Programové prohlášení Rady městské části Brno-střed pro volební období 2014–2018

 

Tisková zpráva k aktuálnímu plnění z 15. 11. 2016

Celkové plnění Programového prohlášení: 76,15% (k 15. 11. 2016)

otevřít/zavřít vše

Verze pro tisk

OTEVŘENÁ RADNICE

  Plnění: 77,5%

1.

Transparentnost je zvyšována průběžně. Konkrétní naplňování tohoto bodu je rozepsáno v následujících bodech. Kromě jiného jsou materiály do Rady městské části k dispozici předem všem zastupitelům v elektronické formě.

 90%
2.

Smlouvy městské části jsou zveřejňovány v souladu se zákonem v Registru smluv. Dodržování je pravidělně kontrolováno.

 100%

3.

V současné době jsou připravovány přehledné infografiky, které občany jednoduše a názorně navedou při řešení úředního postupu.
Na webu městské části došlo nově k přehlednějšímu rozčleněně jednotlivých životních situací, aby byly snáze dohledatelné.
Došlo ke změnám v organizaci vybraných odborů, aby efektivněji a rychleji řešily podněty občanů. Tisková zpráva.

 50%

4.

Bod je v aktivní přípravě, byla vytipována vhodná lokalita, připravuje se projektová dokumentace

 40%
5.

Jmenovité hlasování bylo zavedeno v radě, komisích a ve výborech. Tisková zpráva

 100%

6.

Ve věci help desku pro občany proběhl průzkum a v současné době je volen prostředek pro jeho uskutečnění. Navrhovány jsou buďto jako moderní forma doručování aktuálních zpráv na mobilní telefony a e-mailové účty registrovaných občanů, nebo jako interaktivní on-line formulář s postupným nasměrováním občana k formuláři odpovídajícím jeho požadavku.

 20%

7.

Bylo zavedeno.

 100%

8.

Jednání zastupitelstva jsou pravidelně on-line zveřejňována na stránkách ÚMČ Brno-střed během jednání. Jednání lze sledovat zde.

 100%

9.

Rozklikávací rozpočet byl zaveden. Lze rozklikávat až na úroveň faktury. Rozpočet je možné sledovat zde. V současné době je ve spolupráci s MF ČR připravována propracovanější verze.

 100%

10.

Byla přijata nová směrnice o zadávání veřejných zakázek. Její dodržování je prověřováno pravidelnými audity.

 80%

11.

Hledá se právní řešení a oblasti možného využití.

 20%

12.

Zavedli jsme pravidelné hovory občanů vždy v 17.00 hodin jako bod na jednání zastupitelstva. Každý občan se tedy může aktivně ptát na to, co ho zajímá, případně vznášet další podněty a nápady. O projektech občany také aktivně informujeme ve Zpravodaji, na webu i na facebooku.
Dále proběhla množství veřejných debat na různá témata: zavádění rezidentního parkování, úpravy parků a dětských hřišť (Obilný trh, Křídlovická, Mendlovo náměstí, park u letohrádku Mittrovských, park Dvorského, Kraví hora) a nové zástavbě (pozemek na Lerchově).

 90%

13.

Snažíme se zlepšit prostředí ve společných prostorech. Podařilo se nám zlepšit úklid v budovách městské části, začal se třídit odpad. Zavedli jsme průběžnou kontrolu na veřejných toaletách v budovách radnice. V rámci radnice jsou zavedeny dezinfekční prostředky. Dále bylo zavedeno hodnocení úředníků občany systémem Dobrý úřad. Realizována byla i rekonstrukce radničního podloubí a instalace veřejného klavíru. Byla otevřena dolní brána z ulice Dominikánská.

 70%

14.

V současnosti probíhá příručky pro zaměstnance a školení zaměřených na protikorupční problematiku. Připravuje se zřízení protikorupční linky.

 70%

15.

Intenzivně připravujeme obsahovou a systémovou změnu stávajícího Zpravodaje tak, aby byl redakčně veden podle pravidel a doporučení projektu Radničních listů bez cenzury. Kompletní přeměna Zpravodaje, včetně grafiky, by měla proběhnout v první polovině roku 2017.

 75%

16.

V květnu 2016 byl spuštěn redesignovaný web městské části na novém redakčním systému.
Na základě uživatelského testování občanského spolku „Přístupnější stát“ došlo zároveň k úpravám webu tak, aby byl uživatelsky přívětivější a přístupnější všem občanům bez ohledu na věk či počítačové dovednosti. Spočívá to zejména v přehledném řazení úředních záležitostí a zjednodušené navigaci na webu.
Došlo k maximálnímu ztransparentnění všech podstatných náležitostí týkajících se hospodaření městské části nebo zveřejňování povinných informací.Design webu je nově responzivní.
Celkové náklady byly 50. 000,- Kč. Na web jsou pravidelně vystavovány nové informace a aktualizovány stávající údaje.
Web byl hodnocen v rámci testu Deníku Rovnost.

 90%

17.

Byl proveden průzkum a osloveny 3 certifikační autority, poskytující elektronický podpis. Z průzkumu vyplývá, že zavedení elektronického podpisu pro občany v současné době bohužel není možné z důvodu vysokých nákladů na podpis.

 100%

18.

Aktivní zapojení do akce Dobrý úřad. Kromě toho je úřad možné hodnotit pomocí hodnocení společností na Google.cz.

 100%

 

ROZPOČET, INVESTICE A HOSPODAŘENÍ S OBECNÍM MAJETKEM

 

Plnění:

81,4%

19.

Výdaje, které vyplývají z uzavřených smluvních vztahů a závazky, které musí úřad plnit, jsou pokryty ve schváleném rozpočtu. Rozpočet je možné sledovat zde.
Rozpočet na rok 2016 byl pak schválen jako skutečně vyrovnaný, s pokrytím všech závazků. Tisková zpráva.

 100%

20.

