Povolení zvláštního užívání komunikace (stavební zábory, výkopy, restaurační zahrádky, tržiště, apod.)

zivotni_situace_25_1.png

 1. Identifikační číslo
  ----------

 2. Kód
  SDK_01

 3. Pojmenování (název) životní situace
  Povolení zvláštního užívání komunikace (např. stavební zábory - kontejner, stavební výtah apod., výkopové práce, zřízení restaurační zahrádky, vyhrazené parkovací stání, umístění reklamního zařízení, umístění mobilního prodejního zařízení, předsunutého prodeje, pevného stánku, aj.)

 4. Základní informace k životní situaci
  Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace lze podat osobně na podatelně Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen ÚMČ města Brna, Brno-střed) nebo zaslat poštou, dále prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem. O vydání povolení rozhodne Odbor dopravy a majetku, Oddělení dopravy ÚMČ Brno-střed.

 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žadatel, tj. právnická osoba (jednatel společnosti), fyzická osoba podnikající nebo fyzická osoba, popř. jejich zplnomocněný zástupce starší 18 let.

 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace podává žadatel písemně, a to buď na příslušném formuláři vydaném ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odborem dopravy a majetku, Oddělení dopravy, nebo individuální žádostí, ve které musí být uvedeno:

  • jméno a adresa žadatele
  • IČ popř. datum narození
  • komunikace, kde má být povoleno zvláštní užívání komunikace (konkrétní úsek komunikace)
  • termín záboru
  • rozsah záboru
  • investor
  • jméno zodpovědného pracovníka žadatele, datum narození, telefon a adresu (u právnických osob jejich obchodní jméno, sídlo a IČ)
  • přílohy doložené k žádosti:
   • výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba) nebo kopie živnostenského listu (fyzická osoba)
   • popř. plná moc k vyřizování úředních záležitostí (originál nebo úředně ověřená kopie)
   • okótovaný situační nákres záboru - 2x (neplatí pro sezónní prodej)
   • souhlas Brněnských komunikací, a.s., Renneská tř. 1a, Brno, popř. majitele pozemku, na kterém je zvláštní užívání komunikace požadováno - originál
   • souhlas PČR, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializovaného pracoviště dopravního inženýrství Brno-město a Brno-venkov, Kounicova 24, 602 00 (v případě zvláštního užívání komunikace ve vozovce) - originál
   • stanovení přechodné úpravy silničního provozu dle Odboru dopravy MMB, Kounicova 67, Brno (v případě zvláštního užívání komunikace ve vozovce či parkovacího stání) - originál
   • doklad o zaplacení správního poplatku
  v případě
  • pevného stánku také případně
   • rozhodnutí o umístění stavby dočasné (vyřízené prostřednictvím ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odbor výstavby a územního plánování, Měnínská 4, Brno)
  • výkopových prací také
   • souhlas se ZUK od Odboru investičního MMB, Kounicova 67, Brno při výkopových prací nad 20 m2 či 10 m podélných
   • technologické podmínky zapravení povrchu komunikace Brněnských komunikací a.s., Renneská tř. 1a, 657 68 Brno
  • zřízení restaurační zahrádky také
   • kolaudační rozhodnutí provozovny za účelem provozování hostinské činnosti
   • doklad o nahlášení provozovny na Živnostenském úřadě
  • povolení vyhrazeného parkovacího stání také
  • umístění reklamního zařízení také
   • druh a obsah reklamy
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Doručit písemnou žádost s veškerými přílohami poštou nebo osobně přímo na podatelnu, popř. lze žádost podat elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem s tím, že přílohy žádosti budou doručeny poštou nebo osobně.

 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Jedná-li se o povolení zvláštního užívání komunikace na území městské části Brno-střed, podává žadatel žádost na ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odbor dopravy a majetku, Oddělení dopravy, Dominikánská 2, 601 69 Brno nebo elektronicky na adresu: podatelna(zavináč)brno-stred.cz.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odbor obchodu, dopravy a služeb Ing. Petra Štěpánková, Mgr. Iveta Maruščáková, Jiří Urban.
 • 30 dní před dnem požadovaného zvláštního užívání komunikace


Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace je možné zaslat:

 • poštou na ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odbor dopravy a majetku, Oddělení dopravy, Dominikánská 2, 601 69 Brno
 • osobně na podatelnu ÚMČ města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, Brno
 • elektronicky na adresu: podatelna(zavináč)brno-stred.cz
 • prostřednictvím datové schránky
 1. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Při ústním jednání ve věci doklad totožnosti, popř. zplnomocnění v dané věci jednat.

