Povinně zveřejňované informace - dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

1. Název
Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Úřad městské části města Brna, Brno-střed
2. Důvod a způsob založení

Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je město Brno územně členěným statutárním městem. Městská část Brno-střed je zřízena jako jedna z 29 městských částí na základě obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek.

3. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem samostatné působnosti je Zastupitelstvo městské části Brno-střed, které má 45 členů. Výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti je jedenáctičlenná Rada městské části Brno-střed v čele se starostou. Nadřízeným všech pracovníků Úřadu městské části je tajemník ÚMČ, který plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele dle zvláštních předpisů. Řízení ÚMČ Brno-střed je rozděleno dle organizačního schématu.

 

4. Kontaktní spojení
4.1. Kontaktní poštovní adresa
Dominikánská 2
601 69 Brno
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Pracoviště povinného subjektu:
- Dominikánská 2, Brno
- Měnínská 4, Brno
- Husova 3, Brno
- Starobrněnská 7, Brno
4.3. Úřední hodiny
Úřední hodiny pro veřejnost:
Pondělí 8:00 - 17:00 hod.
Středa: 8:00 - 17:00 hod.
4.4. Telefonní čísla
telefon: 542 526 111
Telefonní seznam pracovníků ÚMČ

4.5. Čísla faxu

4.6. Adresa internetové stránky
www.brno-stred.cz
4.7. Adresa e-podatelny
Elektronická podatelna: podatelna@brno-stred.cz
4.8. Další elektronické adresy
ID datové schránky: qykbwe7
Starosta MČ BS: landa@brno-stred_cz
Tajemník ÚMČ BS: tajemnik@brno-stred_cz
5. Případné platby můžete poukázat
Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 43-8206670217 / 0100
6. IČ
44992785
7. DIČ
CZ44992785
8. Dokumenty
8.1. Seznam hlavních dokumentů
- Programové prohlášení Rady městské části Brno-střed
Závěrečný účet
pdf.png Závěrečný účet - výsledek hospodaření za rok 2016
pdf.png Závěrečný účet - výsledek hospodaření za rok 2015
pdf.png Závěrečný účet - výsledek hospodaření za rok 2014
pdf.png Závěrečný účet - výsledek hospodaření za rok 2013
pdf.png Závěrečný účet - výsledek hospodaření za rok 2012
pdf.png Závěrečný účet - výsledek hospodaření za rok 2011
pdf Závěrečný účet - výsledek hospodaření za rok 2010
pdf Závěrečný účet - výsledek hospodaření za rok 2009
pdf Závěrečný účet - výsledek hospodaření za rok 2008
pdf Závěrečný účet - výsledek hospodaření za rok 2007

8.2. Rozpočet

pdf.png Schválený rozpočet 2018
pdf.png
Návrh rozpočtu 2018


pdf.png Schválený rozpočet 2017
pdf.png Návrh rozpočtu 2017

pdf.png Schválený rozpočet 2016
pdf.png Návrh rozpočtu 2016

pdf.png Schválený rozpočet 2015
pdf.png
Návrh rozpočtu 2015

pdf.png Schválený rozpočet 2014
pdf.png Návrh rozpočtu 2014

pdf.png Rozpočet 2013
pdf.png Návrh rozpočtu 2013


pdf.png Rozpočet 2012
pdf.png Návrh rozpočtu 2012

pdf Rozpočet 2011


pdf Návrh rozpočtu 2010 - příjmy
pdf Návrh rozpočtu 2010 - výdaje
pdf Návrh rozpočtu 2010 - komentář
pdf Návrh tvorby a použití peněžních fondů pro rok 2010

pdf Rozpočet - příjmy 2009
pdf Rozpočet - výdaje 2009
pdf Plán příjmů a výdajů VHČ 2009
pdf Bilance zdrojů a výdajů 2009

pdf Rozpočet - příjmy 2008
pdf Rozpočet - výdaje 2008
pdf Plán příjmů a výdajů VHČ 2008
pdf Bilance zdrojů a výdajů 2008

8.3. Rozpočtový výhled

pdf Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2023
pdf Rozpočtový výhled na období 2018-2022