Statutární město Brno bude v lednu 2017 spouštět první ročník celobrněnského projektu Participativního rozpočtu (dále jen PaRo), není vhodné, aby zároveň i městská část Brno-střed souběžně spustila vlastní PaRo. Městská část Brno-střed se proto aktivně zapojila a podílí se na přípravě a nastavení celobrněnského projektu Participativního rozpočtu. Bude jej intenzivně a aktivně propagovat a  informovat občany městské části tak, aby celý proces pochopili a aktivně se do něj zapojili.

 75%

21.

S dostatečným časovým předstihem svoláváme veřejná projednávání pro občany městské části, aby byli buď včas informováni o připravovaných projektech a změnách, nebo se mohli vyjádřit, jaké změny jsou z jejich pohledu přínosné, jaké využití veřejného prostoru by si představovali a podobně. Připravili jsme šest veřejných projednání k rezidentnímu parkování, sezvali jsme obyvatele okolí Lerchovy ulice, aby nám sdělili, jak by si představovali využití prostoru bývalých kasáren, projednávali jsme také s místními obyvateli využití prostoru mezi ulicemi Preslova a Neumannova, projednávala se rekonstrukce Mendlova náměstí a rekonstrukce největšího parku na Starém Brně ve vnitrobloku Křídlovická Zahradnická, kde proběhla dvě setkání.

 100%

22.

Snažíme se maximálně efektivně využívat zdroje, chystáme projektové dokumentace na zateplení budov.

 70%

23.

Byl získán projekt Management řízení a rozvoje lidských zdrojů a ÚMČ BS a pracuje se na získání dalších projektů. ÚMČ připravuje strategický plán, ve kterém se počítá se spoluprácí občanů.

 50%

24.

RMČ Brno-střed na 96. zasedání konaném dne 19. 9. 2016 schválila vyhlášení dotačních programů na rok 2017. Tisková zpráva.

 100%

25.

Je připravována směrnice pro zavedení rychlejší a důslednější správu starých pohledávek.

 75%

 

BYDLENÍ A SPRÁVA BYTOVÝCH DOMŮ

 

Plnění:

90,0%

26.

ZMČ BS schválilo aktualizovaná Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed a Kritéria a způsob pro výběr žadatelů o pronájem bytu v městské části Brno-střed. Tisková zpráva

 100%

27.

Dlouhodobě nepronajaté byty se nacházejí převážně v domech ve špatném technickém stavu. Všechny volné byty byly předány na Odbor investiční a správy bytových domů, který činí další kroky vedoucí např. k opravě bytů tak, aby budoucím nájemcům byly byty pronajaty již opravené, popř. vyhodnocuje stav celých domů a dává podnět k projednání jejich případného odsvěření s ohledem na předpokládané náklady a výnosy. Byl vytvořen systém zveřejňování volných bytů nejen na úřední desce, ale i prostřednictvím např. sreality. Tisková zpráva.

 50%

28.

Pravidla pronájmu bytů v městské části Brno-střed navazují na platná pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady schválená Zastupitelstvem města Brna. Strategie bydlení je tedy úzce provázána. MČ BS se aktivně zapojuje do schválených programů, ve věci modernizace bytového fondu provádí či připravuje opravy nejen jednotlivých bytů ale rovněž i celých bytových domů.

 80%

29.

Při posuzování nabídek žadatelů je přihlíženo k navrhovanému účelu nájmu.

 100%

30.

Portál byl spuštěn začátkem roku 2015.

 100%

31.

Veřejná zakázka na pastportizace bytového fondu, jako základní materiál pro detailní evidenci nemovitého majetku a jeho konkrétního stavu, byla v současné době dokončena. Nyní probíhá zajištění podpisů smluvních stran a spuštění vlastní pasportizace bytového fondu. Termín provedení těchto prací je nyní rozvržen do cca dvou let.

 100%

32.

Pro zlepšení kvality stavebních prací při opravách bytového fondu se snažíme maximálně využívat institutu externího výkonu technického dozoru ve spolupráci s kmenovými techniky dotčeného odboru.

 100%

 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A ÚZEMNÍ ROZVOJ

 

Plnění:

62,6%

33.

V loňském roce 2015 byl na přání občanů místně zvýšen počet stanovišť na separovaný sběr odpadů, v druhé polovině letošního roku pak ke zkvalitnění jistě přispěje i úprava vzhledu vybraných stanovišť tohoto sběru realizovaná za spoluúčasti městské části.
Letos pak byly na vybraných místech v MČ instalovány sáčky na psí exkrementy. Tisková zpráva.
Ve spolupráci s BKOM jsou pak průběžně opravovány chodníky a patníky.
Realizuje se revitalizace největšího parku na Starém Brně Křídlovická Zahradnická, loni byl zrekonstruován park u letohrádku Mittrovských, je připravený projekt na rekonstrukci parku Dvorského, proběhla architetonická soutěž na úpravu zelené plochy na Mendlově náměstí mezi ulicemi Výstavní a Veletržní, byly zřízeny nové květinové záhony.
Z velké části se podařilo z centra Brna vytlačit černý výlep, ze zelených ploch v centru byly odstraněny nevhodně umístěné billboardy a reklamy.

 50%

34.

K naplnění je třeba odstraňovat další bariéry a překažky, na které budeme upozorněni občany, nebo které budou zjištěny z vlastního podnětu, dále pak plánovat úpravy veřejných prostor tak, aby tyto překážky vůbec neobsahovaly.
Prostřednictvím BKOM řešíme překážky na komunikacích, na které jsme upozorněni, například se dělala úprava nájezdu na Hybešově, nyní na Bohuslava Martinů
Odstraňovány jsou například ploty a zábradlí bránící lidem v plynulé chůzi.
Občané mohou jednotlivé překážky a bariéry nahlašovat i za pomocí mobilních aplikací Lepší místo nebo ZmapujTo.

 50%

35.

Pokračování v úpravách veřejných prostor formou vyzvaných či otevřených veřejných soutěží. Ve spolupráci s dalšími městskými částmi je oživováno nábřeží Svitavy.
Z úrovně města Brna pak byla vyhlášena architektonická soutěž na úpravu nábřeží Svratky. Tisková zpráva.
Proběhla soutěž na úpravu zelené plochy na Mendlově náměstí mezi ulicemi Výstavní a Veletržní, vyhlášena byla soutěž na revitalizaci parku na Moravském náměstí.

