Sociální a výchovné problémy dětí (do 15 let) a mladistvých (od 15 do 18 let)

zivotni_situace_25_1.png

 1. Identifikační číslo
  ----------

 2. Kód
  OM_01

 3. Pojmenování (název) životní situace
  Sociální a výchovné problémy dětí (do 15 let) a mladistvých (od 15 do 18 let)

 4. Základní informace k životní situaci
  Životní situace se týká dětí (do 15 let) nebo mladistvých (od 15 do 18 let), kteří zanedbávají povinnou školní docházku, utíkají z domova, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než 15 let, které spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití.

 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte má právo při výkonu svých práv a povinností požádat o pomoc orgán sociálně-právní ochrany.
  Každý je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany na výchovné problémy dětí a mládeže.

 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Trvalé bydliště nezletilého dítěte nebo mladistvého, jehož životní situace se má řešit, na území městské části Brno-střed.

 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Kontaktovat pracovníka oddělení sociálně-právní ochrany dětí, nejlépe osobně po předchozí telefonické domluvě.

 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Úřad městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, Odbor sociální a zdravotní,
  oddělení sociálně právní ochrany dětí, pracoviště Malinovského nám. 4, 602 00 Brno

 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Odbor sociální a zdravotní, Malinovského nám. 4, 2. patro - oddělení sociálně-právní ochrany dětí nejlépe v úřední dny: pondělí, středa 8.00-17.00 hod., po předchozí telefonické domluvě lze dohodnout i jiný termín. Pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí mají agendu rozdělenu dle trvalého bydliště dítěte.

 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Platný občanský průkaz, při první návštěvě rodný list nezletilého dítěte či mladistvého.

 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  K jednání ve věcech nezletilých dětí a mladistvých nejsou třeba žádné formuláře.

 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Bezodkladně, do 30 dnů, ve zvláště složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Na řešení životní situace nezletilých či mladistvých klientů se kromě rodičů či jiných osob odpovědných za výchovu mohou podílet i další osoby z širší rodiny, terapeutická zařízení, střediska výchovné péče, výchovná zařízení, škola, zdravotnická zařízení, nestátní neziskové organizace atd.

 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Především ochota spolupracovat při řešení životní situace.

 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  podatelna(zavinac)brno-stred.cz, www.brno-stred.cz

 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník
  • zákon č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č.473/2012 Sb.,o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
  • zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • sdělení č.104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte
  • sdělení č.34/1998 Sb., o Úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí
  • sdělení č.43/2000 Sb., o Úmluvě o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení
  • sdělení č.132 / 2000 Sb.m.s, o Evropské úmluvě o osvojení
  • sdělení č.66/2000 Sb.m.s., o Evropské úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí
  • sdělení č.47/2001 Sb.m.s., o přijetí Evropské úmluvy o právním postavení dětí narozených mimo manželství.
  • sdělení č.54/2001 Sb.m.s., o přijetí Evropské úmluvy o výkonu práv dětí
  • sdělení č.141/2001 Sb.m.s., o přijetí Úmluvy o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí
  • sdělení č.90/2002 Sb.m.s., o přijetí Úmluvy o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce (Úmluva č.182)
  • sdělení č.91/2005 Sb.m.s., o sjednání Úmluvy o styku s dětmi
  • zákon č.109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
  • zákon č.292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
 18. Jaké jsou související předpisy

  • zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  • usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č.97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č.40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č.218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
  • zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č.325/1990 Sb. o azylu
  • zákon č.221/2003 Sb. o dočasné ochraně
  • zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • směrnice MPSV č.j. 2013/26780-21 ze dne 19. 9. 2013, o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech, vedené orgány sociálně-právní ochraně dětí a stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče.
  • instrukce č.j. 698/88 – L ze dne 30. 12. 1988, kterou se upravuje postup při výkonu soudních rozhodnutí o výchově nezletilých dětí
  • rezoluce Rady Evropské unie z 26. 6. 1997 o nedoprovázených nezletilcích, kteří jsou příslušníky třetích zemí ( 97/ C 221/03)
  • doporučení RE 4 (1984) o rodičovské zodpovědnosti
  • doporučení RE 6 (1987) o pěstounských rodinách
  • doporučení RE 2 (1993) o medikosociálních aspektech zneužívaných dětí
  • doporučení RE 1286 (1996) o Evropské strategii pro děti
  • Národní plán boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti správnímu rozhodnutí o výchovném opatření může žadatel podat odvolání k MmB, Odbor sociální pomoci a kontroly, Koliště 19, Brno, a to do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím zdejšího úřadu.