8.4. Rozpočtová opatření

pdf.png Rozpořtové opatření č. 8 na rok 2018
pdf.png
Rozpořtové opatření č. 7 na rok 2018
pdf.png
Rozpořtové opatření č. 6 na rok 2018
pdf.png
Rozpořtové opatření č. 5 na rok 2018
pdf.png
Rozpořtové opatření č. 4 na rok 2018
pdf.png Rozpořtové opatření č. 3 na rok 2018
pdf.png Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2018
pdf.png Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2018
pdf.png
Rozpočtové opatření č. 33 na rok 2017

pdf.png Rozpočtové opatření č. 32 na rok 2017
pdf.png Rozpočtové opatření č. 31 na rok 2017
pdf.png Rozpočtové opatření č. 30 na rok 2017
pdf.png Rozpočtové opatření č. 29 na rok 2017
pdf.png Rozpočtové opatření č. 28 na rok 2017
pdf.png Rozpočtové opatření č. 27 na rok 2017
pdf.png Rozpočtové opatření č. 26 na rok 2017
pdf.png Rozpočtové opatření č. 25 na rok 2017
pdf.png Rozpočtové opatření č. 24 na rok 2017
pdf.png Rozpočtové opatření č. 23 na rok 2017
pdf.png
 Rozpočtové opatření č. 22 na rok 2017

pdf.png Rozpočtové opatření č. 21 na rok 2017
pdf.png Rozpočtové opatření č. 20 na rok 2017
pdf.png Rozpočtové opatření č. 19 na rok 2017
pdf.png Rozpočtové opatření č. 18 na rok 2017
pdf.png Rozpočtové opatření č. 17 na rok 2017
pdf.png Rozpočtové opatření č. 16 na rok 2017
pdf.png Rozpočtové opatření č. 15 na rok 2017
pdf.png Rozpočtové opatření č. 14 na rok 2017
pdf.png Rozpočtové opatření č. 13 na rok 2017
pdf.png Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2017
pdf.png Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2017 - nebylo schváleno
pdf.png Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2017
pdf.png Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2017
pdf.png Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2017
pdf Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2017
pdf Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2017
pdf Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2017
pdf Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2017
pdf Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2017
pdf Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2017
pdf Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2017

Rozpočtové opatření č. 2 na2018.pdf, soubor typu pdf, (174,52 kB)

Rozpočtové opatření č. 2 na2018.pdf, soubor typu pdf, (174,52 kB)

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze podat:

ústně: na kterémkoliv odboru Úřadu městské části Brno-střed v úředních hodinách (není-li informace poskytnuta, je nutno podat žádost písemně)

písemně: prostřednictvím podatelny, příp. poštou na adresu
Úřad městské části města Brna, Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno

elektronicky: na adresu elektronické podatelny podatelna@brno-stred_cz (není nutný zaručený elektronický podpis)

prostřednictvím datové schránky qykbwe7

Žádost o informace lze podat i na formuláři.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Ostatní žádosti a další podání lze podat:
ústně: na kterémkoliv odboru Úřadu městské části Brno-střed v úředních hodinách

písemně: prostřednictvím podatelny, příp. poštou na adresu
Úřad městské části města Brna, Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno

elektronicky: na adresu elektronické podatelny podatelna@brno-stred_cz (není nutný zaručený elektronický podpis)

prostřednictvím datové schránky qykbwe7

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání je třeba podat k povinnému subjektu. Odvolání musí obsahovat náležitosti dle ust. § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízeným orgánem je Magistrát města Brna.

Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem.


Na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace může podat stížnost žadatel,

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 zákona (odkaz na zveřejněnou informaci),

b) kterému po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne přijetí nebo doplnění žádosti nebo po uplynutí prodloužené lhůty nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 zákona nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2 zákona, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů od dne:

a) doručení sdělení údajů umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, sdělení o odložení žádosti v případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti osloveného povinného subjektu, nebo ode dne doručení oznámení o výši požadované úhrady,

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. Nadřízeným orgánem je Magistrát města Brna.

Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

12. Formuláře 
formuláře odboru bytového
formuláře odboru ekonomického
formuláře odboru sociální péče
formuláře odboru životního prostředí
formuláře odboru dopravy a majetku
formuláře odboru matrika
formuláře odboru právního a organizačního
formuláře stavebního úřadu
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

ÚMČ Brno-střed
Magistrát města Brna
Portál veřejné správy

14. Předpisy
14.1. Nejdůležitější používané předpisy:
pdf Nejdůležitější_předpisy
14.2. Vydané právní předpisy
-
15. Úhrady za poskytování informací
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad Sazebník úhrad
15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Sazebník úhrad
Rozhodnuti dle § 16a odst. 7 - MMB/0093384/2018
Sazebník úhrad
Rozhodnuti dle § 16a odst. 7 - MMB/0052136/2018
Sazebník úhrad Rozhodnuti dle § 16a odst. 7 - MMB/0207817/2017
16. Licenční smlouvy
16.1. Vzory licenčních smluv
-
16.2. Výhradní licence
-
17. Výroční zprávy podle zákona č.106/99 Sb. výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací

 

NEPOVINNÝ ÚDAJ:
SEZNAM ORGANIZACÍ
seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu
základní a mateřské školy
KVS U Tří kohoutů
Sportovní a rekreační areál Kraví hora
Správa nemovitostí městské části Brno-střed