 80%

36.

Všechny úpravy veřejných prostor jsou již realizovány se zohledněním tohoto aspektu.

 80%

37.

V současné době je navázána spolupráce například v oblasti architektonické soutěže na novou podobu parku na Moravském náměstí. S Fakultou architektury byla navázána i oficiální spolupráce. Tisková zpráva.
Spolupráce byla navázána i se zahradnickou fakultou Mendlovy univerzity, například při návrhu revitalizace mezi ulicemi Neumannova a Preslova.

80%

38.

Dostupnost ploch je zohledňována např. při plánování kde bude jaké hřiště/sportoviště postaveno/rekonstruováno. Pro veřejnost nově otevřené dětské hřiště ve Sportovním a rekreačním areálu Kraví hora. Dále pokračujeme v inventuře nevyužitých ploch na území městské části.
Veřejné toalety by měly vzniknout v rámci rekonstrukce zelené plochy na Mendlově náměstí mezi ulicemi Výstavní a Veletržní.

 80%

39.

Praktickým příkladem jsou například přípravné práce související s plánovaným odstraněním bývalé "kadetky" při ulici Žižkově, dalším příkladem je veřejné projednávání neuvyžitého pozemku na Lerchově.

 50%

40.

Soustavně pracujeme na zkvalitnění kontroly úklidu veřejných prostranství parkově upravené plochy nevyjímaje a současně se připravujeme na přímé zadání provádění vybraných úklidových prací jedné z dominantních městských akciových společností, což by rovněž mohlo přispět k ještě většímu zlepšení v provádění uvedených služeb. Praktickým příkladem je uzavření příkazní smlouvy s městkou společností Brněnské komunikace, a.s., na základě které bude probíhat celoroční údržba místních komunikací hned ve třech lokalitách, a to Masarykova čtvrť-Staré Brno, Staré Brno-Štýřice a Veveří-Trnitá. Tisková zpráva. V lednu 2015 pak MČ oslovila více uchazečů o zimní úklid, čímž podstatně snížila finanční částku za úklid.
Nově vysazené stromy ošetřujeme plastovým obalem proti poškození psí močí, distribuovali jsme sáčky na psí exkrementy ke košům, instalovali jsme 2 ks psích pisoárů, části trávníků osazujeme kvetoucími záhony. Na podnět občanů byly dosazeny stromy na místa, kde chyběly.
Nově by BKOM měl chemické prostředky na hubení plevele nepoužívat plošně, ale pouze se souhlasem městské části.

 70%

41.

Obsazení prodejních míst v parku na Moravském náměstí bylo v letošním roce 2016 řešeno netradičním způsobem formou aukce, což současně přispělo i k většímu výnosu do pokladny městské části. Tisková zpráva.

 70%

42.

Nová místa jsou v jednání před schválením a další vhodná místa hledáme.

 70%

43.

Ze strany silničního správního úřadu byla snaha o zjednodušení formuláře, který bude dále upravován v návaznosti na přijetí metodiky; dále probíhají jednání s dotčenými orgány na prodloužení platnosti jejich vyjádření; jednotlivá vyjádření by měla být výhledově shromažďována na jednom místě tak, aby je úředníci mohli využívat a nebylo nutné je opakovaně požadovat po klientech; rovněž bude vytvořeno funkční místo poradce pro pomoc žadatelům při úpravě jejich restauračních zahrádek tak, aby odpovídaly přijaté metodice, popř. jako poradenství pro vyřízení ZUK v kombinaci s referenty.

 50%

44.

Pro veřejnost je nově otevřené dětské hřiště ve Sportovním a rekreačním areálu Kraví hora. Tisková zpráva.Dále pokračujeme v inventuře nevyužitých ploch na území městské části.

 65%

45.

Z úrovně města se uskutečnily dvě architektonické sotěže na řešení rozvoje Jižního centra. Mezinárodní otevřená soutěž s polohou nádraží tzv. "Petrov", druhá soutěž s navrhovaným nádražím ve variantě "U řeky". Obě soutěže přinesly nové pohledy na to, jak by bylo možné území Jižního centra koncipovat. Realizace dalších navazujících kroků v území je však odvislá od rozhodnutí o konečném umístění nádraží.

 50%

46.

K naplnění je třeba např. podpoření přiblížení separovaného sběru odpadů co nejblíže k občanům (model SSO v domech) nebo např. pokračování v úpravách stanovišť na separovaný sběr odpadů. O umístění nádob na separovaný odpad - papír a plasty - projevily zájem více než čtyři stovky domů. Ve spolupráci se SAKO a.s. budou postupně nádoby do domů distribuovány.

 65%

47.

V současné době připravujeme společně s TSB spuštění projektu pro prvních 5 lokalit v centru města.

 10%

48.

Od prosince 2016 dojde ke spuštění tzv. nonstop úklidu celého přednádražního prostor a dále se připravuje celková obměna všech laviček na nástupních tramvajových ostrůvcích. Tisková zpráva.
Taktéž se věnujeme i prostoru za nádražím, kde dochází k rušení nelegálního stánkového prodeje. Tisková zpráva.

 80%

49.

Příkladem regulace je takřka úplné ukončení dosavadního byť pouze krátkodobého propagování kulturních akcí formou billboardů instalovaných v plochách s parkovou úpravou, opatřením směřujícím proti nelegálnímu výlepu je například ošetření povrchů tímto nešvarem nejvíce zatížených odpadkových košů tzv. antiplakátovacím nátěrem, což by mělo zase přispět ke zlepšení estetiky veřejného prostoru.
Velkoplošné a středněplošné reklamní zařízení nepovolujeme. Odstraňování nepovolené reklamy na území městské části s důrazem na Městskou památkovou rezervaci. Mapování a kontrola povolení ve vztahu k výstrčím. Kontrola legálnosti reklamy na domech ve vlastnictví SMB svěřených městské části. Příprava nařízení města o regulaci reklamy. Příprava manuálu dobré praxe v úzké spolupráci s Odborem památkové péče MMB. Tisková zpráva.

