém ústavu v Brně nebo Diagnostickém ústavu a středisku výchovné péče v Brně, anebo dobrovolným pobytem ve středisku výchovné péče HELP ME nebo ve Středisku výchovné péče Brno. Dočasnou pomoc mladým lidem ve věku 15 – 26 let v sociální nouzi nabízí Azylový dům pro mladistvé. Děti a mládež potýkající se se závislostmi a osoby odpovědné za jejich výchovu se mohou obrátit přímo na organizace a zařízení, které se na tuto problematiku specializují - www.podaneruce.cz, https://www.renadi.cz/.

 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě

  Osobní návštěvou nebo telefonickou konzultací na oddělení sociálně právní ochrany dětí, případně u neziskové organizace zaměřené na poradenskou činnost, např.:
  Středisko výchovné péče pro děti a mládež Brno, Bořetická 2, tel.: +420 544 216 178
  Ratolest Brno, tř. kpt. Jaroše 7b, tel.: +420 545 243 839
  Poradenské centrum Triada, Orlí 20, 602 00 Brno
  Občanská poradna, Anenská 10, Brno
  Krizové centrum Spondea, Sýpka 25, Brno
  IQ Roma servis, Vranovská 45, Brno
  DROM, Bratislavská 41, Brno
  Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, Koliště 19, Brno
  Krizové centrum pro děti a mládež, Hapalova 4, Brno
  Bílý kruh bezpečí, Slovinská 41, Brno
  Liga lidských práv, Burešova 6, Brno
  Sdružení Podané ruce, Hilleho 5, Brno
  Linka bezpečí dětí a mládeže, nonstop tel. č. 116 111, Modrá linka, tel. č. +420 608 902 410
  - vzory návrhů k soudu lze získat např. na internetových stránkách rodina.juristic.cz

 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------

 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor sociální a zdravotní, Úřad městské části Brno-střed

 26. Kontaktní osoba
  Odbor sociální a zdravotní, ÚMČ města Brna, Brno-střed, pracoviště Malinovského nám. 4, 602 00 Brno, viz telefonní seznam