 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení
  Pokuty na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění pozdějších předpisů.

 21. Nejčastější dotazy
  ----------

 22. Další informace
  Výchovné problémy dětí a mládeže je možno řešit i ambulantně ve středisku výchovné péče Dětského diagnostického ústavu v Brně, dobrovolným pobytem ve středisku výchovné péče HELP ME, nebo ve středisku výchovné péče při Diagnostickém ústavu pro mládež v Brně, výchovné problémy mládeže po splnění povinné školní docházky dobrovolným pobytem na oddělení sociální rehabilitace v Brně. Děti a mládež užívající drogy a osoby odpovědné za jejich výchovu se mohou obrátit přímo na organizace a zařízení, které se na tuto problematiku specializují - www.podaneruce.cz, www.drogy-info.cz

 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
  Osobní návštěvou na oddělení sociálně právní ochrany dětí, případně u neziskové organizace zaměřené na poradenskou činnost, např.:
  Středisko výchovné péče pro děti a mládež Brno, Bořetická 2, tel.: 544 216 178
  Ratolest Brno, tř. kpt. Jaroše 7b, tel.: 545 243 839
  Poradenské centrum Triada, Orlí 20, 602 00 Brno
  Občanská poradna, Anenská 10, Brno
  Krizové centrum Spondea, Sýpka 25, Brno
  IQ Roma servis, Vranovská 45, Brno
  DROM, Bratislavská 41, Brno
  Magistrát města Brna, Odbor sociální pomoci a kontroly, Koliště 19, Brno
  Středisko sociální pomoci dětem, Hapalova 4, Brno
  Fond ohrožených dětí, Francouzská 58, Brno
  Bílý kruh bezpečí, Slovinská 41, Brno
  Liga lidských práv, Burešova 6, Brno
  Sdružení Podané ruce, Vídeňská 3, Brno
  Linka bezpečí dětí a mládeže, nonstop tel.č. 800 155 555, Modrá linka, tel. č. 549 241 010
  Linka naděje, tel.: 547 212 233
  - vzory návrhů k soudu lze získat např. na internetových stránkách www.juristic.cz

 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------

 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor sociální a zdravotní, Úřad městské části Brno-střed

 26. Kontaktní osoba
  Odbor sociální a zdravotní, ÚMČ města Brna, Brno-střed, pracoviště Malinovského nám. 4, 602 00 Brno, viz telefonní seznam