 65%

 

DOPRAVA

 

Plnění:

46,3%

50.

MČ se podílí na přípravě rezidentního parkování a cyklistických opatření. RMČ rozhodla o zrušení některých parkovacích míst v historickém centru města – v návaznosti na zprovoznění parkovacího domu. MČ usiluje o zřízení nových přechodů a míst pro přecházení na významných městských třídách a ulicích.

 80%
51.

MČ se aktivně podílí na přípravě rezidentního parkování, které bude částečně regulovat individuální automobilovou dopravu. Dále si RMČ stanovila priority v oblasti cyklistické dopravy, jakožto alternativě k IAD. 3 školy se zapojily do projektu Bezpečně do školy.

 20%

52.

RMČ souhlasí s novou zastávkou MHD na Kounicové před Moravskou zemskou knihovnou. Tisková zpráva.
MČ BS usiluje o zřízení nové zastávky na Úvoze ve směru Mendlovo náměstí (mělo by být řešeno současně s rekonstrukcí křižovatky Úvoz Údolní).

 60%

53.

RMČ si usnesením ze dne 7. 9. 2015 stanovila priority v oblasti infrastrukturních opatření pro cyklisty a předala je OD MMB. Realizace cyklistických opatření ve městě Brně uvízla v poslední době na mrtvém bodě. Situaci by měla zlepšit nová funkce cyklokoordinátorky na OD MMB (nastoupila 1. 10. 2016). MČ bude prostřednictvím svého dopravního specialisty a gesční místostarostky dále prosazovat přípravu a realizaci prioritních opatření. Pronájem nebytových prostor na ulici Přízova pro dílnu Rekola Brno z.s. od MČ Brno-střed za zvýhodněnou cenu. MČ Brno-střed usilovala o začlenění carsharingu do systému rezidentního parkování jako alternativy IAD, což se dle posledních informací podařilo vyřešit, je ve stadiu schvalování.

 20%

54.

Schválení metodiky pro stavební řešení zóny 30. Zavedení zón 30 v obytných oblastech v rámci systému rezidentního parkování. Tisková zpráva.
Kromě toho se MČ – zatím neúspěšně – snaží iniciovat vznik nových přechodů a míst pro přecházení na významných městských třídách a ulicích. Bezbariérová úprava byla realizována na základě požadavku např. na ulici Hybešova, nyní např. Bohuslava Martinů. Bezbariérově byl upraven Björnsonův sad, zaměstnanci úřadu prošli školením o potřebách handicapovaných a bezbariérových úpravách.

 80%

55.

MČ se prostřednictvím gesční místostarostky a dopravního specialisty aktivně zapojuje do přípravy rezidentního parkování ve spolupráci s OD MMB a BKOM. Místostarostka pořádá besedy s občany z jednotlivých oblastí, které slouží jednak k informování občanů, jednak ke sběru podnětů od nich, které jsou využity při navrhování jednotlivých oblastí.Tisková zpráva.

 40%

56.

RMČ schválila v rámci stanovení parkovacích režimů v centru (pro rezidentní parkování od 05/2017) zrušení části parkovacích míst na Dominikánském náměstí – ve vazbě na zprovoznění parkovacího domu Panenská. A dále redukci parkování na ulicích Veselá, Vachova, Nádražní a na Jakubském a Kapucínském náměstí.

 60%

57.

V současné době již existuje řešení zmíněného přechodu, které vyhovuje současným normám. Jeho realizace je nyní navázána na rekonstrukci ulice Údolní s křižovatkou na Úvoze. Aktuálně je v připomínkování proces zadání projektu rekonstrukce Údolní.

 10%

 

BEZPEČNOST

 

Plnění:

83,0%

58.

Vedeme intenzivní a pravidelná jednání s vedením Městské policie Brno.

 80%

59.

Ve spolupráci s policií ČR i MP, zástupců neziskovek a sociálních pracovníků se podařilo zklidnit vyhrocenou situaci v lokalitě Zderadova.

 85%

60.

Podněty a stížnosti z určitých lokalit řešíme společně se zástupci městské policie.

 90%

61.

Na pravidelných setkáních jsou zástupci PČR a městské policie seznámení s případným shromážděním nebo s pořádanými akcemi na území MČ BS, v případě potřeby budeme vyžadovat systematický dohled městské policie. Budeme také vyžadovat přítomnost hlídek městské policie v problematických oblastech MČ BS a to v sociálně vyloučených lokalitách, na hlavním nádraží atd.

 95%

62.

Nově orgán sociálně-právní ochrany dětí Brno-střed pomáhá ohroženým rodinám s nezletilými dětmi za pomoci vlastních terénních pracovníků. Cílem práce je především zachování přirozeného rodinného prostředí pro děti a podpora a zlepšování podmínek, v nichž některé děti žijí. Tisková zpráva.

 65%

 

ŠKOLSTVÍ

 

Plnění:

87,3%

63.

MČ BS se do celoměstského systému zápisu do mateřských škol připojila v únoru 2015. Povedlo se tak umístit všechny děti z MČ do školek.

 100%

64.

Momentální kapacita je dostačující, demografický vývoj sledujeme. Od školního roku 2016/2017 byla otevřena jedna nová třída v MŠ Brno, Pšeník a výhledově budeme otevírat jednu novou třídu na Údolní 9.

 100%

65.

U všech ZŠ fungují školské rady a rodičovské iniciativy.

 90%

66.

Všechny MŠ úzce spolupracuje s rodiči. Většina má ustaveny spolky rodičů jako zapsané spolky u OR.

 90%

67.

Na nápor silnějších ročníků jsme připraveni. Stávající kapacity jsou dostačující a nástup silnějších ročníků neovlivňuje kvalitu vzdělávání.

 100%

68.

Je to nutnost, která vyplývá z novely školského zákona od 1.9.2016. Na tento trend jsme připraveni. Praxe nás posune dále.

 90%

69.