 2. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář "Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace dle ust. § 25 zák. č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění" a formulář „Přihlášení (oznamovací povinnost) k záboru veřejného prostranství“ lze získat buď na Odboru obchodu, dopravy a služeb ÚMČ města Brna, Brno-střed, nebo je možné jej získat na internetových stránkách ÚMČ města Brna, Brno-střed.

  pdf.png Žádost o povolení částečné a úplné uzavírky
  docx.png Žádost o povolení částečné a úplné uzavírky
  pdf.png Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - zábory, výkopové práce
  docx.png Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - zábory, výkopové práce
  pdf Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - reklamní zařízení
  docx Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - reklamní zařízení
  pdf Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - restaurační zahrádka
  docx Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - restaurační zahrádka
  pdf Žádost o vyhrazené parkovací stání
  docx Žádost o vyhrazené parkovací stání
  pdf Žádost o povolení parkovacího stání pro osobu s průkazem ZTP a ZTP/P
  docx Žádost o povolení parkovacího stání pro osobu s průkazem ZTP a ZTP/P
  pdf Žádost (stánkový prodej, předsunutý prodej)
  docx Žádost (stánkový prodej, předsunutý prodej)

 3. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  • správní poplatek dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
  • místní poplatek dle zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích.
  Poplatky lze uhradit hotově, popř. platební kartou na pokladně ÚMČ města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, Brno nebo bankovním převodem, popř. složenkou.
 4. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů

 5. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Účastníci:
  Brněnské komunikace, a. s.,

  Dotčení:
  MMB Odbor dopravy,
  PČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno-město a Brno-venkov, Kounicova 24, 602 00,

  V případě zvláštního užívání komunikace ve vozovce i:
  Hasičský záchranný sbor JmK ÚO Brno město
  Územní středisko záchranné služby v Brně
  Dopravní podnik města Brna, a.s.
  Městská policie

 6. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Před zvláštním užíváním komunikace požádat správce komunikace (Brněnské komunikace a.s.) o fyzické předání komunikace a jejích součástí v obvodu plochy záboru. Po vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace do vozovky min. 3 dny před realizací uzavírky oznámit Středisku územní a záchranné služby, Hasičskému záchrannému sboru města Brna, Policii ČR a Městské policii termín zahájení.

 7. Elektronická služba, kterou lze využít
  podatelna(zavináč)brno-stred.cz. Žádost lze podat pouze se zaručeným elektronickým podpisem s tím, že veškeré přílohy budou doručeny dodatečně písemně nebo osobně, dále faxem s tím, že do 5 dnů bude žádost doložena písemně nebo osobně.

 8. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
  • vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
  • zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění
  • nařízení SMB č. 1/2002, kterým se vydává "Tržní řád", v aktuálním znění
 9. Jaké jsou související předpisy

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  • vyhláška č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, v platném znění
  • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
  • zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
  • aktuální vyhláška o místních poplatcích
 10. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne doručení odvolání k Odboru dopravy MMB, podáním učiněným na podatelně ÚMČ města Brna, Brno-střed nebo přímo do protokolu u příslušného referenta, popř. lze odvolání odevzdat poštovní přepravě. Odvolání nemá odkladný účinek.

 11. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Za zábor komunikace bez povolení nebo nedodržení podmínek stanovených v rozhodnutí lze udělit pokutu až do výše 500 000,- Kč.

 12. Nejčastější dotazy
  ----------

 13. Další informace
  ----------

 14. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
  Telefonicky na ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odboru dopravy a majetku, Oddělení dopravy, telefonní čísla:
  umístění reklamního zařízení - 542 526 175,
  vyhrazené parkovací stání - 542 526 176,
  zvláštní užívání komunikace - umístění stav. záboru na chodníku, výkopové práce, zřízení restaurační zahrádky -  542 526 172, 542 526 175
  povolení umístění mobilního prodejního zařízení, předsunutého prodeje, - 542 526 194, 542 526 170

 15. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Agenda ÚMČ Brno-střed
  - Žádost o povolení částečné nebo úplné uzavírky a zvláštního užívání komunikace

  Agenda MMB
  - Žádosti o zvláštní užívání komunikace ZAKOs (Základní komunikační systém - komunikace spadající do výkonu státní správy MMB - téměř veškeré komunikace, po kterých jezdí MHD, popř. je možno získat seznam na ÚMČ BS nebo MMB) je zapotřebí si vyřídit povolení na Odboru dopravy Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno (info: www.brno.cz > potřebuji si vyřídit > další postupy k vyřízení >).