 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 1. 2014

 28. Popis byl naposledy aktualizován
  15. 9. 2019

 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení

 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------

Kalendář akcí

< 2020 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
          1 Předvolební... (Akce třetích stran)
1. 08. 2020, 00:01 - 15. 10. 2020, 23:59
Street Floorball... (Akce třetích stran)
1. 08. 2020, 07:00 - 1. 08. 2020, 20:00
Brasil Fest Brno... (Akce třetích stran)
1. 08. 2020, 09:00 - 2. 08. 2020, 09:00
Luďkův běh (Akce třetích stran)
1. 08. 2020, 09:15 - 1. 08. 2020, 11:00
Koncert... (Akce třetích stran)
1. 08. 2020, 18:00 - 31. 08. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
1. 08. 2020, 19:00 - 1. 08. 2020, 22:00
2
3 Hrátky, hry a... (Akce třetích stran)
3. 08. 2020, 08:00 - 7. 08. 2020, 16:00
4 Taneční tréningy... (Akce třetích stran)
4. 08. 2020, 17:00 - 4. 08. 2020, 20:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
4. 08. 2020, 18:00 - 19. 08. 2020, 22:00
5 Pivní festival Brno (Akce třetích stran)
5. 08. 2020, 10:00 - 8. 08. 2020, 22:00
Uprostřed -... (Akce třetích stran)
5. 08. 2020, 15:00 - 16. 08. 2020, 22:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
5. 08. 2020, 20:00 - 5. 08. 2020, 22:00
6 Křesťanská akce (Akce třetích stran)
6. 08. 2020, 17:00 - 6. 08. 2020, 19:00
Chill out pod... (Akce třetích stran)
6. 08. 2020, 18:30 - 6. 08. 2020, 22:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
6. 08. 2020, 19:00 - 6. 08. 2020, 22:00
Chytrý kvíz v parku (Akce třetích stran)
6. 08. 2020, 20:00 - 31. 08. 2020, 22:00
7 Hudební promořování (Akce třetích stran)
7. 08. 2020, 14:00 - 7. 08. 2020, 22:00
Grilování s... (Akce třetích stran)
7. 08. 2020, 17:00 - 7. 08. 2020, 22:00
Summer Weekend (Akce třetích stran)
7. 08. 2020, 17:00 - 7. 08. 2020, 22:00
Kulturní... (Akce třetích stran)
7. 08. 2020, 17:00 - 4. 09. 2020, 19:30
Klub Leitnerova -... (Akce třetích stran)
7. 08. 2020, 19:00 - 7. 08. 2020, 21:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
7. 08. 2020, 19:00 - 7. 08. 2020, 22:00
8 Flamenco večer (Akce třetích stran)
8. 08. 2020, 16:00 - 8. 08. 2020, 22:00
Elel a Nicmockvintet (Akce třetích stran)
8. 08. 2020, 19:00 - 8. 08. 2020, 22:00
9 KLub Leitnerova -... (Akce třetích stran)
9. 08. 2020, 15:00 - 9. 08. 2020, 16:00
10 Sportovní a... (Akce třetích stran)
10. 08. 2020, 08:00 - 14. 08. 2020, 16:00
Měsíční noc na... (Akce třetích stran)
10. 08. 2020, 14:00 - 16. 08. 2020, 23:59
Taneční workshop (Akce třetích stran)
10. 08. 2020, 18:00 - 10. 08. 2020, 22:00
Letní kino na... (Akce třetích stran)
10. 08. 2020, 21:30 - 16. 08. 2020, 23:59
11 Taneční tréningy... (Akce třetích stran)
11. 08. 2020, 19:00 - 11. 08. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
11. 08. 2020, 19:00 - 11. 08. 2020, 22:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
11. 08. 2020, 21:00 - 11. 08. 2020, 22:00
12 Swingová tančírna (Akce třetích stran)
12. 08. 2020, 18:00 - 12. 08. 2020, 22:00
KLub Leitnerova -... (Akce třetích stran)
12. 08. 2020, 19:00 - 12. 08. 2020, 21:00
13 Křesťanská akce (Akce třetích stran)
13. 08. 2020, 17:00 - 13. 08. 2020, 19:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
13. 08. 2020, 19:00 - 13. 08. 2020, 22:00
Klub Leitnerova -... (Akce třetích stran)
13. 08. 2020, 19:00 - 13. 08. 2020, 21:00
Hannover-Brno-Trio (Akce třetích stran)
13. 08. 2020, 19:00 - 13. 08. 2020, 20:00
Odysea Mariana... (Akce třetích stran)
13. 08. 2020, 20:30 - 13. 08. 2020, 21:30
Jaromír Honzák... (Akce třetích stran)
13. 08. 2020, 22:00 - 13. 08. 2020, 23:00
14 Open air - živá... (Akce třetích stran)
14. 08. 2020, 00:00 - 29. 08. 2020, 23:59
Den Brna (Akce třetích stran)
14. 08. 2020, 09:00 - 16. 08. 2020, 16:00
Na prknech,... (Akce třetích stran)