Se školami probíhají jednání. Nastavit sytém není zcela jednoduché. Je nutné působit na školy a postupně měnit trend ve vnímání okolí a komunity bezprostředně v okolí škol.

 60%

70.

Proběhlo několik jednání s vedoucími školních jídelen týkající se zlepšení a hlavně zpestření jídel a MČ pořádala přednášku týkající se zdravého stravování, kde vystoupil zástupce „Skutečně zdravé školy“. Trendem je využívat regionální potraviny a zvýšit podíl ovoce a zeleniny na talířích dětí.
Jedna z našich jídelen se pak zúčastnila celorepublikového finále o nejlepší školní oběd 2016. Tisková zpráva.

 80%

71.

Proběhlo několik jednání s řediteli školních jídelen týkajícího se zlepšení a hlavně zpestření jídel a MČ pořádala přednášku týkající se zdravého stravování, kde vystoupil zástupce „Skutečně zdravé školy“. Trendem je využívat regionální potraviny a zvýšit podíl ovoce a zeleniny na talířích dětí.

 90%

72.

Pracujeme na zavedeni nových automatů do škol, které budou nabízet zdravé svačinky, mléko a ovocné šťávy.

 100%

73.

Běžnou praxí je pronájem tělocvičen. Řada škol má veřejnosti přístupná hřiště.

 60%

 

SOCIÁLNÍ POLITIKA A AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ KOMUNITY

 

Plnění:

84,1%

74.

"Spolupráce se školami – účast pracovníků OSPOD na poradě ředitelů škol konané dne 28.6.2016- pravidelná setkání za účelem lepší spolupráce, předávání zkušeností a informací mezi odborem a školami. Kulatý stůl s neziskovými organizacemi a OSPOD MČ BS dne 22.1.2016 a další setkání se uskutečnilo 5.4.2016. V rámci zlepšení systému práce s rodinou, pokračujeme v koncepci rozvoje na odd. sociálně-právní ochrany dětí, která byla zahájena v červnu 2015 navýšením 3 funkčních míst na toto oddělení s ohledem na plnění standardů kvality práce, v březnu 2016 jsme vstoupili do 2. etapy tím, že jsme zřídili nová specializovaná místa pro terénní sociální práci, abychom zintenzívnili a zefektivnili práci v terénu a terénu a postupně tak docházelo k sanaci rodin. Z iniciativy OSPOD se konaly 2 kulaté stoly v objektu prostupného bydlení na Francouzské 42. První setkání se zástupci MMB (květen/2016) a druhé v červnu 2016 se zástupci NNO. Pracovnice OSPOD vystoupila dne 17.5.2016 na minikonferenci s příspěvkem na téma spolupráce OSPOD s NNO. Vedoucí odboru a OSPOD jsou členky pracovní skupiny Rodina a zdraví zabývající se koordinovaným přístupem k sociálně vyloučeným lokalitám.
Spolupráce s organizacemi vyplývá z každodenní praxe, kterou využíváme v maximální míře a v rozsahu, který nám umožňuje zákon.

 100%

75.

Při MČ BS aktivně fungují 2 kluby seniorů na ul. Václavská 3 a Křenová 39. Senioři se zde věnují různým činnostem, účastní se přednášek, zapojují se do projektů naší radnice, klub na ul. Václavské se aktivně podílel v projektu - čtení pohádek dětem v MŠ, dále oba kluby pořádají výlety, setkávají se, to vše za finanční i osobní podpory radnice. I přání jubilantům, která jsou na naší radnici zavedenou tradicí, je příjemným zpestřením života seniorů.
V říjnu jsme začali s prvním společenským setkáním se seniory, kteří v daném měsíci oslavili své významné životní jubileum. V těchto aktivitách bude pravidelně každoměsíčně pokračovat. Dosud jsme docházeli za jubilanty do jejich bydlišť. Snažíme se tak obohatit společenský život našich seniorů. Tisková zpráva.
V centru denních služeb (dále jen "CDS") při pečovatelské službě MČ BS nabízíme seniorům různé aktivity. V měsíci červenci 2016, pořádána akce v prostorách CDS - péče o balkónovou zahrádku, sklizeň a průběžné zpracovávání úrody (výroba zeleninových salátů, dezertů apod.); dne 26.8.2016, akce mimo CDS - vyhlídková jízda minibusem po památkách města Brna; dne 8.9. 2016, akce mimo CDS - návštěva Domova Nojmánek, Neumannova 11, při příležitosti Dne otevřených dveří; dne 15.9. 2016 v prostorách CDS -společné grilování masa na terase; odpoledne trénink paměti pod vedením odborného školitele.

 100%

76.

"Každoročně navrhujeme v rámci rozpočtu navýšení finančních prostředků pro volnočasové programy našich seniorů v klubech seniorů. Seniory v aktivním stárnutí podporujeme i v centru denních služeb při pečovatelské službě MČ BS-denně jsou pro uživatele CDS přichystány výchovné, vzdělávací a aktivizační programy - cvičení paměti, výtvarná, hudební, pohybová činnost, návštěvy koncertů, výstav a divadel, výlety. Např. na MDŽ jsme seniorům nabídli možnost unikátní prohlídky reprezentačních prostor Pražského hradu, dne 10.3.2016 vyslechli senioři v Besedním domě koncert Filharmonie Brno. Dne 20.5. si přišli poslechnout do MŠ Nádvorní vystoupení dětí, zaměřené k svátku matek. Dne 9.6.2016 navštívily studentky gymnázia Lerchova centrum denních služeb a předvedly seniorům hudebním pásmo nazv. ""Procházka hudbou" a dne 17.6.2016 se senioři svezli parníkem po Brněnské přehradě.
Radnice má zájem na životě našich seniorů, finančně přispívá na programy a projekty. V současné době domlouváme i spolupráci s divadlem Polárka, kdy by senioři navštívili v rámci centra denních služeb dopolední vystoupení a naopak herci navštívili naše zařízení. Pokud se naskytne vhodný projekt či nabídka, je ze strany radnice využívána.

 100%

77.