 16. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor dopravy a majetku, Oddělení dopravy, ÚMČ města Brna, Brno-střed

 17. Kontaktní osoba
  odborní referenti Odboru dopravy a majetku, Oddělení dopravy, ÚMČ města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno:
  Ing. Petra Štěpánková, tel. 542 526 176
  Mgr. Iveta Maruščáková, tel. 542 526 183
  Jiří Urban, tel. 542 526 170

 18. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01. 09. 2015

 19. Popis byl naposledy aktualizován
  01. 09. 2015

 20. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení

 21. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------

Kalendář akcí

< 2019 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
  1 Slavnostní... (Akce třetích stran)
1. 10. 2019, 20:00 - 1. 10. 2019, 22:00
2 Kostka pravdy (Akce třetích stran)
2. 10. 2019, 08:00 - 2. 10. 2019, 20:00
Slavnosti dobrého... (Akce třetích stran)
2. 10. 2019, 10:00 - 5. 10. 2019, 22:00
Zeptej se mě, kdo... (Akce třetích stran)
2. 10. 2019, 10:00 - 2. 10. 2019, 20:00
3 Festival designu (Akce třetích stran)
3. 10. 2019, 08:00 - 7. 10. 2019, 00:00
Divadelní... (Akce třetích stran)
3. 10. 2019, 19:00 - 3. 10. 2019, 21:00
4 155 let HZS JMK (Akce třetích stran)
4. 10. 2019, 11:00 - 4. 10. 2019, 16:00
Živé vysílání... (Akce třetích stran)
4. 10. 2019, 15:00 - 4. 10. 2019, 23:00
Kulturní... (Akce třetích stran)
4. 10. 2019, 17:00 - 4. 10. 2019, 19:00
5 6 Agata Kulis (Akce třetích stran)
6. 10. 2019, 18:00 - 6. 10. 2019, 22:00
7 Uday East West... (Akce třetích stran)
7. 10. 2019, 18:00 - 7. 10. 2019, 22:00
8 Vyhlásí Brno stav... (Akce třetích stran)
8. 10. 2019, 15:00 - 8. 10. 2019, 16:00
9 Vystoupení... (Akce třetích stran)
9. 10. 2019, 18:00 - 9. 10. 2019, 22:00
10 Mezinárodní... (Akce třetích stran)
10. 10. 2019, 10:00 - 14. 10. 2019, 00:00
Průvod (Akce třetích stran)
10. 10. 2019, 17:30 - 10. 10. 2019, 20:30
11 Pietní místo,... (Akce třetích stran)
11. 10. 2019, 09:00 - 14. 10. 2019, 00:00
12 Štefanské hody v... (Akce třetích stran)
12. 10. 2019, 14:00 - 13. 10. 2019, 22:00
13
14 Totalita?!... (Akce třetích stran)
14. 10. 2019, 08:30 - 14. 10. 2019, 19:00
15 Foot in the Hood... (Akce třetích stran)
15. 10. 2019, 10:00 - 19. 10. 2019, 22:00
Noční hra - VKH Brno (Akce třetích stran)
15. 10. 2019, 18:30 - 15. 10. 2019, 22:00
16 Demonstrace za... (Akce třetích stran)
16. 10. 2019, 18:00 - 16. 10. 2019, 21:00
17 Pivní festival U... (Akce třetích stran)
17. 10. 2019, 12:00 - 19. 10. 2019, 22:00
18 19 Výstava a trh... (Akce třetích stran)
19. 10. 2019, 08:00 - 19. 10. 2019, 16:00
Výstava a trh... (Akce třetích stran)
19. 10. 2019, 08:00 - 19. 10. 2019, 08:00
Svatba - průvod s... (Akce třetích stran)
19. 10. 2019, 10:00 - 19. 10. 2019, 11:30
Velký sraz Otaku (Akce třetích stran)
19. 10. 2019, 12:00 - 19. 10. 2019, 18:00
20 Drakiáda na Kraví... (Akce třetích stran)
20. 10. 2019, 13:00 - 20. 10. 2019, 18:00
21 Stanovení nového... (Akce třetích stran)
21. 10. 2019, 17:00 - 21. 10. 2019, 18:00
22 Veletrh... (Akce třetích stran)
22. 10. 2019, 08:00 - 25. 10. 2019, 14:00
Zastupitel v terénu (Akce třetích stran)
22. 10. 2019, 09:00 - 22. 10. 2019, 19:00
23 24 OČI v ulicích (Akce třetích stran)
24. 10. 2019, 15:30 - 24. 10. 2019, 16:30
25 Kladení věnců při... (Akce třetích stran)
25. 10. 2019, 16:00 - 25. 10. 2019, 17:00
26 27 Happening -... (Akce třetích stran)
27. 10. 2019, 09:00 - 28. 10. 2019, 15:00
28 29 30 Pochod pro život (Akce třetích stran)
30. 10. 2019, 17:00 - 30. 10. 2019, 18:30
31      
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.