 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 1. 2014

 28. Popis byl naposledy aktualizován
  18. 4. 2018

 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení

 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------

Kalendář akcí

< 2019 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
            1 Úklid cyklostezky... (Akce třetích stran)
1. 09. 2019, 09:00 - 1. 09. 2019, 12:00
Jihomoravské... (Akce třetích stran)
1. 09. 2019, 10:00 - 1. 09. 2019, 20:00
2 3 Informační stánek... (Akce třetích stran)
3. 09. 2019, 16:00 - 3. 09. 2019, 20:00
Živá hudba na... (Akce třetích stran)
3. 09. 2019, 16:00 - 3. 09. 2019, 22:00
4 5 Roztáčíme Zelňák (Akce třetích stran)
5. 09. 2019, 10:00 - 5. 09. 2019, 22:00
Křesťanská akce (Akce třetích stran)
5. 09. 2019, 17:00 - 6. 02. 2020, 19:00
6 Galakoncert k... (Akce třetích stran)
6. 09. 2019, 06:00 - 6. 09. 2019, 22:00
Propagace... (Akce třetích stran)
6. 09. 2019, 10:00 - 20. 09. 2019, 20:00
Taneční vystoupení (Akce třetích stran)
6. 09. 2019, 17:00 - 6. 09. 2019, 18:00
koncert The... (Akce třetích stran)
6. 09. 2019, 19:00 - 6. 09. 2019, 21:00
Koncert (Akce třetích stran)
6. 09. 2019, 19:00 - 26. 10. 2019, 22:00
7 Chillibraní&Chill... (Akce třetích stran)
7. 09. 2019, 10:00 - 7. 09. 2019, 22:00
Den Starobrna 2019 (Akce třetích stran)
7. 09. 2019, 12:00 - 7. 09. 2019, 22:00
8
9 Léto v centru:... (Akce třetích stran)
9. 09. 2019, 09:00 - 9. 09. 2019, 22:00
10 11 12 Jarmark (Akce třetích stran)
12. 09. 2019, 08:00 - 12. 09. 2019, 20:00
Živá /... (Akce třetích stran)
12. 09. 2019, 14:00 - 12. 09. 2019, 22:00
Informační stánek... (Akce třetích stran)
12. 09. 2019, 16:00 - 12. 09. 2019, 20:00
Trio 43 - hudební... (Akce třetích stran)
12. 09. 2019, 18:00 - 12. 09. 2019, 22:00
13 Propagace církve... (Akce třetích stran)
13. 09. 2019, 17:00 - 13. 09. 2019, 21:00
14 Den za Moravu 2019 (Akce třetích stran)
14. 09. 2019, 09:15 - 14. 09. 2019, 14:00
Den za Moravu! (Akce třetích stran)
14. 09. 2019, 09:15 - 14. 09. 2019, 14:00
Čtení Bible v Brně (Akce třetích stran)
14. 09. 2019, 12:00 - 14. 09. 2019, 18:00
Benefiční koncert (Akce třetích stran)
14. 09. 2019, 16:00 - 14. 09. 2019, 22:00
15 Sweet Dream Fest (Akce třetích stran)
15. 09. 2019, 07:00 - 15. 09. 2019, 21:30
Léto v centru:... (Akce třetích stran)
15. 09. 2019, 14:00 - 15. 09. 2019, 21:55
Odpoledne se... (Akce třetích stran)
15. 09. 2019, 14:00 - 15. 09. 2019, 19:00
16 Sportovně... (Akce třetích stran)
16. 09. 2019, 06:00 - 16. 09. 2019, 22:00
17 Slavnosti vína 2019 (Akce třetích stran)
17. 09. 2019, 09:00 - 29. 09. 2019, 22:00
18 19 20 Divadelní... (Akce třetích stran)
20. 09. 2019, 10:00 - 22. 09. 2019, 22:00
Divadelní... (Akce třetích stran)
20. 09. 2019, 10:00 - 22. 09. 2019, 19:00
Celosvětová... (Akce třetích stran)
20. 09. 2019, 10:00 - 20. 09. 2019, 12:00
21 Bike a Run festival (Akce třetích stran)
21. 09. 2019, 11:00 - 21. 09. 2019, 22:00
Cvičení... (Akce třetích stran)
21. 09. 2019, 15:00 - 21. 09. 2019, 17:00
22
23 Výtvarná akce -... (Akce třetích stran)
23. 09. 2019, 10:00 - 23. 09. 2019, 16:00
24 25 Oktoberfest 2019 (Akce třetích stran)
25. 09. 2019, 11:00 - 29. 09. 2019, 22:00
26 Podzimní cyklojízda (Akce třetích stran)
26. 09. 2019, 18:00 - 26. 09. 2019, 20:00
27 Earth Strike -... (Akce třetích stran)
27. 09. 2019, 10:00 - 27. 09. 2019, 22:00
Noc vědců (Akce třetích stran)
27. 09. 2019, 18:00 - 28. 09. 2019, 00:00
28 Zombie Walk Brno (Akce třetích stran)
28. 09. 2019, 07:00 - 28. 09. 2019, 22:00
Průvod hnutí... (Akce třetích stran)
28. 09. 2019, 09:00 - 28. 09. 2019, 10:00
29
30 Průvod k zahájení... (Akce třetích stran)
30. 09. 2019, 17:15 - 30. 09. 2019, 18:00
           
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.