V roce 2016 byl spuštěn projekt "Kdopak přečte pohádku", kdy dobrovolníci z řad seniorů předčítají dětem v mateřských školkách.Tisková zpráva.
Ve spolupráci s divadlem Polárka plánujeme od nového roku zapojení seniorů do dobrovolnické akce, spočívající v tom, že by divadelní hře pro děti předcházela četba. Dětem by četli dobrovolníci ze stran seniorů, kteří by se tak dostali k zajímavé činnosti i do zajímavého prostředí.

 75%

78.

Nejen v rámci poradenství pomáháme při řešení bytové situace seniorů. Jsme nápomocni při podání žádostí jak o byt, tak i do zařízení sociální péče. Doporučujeme přidělení bytů prostřednictvím sociální komise a za spolupráci bytového odboru. Doporučujeme žádosti do domů s pečovatelskou službou. Podporujeme možnost samostatného bydlení a setrvání seniorů co nejdéle v tom nejpřirozenějším prostředí.
Účastníme se pravidelně pracovní skupiny Prevence bezdomovectví a Komunitního plánování, kde hájíme zájmy seniorů, navrhujeme řešení. Nastavením spolupráce s dotčenými subjekty se snažíme předcházet zadluženosti, popř. vystěhování seniorů. V případě, že k vystěhování dojde, jsme osobně účastni výkonu rozhodnutí, při kterém se snažíme eliminovat následky tím, že ve spolupráci s MMB, neziskovými organizacemi apod., řešíme jejich tíživou bytovou situaci. Podporujeme mezigenerační bydlení i nové trendy směřující k přirozené formě bydlení.

 100%

79.

"Pečovatelská služba (PS) nabízí sociální péči poskytováním kvalitní sociální služby tak, aby mohl senior co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí, zůstal zachován jeho dosavadní způsob života, kvalita a soběstačnost. Od října 2015 je zajištěna terénní služba v domácnostech seniorů v pracovní dny do 17.00 hod. (dříve do 15.30).
Důležitá pro seniory je kvalita stravy, která díky dodavateli ŠJ Nádvorní, která je vítězem několika gastronomických soutěží, je na vysoké úrovni. Naší 100% účastí se podílíme na tvorbě komunitního plánování v Brně.
Dne 5.10.2016 jsme nejen pro seniory uspořádali Den otevřených dveří v sídle pečovatelské služby na ul. Lipová 31, Brno.
Pečovatelská služba MČ BS je zapojena do veřejné zakázky Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb ve městě Brně, kde realizátorem výzkumu je CEPRES (Centrum praktických a evaluačních studií) při Katedře sociální politiky a sociální práce MU. Cílem je dosáhnout co největší informovanosti o potřebách sociálních služeb pro seniory.

 100%

80.

"MČ BS je zapojena do projektu a do pracovní skupiny „Bydlení a senioři“ - Sdílené bydlení Zámečnická 2 (co-housing). Nabízíme tuto novou formu bydlení seniorům a případné zájemce nahlašujeme pracovníkům MMB. Od 1.3.2016 PS Brno-střed zajišťuje sociální péči (terénní a ambulantní) v novém domě s pečovatelskou službou (DPS) Křídlovická 13, Brno. Pečovatelská služba tak zajišťuje sociální služby v 6 DPS.
Dále naší 100% účastí v pracovní skupině, přispíváme na tvorbě komunitního plánování, navrhujeme řešení. Pečovatelská služba MČ BS je zapojena do veřejné zakázky Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb ve městě Brně, kde realizátorem výzkumu je CEPRES (Centrum praktických a evaluačních studií) při Katedře sociální politiky a sociální práce MU. Cílem je dosáhnout co největší informovanosti o potřebách sociálních služeb pro seniory.

 50%

81.

V letošním roce byla započata spolupráce s Charitou Brno, kdy pracovníci jejího zařízení CELSUZ poskytují služby sociální rehabilitace zaměstnancům radnice zaměstnaným v rámci veřejně prospěšných prací. Smyslem služby je příprava klientů na přechod do zaměstnání na otevřeném trhu práce (tj. na nedotovaných pracovních místech). Nadále pokračuje zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných na úklidové práce.

 50%

82.

Příspěvková organizace Správa nemovitostí městské části se zapojila do přípravy celoměstského programu prevence ztráty bydlení. Začátek realizace projektu je plánován na počátek roku 2018. V rámci příspěvkové organizace Správa nemovitostí městské části funguje dluhový poradce, který řeší dluhy nájemníků. Tisková zpráva.

 70%

83.

"Od 1.3.2016 došlo k navýšení 2 funkčních míst na pozice sociálních pracovníků, jejichž činnost je zaměřena na terénní práci vedoucí k sanaci rodin. Účast na pravidelných výjezdech zástupců OSPOD a policie, dne 2.2.2016 kontrolní činnost zaměřená na rodiny v ubytovnách, dne 2.3.2016 depistážní činnost v restauračních zařízeních, hernách a v jiném rizikovém prostředí.
U dospělých občanů jsme zapojeni do projektu "Prevence bezdomovectví", kdy spolupracuje zejména s Armádou spásy. Zintenzivnili jsme spolupráci s neziskovými organizacemi. Od října do listopadu 2016 jsme pro pracovníky OSPOD zajistili intenzívní stáž na 4. oddělení Policie ČR - domácí násilí, Cejl 4/6, Brno. Pracovníkům SPOD přinese cenné informace i zkvalitnění výkonu v problematice domácího násilí."

 80%

84.

Zákaz tvrdého hazardu zůstává v platnosti. Byl předložen návrh OZV uvolňující pouze tzv. živou hru ve vymezených lokalitách. Tisková zpráva.

 100%

 

KULTURA A SPORT

 

Plnění:

88,2%

85.

Zveřejňujeme tyto informace na webových stránkách a Facebooku městské části. Dále ve Zzpravodaji městské části a formou letáčků.

 90%
86.

RMČ Brno-střed na 96. zasedání konaném dne 19. 9. 2016 schválila vyhlášení dotačních programů na rok 2017. Na program v oblasti, kultury, sportu, vzdělávacích a volnočasových aktivit na rok 2017 je alokována částka 1 500 000 Kč.Tisková zpráva.