14. 08. 2020, 10:00 - 16. 08. 2020, 22:00
Grilování s... (Akce třetích stran)
14. 08. 2020, 17:00 - 14. 08. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
14. 08. 2020, 18:00 - 14. 08. 2020, 22:00
Marsalisovy... (Akce třetích stran)
14. 08. 2020, 18:30 - 14. 08. 2020, 19:15
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
14. 08. 2020, 19:00 - 14. 08. 2020, 22:00
S.V.A. Trio (Akce třetích stran)
14. 08. 2020, 20:00 - 14. 08. 2020, 20:55
15 Setkání flašinetárů (Akce třetích stran)
15. 08. 2020, 13:00 - 16. 08. 2020, 18:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
15. 08. 2020, 19:00 - 15. 08. 2020, 22:00
16 JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
16. 08. 2020, 19:00 - 16. 08. 2020, 22:00
17 Hýbej se a tvoř (Akce třetích stran)
17. 08. 2020, 08:00 - 21. 08. 2020, 16:00
18 Taneční tréningy... (Akce třetích stran)
18. 08. 2020, 17:00 - 18. 08. 2020, 20:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
18. 08. 2020, 20:00 - 18. 08. 2020, 22:00
19 JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
19. 08. 2020, 19:00 - 19. 08. 2020, 22:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
19. 08. 2020, 20:00 - 19. 08. 2020, 22:00
20 Křesťanská akce (Akce třetích stran)
20. 08. 2020, 17:00 - 20. 08. 2020, 19:00
Chill out pod... (Akce třetích stran)
20. 08. 2020, 18:30 - 20. 08. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
20. 08. 2020, 19:00 - 20. 08. 2020, 22:00
21 Grilování s... (Akce třetích stran)
21. 08. 2020, 17:00 - 21. 08. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
21. 08. 2020, 19:00 - 21. 08. 2020, 22:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
21. 08. 2020, 19:00 - 21. 08. 2020, 22:00
Gulo Čar pro... (Akce třetích stran)
21. 08. 2020, 20:00 - 21. 08. 2020, 21:00
22 JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
22. 08. 2020, 19:00 - 22. 08. 2020, 22:00
Antonín Fajt Trio (Akce třetích stran)
22. 08. 2020, 20:00 - 22. 08. 2020, 21:00
23 Janoušek-Wróblews... (Akce třetích stran)
23. 08. 2020, 19:00 - 23. 08. 2020, 20:00
Z-Country Paradise (Akce třetích stran)
23. 08. 2020, 20:30 - 23. 08. 2020, 23:00
24 Klub Leitnerova -... (Akce třetích stran)
24. 08. 2020, 17:00 - 24. 08. 2020, 18:00
25 Narozeniny Lokál... (Akce třetích stran)
25. 08. 2020, 17:00 - 25. 08. 2020, 22:00
26 Společenská... (Akce třetích stran)
26. 08. 2020, 17:00 - 26. 08. 2020, 20:00
Rock´n´rollová... (Akce třetích stran)
26. 08. 2020, 18:00 - 26. 08. 2020, 22:00
Uprostřed & Café... (Akce třetích stran)
26. 08. 2020, 18:00 - 26. 08. 2020, 22:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
26. 08. 2020, 20:00 - 26. 08. 2020, 22:00
NOCZ and Choir (Akce třetích stran)
26. 08. 2020, 20:00 - 26. 08. 2020, 22:00
27 Uprostřed &... (Akce třetích stran)
27. 08. 2020, 16:00 - 27. 08. 2020, 22:00
Křesťanská akce (Akce třetích stran)
27. 08. 2020, 17:00 - 27. 08. 2020, 19:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
27. 08. 2020, 17:30 - 27. 08. 2020, 22:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
27. 08. 2020, 19:00 - 27. 08. 2020, 22:00
28 Otevřená radnice... (Akce třetích stran)
28. 08. 2020, 13:30 - 28. 08. 2020, 23:00
Taneční tréningy... (Akce třetích stran)
28. 08. 2020, 17:00 - 28. 08. 2020, 22:00
Grilování s... (Akce třetích stran)
28. 08. 2020, 17:00 - 28. 08. 2020, 22:00
Summer Weekend (Akce třetích stran)
28. 08. 2020, 17:00 - 28. 08. 2020, 22:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
28. 08. 2020, 19:00 - 28. 08. 2020, 22:00
29 Hudební... (Akce třetích stran)
29. 08. 2020, 14:00 - 29. 08. 2020, 22:00
Babí léto a... (Akce třetích stran)
29. 08. 2020, 14:00 - 29. 08. 2020, 22:00
30
31 Ape food... (Akce třetích stran)
31. 08. 2020, 09:00 - 5. 09. 2020, 20:00
           
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.