 100%

87.

"Spolupracujeme s organizacemi, které pořádají kulturní, vzdělávací, sportovní či společenské akce pro veřejnost v naší městské části, případně i jinde v Brně, a uveřejňujeme pravidelně ve všech dostupných médiích pozvánky na jejich akce.
Akce pořádané nebo zaštítěné městskou částí jsou pravidelně promovány ve Zpravodaji městské části, na webu městské části i na sociálních sítích. Byla rovněž navázána užší spolupráce například s Internetovou encyklopedií města Brna a s neziskovými organizacemi.
Taktéž byly zkoordinovány sociální sítě a webové stránky kulturních příspěvkových organizací městské části a akcí pořádaných přímo příspěvkovou organizací Kulturního a vzdělávacího střediska „U Tří kohoutů“ – konkrétně Divadlo Polárka, Leitnerka, Botanka a Trhy na Zelňáku."

 80%

88.

Byla nastavena nová pravidla na čerpání dotací, tak aby byl celý systém transparentní a lépe vyhovoval běžným postupům při získávání dotací. Jde o to, a by byl systém měřítelný a více spravedlivý. Tisková zpráva.

 90%

89.

Na základních školách jsou pohybové přípravky, existuje podpora sportovních přípravek v MŠ, byla navázána těsnější spolupráce se Sokolem Brno 1.

 80%

90.

Usnesením RMČ/2016/98/60 byla schválena veřejná prezentace nabídky dlouhodobě volných prostorů k pronájmu prostřednictvím Zpravodaje městské části Brno-střed, webu městské části Brno-střed, popř. dalšími způsoby směrem k případným zájemcům z řad umělců či neziskových organizací všeho druhu s cílem průběžného hledání zajímavých nabídek v souladu s programovým cílem RMČ BS. Tisková zpráva.

 100%

91.

Pokud není pro tato vystoupení nezbytné vyřídit povolení k záboru pozemní komunikace není v současné době ze strany úřadu žádné zásadní omezení s výjimkou nutnosti v případě potřeby takovou akci ohlásit, popř. dodržovat obecně závazné předpisy statutárního města Brna.

 100%

92.

Rekonstrukce tělocvičen a školních sportovišť si klademe za prioritu. Ve školním roce 2016/2017 byly opraveny 2 tělocvičny a do konce roku 2016 budou opraveny další tři. V mateřských školách podporujeme rozvoj sportovních aktivit. Bylo pořízeno sportovní náčiní do 3 MŠ. Na podzim 2016 se MŠ účastnily veletrhu Sportlife.

 80%

93.

Byla navázána spolupráce s jednotou Sokol Brno I. Podporujeme rozvoj sportu na ZŠ. Například basketbalové přípravky.

 80%

94.

Uskutečnil se "Rok smíření" a následný festival Meeting Brno přibližující vazby Čechů, Němců a Židů v předválečném Brně.
Při rekonstrukcích významných domů umisťujeme informační tabule o dějinách stavby a dané lokality.
Pořádáme komentované procházky pro veřejnost po různých lokalitách MČ se zaměřením na dějiny našeho města.
V rámci zadání k architektonických soutěží, které MČ vypisuje, klademe důraz na připomínání dějin daného území.
Dějiny MČ připomínáme také ve Zpravodaji MČ.
Vydali jsme letáček k dějinám naší radnice.
Navázali jsme spolupráci s Muzeem města Brna, Internetovou encyklopedií města Brna a Archivem města Brna.
Snažíme se navracet autentické prvky a mobiliář na svá původní místa.
Podpořili jsme projekt Kameny zmizelých a v letošním roce umístili dva kameny za oběti nacistické totality.

 80%

95.

V roce 2016 se uskuteční nová koncepce adventu na Moravském náměstí. Nadále je posilována a zlepšována kvalita adventních trhů na Zelném trhu. Novou podobu mají i Velikonoční slavnosti a gastrofestival U jednoho stolu.

 90%

 

TURISMUS

 

Plnění:

67,5%
96.

Byla navázána spolupráce s Internetovou encyklopedií dějin Brna a intenzivně se spolupracuje s Turistickým informačním střediskem.
Proběhl projekt „Rok smíření“, na kterém se podílelo kolem třicítky institucí, bylo do něj zahrnuto 80 akcí, kterých se zúčastnilo mnoho tisíc lidí, kteří tak smysluplně mohli uctít památku všech obětí z let 1939- 1945 a připomenout si historické události v širších souvislostech.
Proběhl první ročník festivalu s názvem MEETING BRNO, který vycházel z idejí projektu „Roku smíření“. Jeho hlavním tématem byly ztracené - nalezené domovy, tedy téma, které bylo palčivým problémem v poválečném středoevropském prostoru, stejně tak jako se jeví v tom dnešním.
Proběhl druhý ročník akce s názvem „ Otevřená radnice“, ještě více navštívený zájemci než v předchozím roce

 75%

97.

Pořádáme akce na Zelném trhu, které jsou tématicky zaměřené a ojedinělé v rámci města Brna s názvem Vivat Zelňák!
Pořádali jsme 2.ročník Letního kina MČ BS, který se konal 2 měsíce a navštívilo jej více než 4 tisíce diváků. Podstatné bylo, že vše bylo uzpůsobeno též zahraničním turistům, kteří měli možnost shlédnout filmy s titulky v anglické verzi, ale mohli se účastnit také dalších doprovodných akcí zaměřených na zahraničního návštěvníka v centru města. Tisková zpráva.
Zaměřujeme se na zvyšování úrovně pouličních slavností, nově je definována podoba adventních trhů na Moravském náměstí, včetně úprav adventu na Zelném trhu.

 100%

98.

Podílíme se na novém „Programu rozvoje cestovního ruchu města Brna“, zejména na společné strategii, která by měla oslovit návštěvníky města.
Opět budeme provozovat akci „Otevřená radnice“, Letní kino MČ BS a zvýšíme úroveň trhů na Moravském náměstí a Zelném trhu, a to jak formou specifických akcí, tak zlepšením stávajícího stylu.
Snažíme se o propojení systému společného prodeje vstupenek na nejrůznější akce pořádané Turistickým a informačním centrem (TIC), které spravuje statutární město Brno.
Spolupracujeme s organizacemi, které organizují netradiční akce jak pro samotné Brňany, tak i pro návštěvníky, jako byly např. „Deštníky na České“ ( nadace DRFG) anebo gastroakce „Grilování na Kraví hoře“ či „ U jednoho stolu“ na náměstí Svobody.

 80%

99.

Za zlepšení podmínek lze považovat například zkvalitnění vzhledu veřejných prostranství vytvořením řady nových květinových záhonů anebo instalace nových laviček v místech, kde jsme o to byli občany požádáni.
Velkou oblibu má i zastřešení dětského hřiště na Obilním trhu. Tisková zpráva.
Zájem je rovněž o využití veřejně přístupného grilpointu na Kraví hoře. Tisková zpráva

 50%

100.

V rámci plánovaných úprav veřejných prostor (Mendlovo nám., Moravské nám) se počítá s veřejnými toaletami. Do konce roku 2017 by měly toalety vzniknout i v Nádražní 4. Tisková zpráva.

 10%

Kalendář akcí

< 2018 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 Kyberšikana –... (Akce třetích stran)
3. 04. 2018, 10:00 - 3. 04. 2018, 11:30
4 5 Stavba Májky (Akce třetích stran)
5. 04. 2018, 13:30 - 5. 04. 2018, 16:30
6 7 8
9 Protest proti... (Akce třetích stran)
9. 04. 2018, 18:00 - 9. 04. 2018, 19:00
10 1. Informační... (Akce třetích stran)
10. 04. 2018, 10:00 - 10. 04. 2018, 11:30
11 12 jom ha šoa -... (Akce třetích stran)
12. 04. 2018, 14:00 - 12. 04. 2018, 17:00
Veřejné... (Akce třetích stran)
12. 04. 2018, 14:30 - 12. 04. 2018, 18:00
13 Hokeypark Brno,... (Akce třetích stran)
13. 04. 2018, 15:00 - 28. 04. 2018, 22:00
14 Sweet dream fest... (Akce třetích stran)
14. 04. 2018, 10:00 - 14. 04. 2018, 19:00
Jarní běh Kamenkou (Akce třetích stran)
14. 04. 2018, 14:00 - 14. 04. 2018, 22:00
Noční běh pro... (Akce třetích stran)
14. 04. 2018, 18:30 - 19. 04. 2018, 22:00
15 Procesí věřících... (Akce třetích stran)
15. 04. 2018, 15:00 - 15. 04. 2018, 17:00
16 Běžecký závod (Akce třetích stran)
16. 04. 2018, 08:00 - 16. 04. 2018, 16:30
17 Ve zdravém Brně... (Akce třetích stran)
17. 04. 2018, 08:00 - 17. 04. 2018, 18:00
Nekvalitní zboží... (Akce třetích stran)
17. 04. 2018, 10:00 - 17. 04. 2018, 11:30
Divadelní průvod (Akce třetích stran)
17. 04. 2018, 13:00 - 17. 04. 2018, 14:00
Performance v... (Akce třetích stran)
17. 04. 2018, 14:30 - 17. 04. 2018, 17:30
Zahájení... (Akce třetích stran)
17. 04. 2018, 17:00 - 17. 04. 2018, 17:15
Naše třída (Akce třetích stran)
17. 04. 2018, 19:00 - 17. 04. 2018, 22:00
18 19 SETKÁNÍ/ENCOUNTER (Akce třetích stran)
19. 04. 2018, 08:00 - 19. 04. 2018, 22:00
Jarní cyklojízda (Akce třetích stran)
19. 04. 2018, 17:00 - 19. 04. 2018, 21:00
Stepaři v ulicích (Akce třetích stran)
19. 04. 2018, 17:00 - 19. 04. 2018, 18:00
20 21 Šamanské bubnování (Akce třetích stran)
21. 04. 2018, 12:00 - 21. 04. 2018, 14:00
Brněnské šamanské... (Akce třetích stran)
21. 04. 2018, 12:00 - 21. 04. 2018, 14:00
S.O.S., týraná... (Akce třetích stran)
21. 04. 2018, 16:00 - 21. 04. 2018, 19:00
22 Běžecký závod -... (Akce třetích stran)
22. 04. 2018, 06:00 - 22. 04. 2018, 17:00
Procesí věřících... (Akce třetích stran)
22. 04. 2018, 15:00 - 22. 04. 2018, 17:00
23 24 Jak se nechytit... (Akce třetích stran)
24. 04. 2018, 10:00 - 24. 04. 2018, 11:30
25 POCHOD PRO ŽIVOT:... (Akce třetích stran)
25. 04. 2018, 17:00 - 25. 04. 2018, 18:30
26 Bratři Lví srdce (Akce třetích stran)
26. 04. 2018, 17:30 - 26. 04. 2018, 19:00
27 28 František z... (Akce třetích stran)
28. 04. 2018, 10:30 - 28. 04. 2018, 12:00
Ježibabí slet -... (Akce třetích stran)
28. 04. 2018, 15:00 - 28. 04. 2018, 18:00
Ježibabí slet v... (Akce třetích stran)
28. 04. 2018, 15:00 - 28. 04. 2018, 18:00
František z... (Akce třetích stran)
28. 04. 2018, 15:30 - 28. 04. 2018, 17:00
29 Improvizační... (Akce třetích stran)
29. 04. 2018, 10:00 - 29. 04. 2018, 17:00
Oslava... (Akce třetích stran)
29. 04. 2018, 15:00 - 29. 04. 2018, 18:40
Procesí věřících... (Akce třetích stran)
29. 04. 2018, 15:00 - 29. 04. 2018, 17:00
30 Jarní rej na... (Akce třetích stran)
30. 04. 2018, 00:00 - 30. 04. 2018, 00:00
Malá čarodějnice (Akce třetích stran)
30. 04. 2018, 17:30 - 30. 04. 2018, 19:00
           
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.