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí

< 2018 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
  1 Oslavy 1. máje (Akce třetích stran)
1. 05. 2018, 09:00 - 1. 05. 2018, 16:00
2 Kulturní akce -... (Akce třetích stran)
2. 05. 2018, 18:30 - 2. 05. 2018, 22:00
3 Průvod za účelem... (Akce třetích stran)
3. 05. 2018, 17:00 - 3. 05. 2018, 18:30
Enšpígl! Nasreddin! (Akce třetích stran)
3. 05. 2018, 17:30 - 3. 05. 2018, 19:00
4 Soutěž v antickém... (Akce třetích stran)
4. 05. 2018, 09:00 - 14. 05. 2018, 18:00
Pietní průvod (Akce třetích stran)
4. 05. 2018, 17:00 - 4. 05. 2018, 19:30
5 3. ročník běhu... (Akce třetích stran)
5. 05. 2018, 07:00 - 5. 05. 2018, 13:00
Závod horských kol (Akce třetích stran)
5. 05. 2018, 08:00 - 6. 05. 2018, 17:00
MAJÁLES 2018 (Akce třetích stran)
5. 05. 2018, 09:00 - 5. 05. 2018, 23:59
Škola Malého stromu (Akce třetích stran)
5. 05. 2018, 10:30 - 5. 05. 2018, 12:00
Škola Malého stromu (Akce třetích stran)
5. 05. 2018, 15:30 - 5. 05. 2018, 17:00
6 Divadelní... (Akce třetích stran)
6. 05. 2018, 14:00 - 6. 05. 2018, 17:00
Chceme zachovat... (Akce třetích stran)
6. 05. 2018, 15:00 - 6. 05. 2018, 17:00
Pietní... (Akce třetích stran)
6. 05. 2018, 17:00 - 6. 05. 2018, 18:00
7 8 Veřejné... (Akce třetích stran)
8. 05. 2018, 11:00 - 8. 05. 2018, 13:00
Pietní akt na... (Akce třetích stran)
8. 05. 2018, 14:00 - 8. 05. 2018, 15:00
9 Pokojná... (Akce třetích stran)
9. 05. 2018, 10:00 - 9. 05. 2018, 18:00
Osvětová a... (Akce třetích stran)
9. 05. 2018, 10:00 - 9. 05. 2018, 18:00
Shromáždění (Akce třetích stran)
9. 05. 2018, 15:00 - 9. 05. 2018, 20:00
Kulturní akce -... (Akce třetích stran)
9. 05. 2018, 18:30 - 9. 05. 2018, 22:00
10 Společné setkání... (Akce třetích stran)
10. 05. 2018, 15:00 - 10. 05. 2018, 22:00
Český středověk /... (Akce třetích stran)
10. 05. 2018, 19:00 - 10. 05. 2018, 21:00
11 Pokojná... (Akce třetích stran)
11. 05. 2018, 10:00 - 11. 05. 2018, 18:00
12 Cirkus unikum (Akce třetích stran)
12. 05. 2018, 10:30 - 12. 05. 2018, 11:30
13 Kuličkový turnaj (Akce třetích stran)
13. 05. 2018, 09:00 - 13. 05. 2018, 18:00
Cyklohrátky na... (Akce třetích stran)
13. 05. 2018, 14:00 - 13. 05. 2018, 18:00
Procesí věřících... (Akce třetích stran)
13. 05. 2018, 15:00 - 13. 05. 2018, 17:00
Cyklohrátky -... (Akce třetích stran)
13. 05. 2018, 17:00 - 13. 05. 2018, 18:00
14 15 Čtení Bible -... (Akce třetích stran)
15. 05. 2018, 09:00 - 15. 05. 2018, 18:00
Den linky 155 (Akce třetích stran)
15. 05. 2018, 10:00 - 15. 05. 2018, 18:00
Smajlíkový pochod... (Akce třetích stran)
15. 05. 2018, 11:00 - 15. 05. 2018, 13:00
16 SLAVNOSTI DOBRÉHO... (Akce třetích stran)
16. 05. 2018, 10:00 - 19. 05. 2018, 22:00
Pokojná... (Akce třetích stran)
16. 05. 2018, 10:00 - 16. 05. 2018, 18:00
Kulturní akce -... (Akce třetích stran)
16. 05. 2018, 18:30 - 16. 05. 2018, 22:00
Vnitřní nepřítel (Akce třetích stran)
16. 05. 2018, 19:00 - 16. 05. 2018, 21:00
Český den proti... (Akce)
16. 05. 2018, 00:00 - 16. 05. 2018, 23:59
17 Den vyšívánky (Akce třetích stran)
17. 05. 2018, 17:30 - 17. 05. 2018, 20:00
Naše třída (Akce třetích stran)
17. 05. 2018, 19:00 - 17. 05. 2018, 22:00
18 Pokojná... (Akce třetích stran)
18. 05. 2018, 10:00 - 18. 05. 2018, 18:00
Týden města (Akce třetích stran)
18. 05. 2018, 10:00 - 18. 05. 2018, 20:00
Festival (Akce třetích stran)
18. 05. 2018, 17:00 - 20. 05. 2018, 20:00
PonavaFest (Akce třetích stran)
18. 05. 2018, 17:00 - 20. 05. 2018, 20:00
Herní odpoledne (Akce třetích stran)
18. 05. 2018, 17:00 - 18. 05. 2018, 20:00
Republica tour (Akce třetích stran)
18. 05. 2018, 18:00 - 18. 05. 2018, 23:59
19 První PTAČÍ... (Akce třetích stran)
19. 05. 2018, 13:30 - 19. 05. 2018, 22:00
20
21 Předvolební akce ODS (Akce třetích stran)
21. 05. 2018, 08:00 - 21. 05. 2018, 19:00
Pohádky 1000+1 noci (Akce třetích stran)
21. 05. 2018, 17:30 - 21. 05. 2018, 18:30
22 Shromáždění (Akce třetích stran)
22. 05. 2018, 16:00 - 22. 05. 2018, 20:00
Shromáždění (Akce třetích stran)
22. 05. 2018, 16:00 - 22. 05. 2018, 20:00
23 Pokojná... (Akce třetích stran)
23. 05. 2018, 10:00 - 23. 05. 2018, 18:00
Kulturní akce -... (Akce třetích stran)
23. 05. 2018, 18:30 - 23. 05. 2018, 22:00
24 Zábavné dopoledne... (Akce třetích stran)
24. 05. 2018, 07:30 - 24. 05. 2018, 12:30
Průvod a... (Akce třetích stran)
24. 05. 2018, 14:45 - 24. 05. 2018, 15:30
25 VIVAT ZELŇÁK -... (Akce třetích stran)
25. 05. 2018, 08:00 - 26. 05. 2018, 14:00
Pokojná... (Akce třetích stran)
25. 05. 2018, 10:00 - 25. 05. 2018, 18:00
Noc kostelů 2018 (Akce třetích stran)
25. 05. 2018, 18:00 - 25. 05. 2018, 23:59
Prezidenti aneb... (Akce třetích stran)
25. 05. 2018, 19:00 - 25. 05. 2018, 21:30
26 Momentum... (Akce třetích stran)
26. 05. 2018, 00:01 - 28. 05. 2018, 23:59
Protest proti... (Akce třetích stran)
26. 05. 2018, 16:00 - 26. 05. 2018, 22:00
Setkání s občany,... (Akce třetích stran)
26. 05. 2018, 17:00 - 26. 05. 2018, 19:00
Demonstrace pro... (Akce třetích stran)
26. 05. 2018, 17:00 - 26. 05. 2018, 20:00
Protest proti... (Akce třetích stran)
26. 05. 2018, 18:30 - 26. 05. 2018, 21:00
27 Den sousedů -... (Akce třetích stran)
27. 05. 2018, 09:00 - 27. 05. 2018, 19:00
Procesí věřících... (Akce třetích stran)
27. 05. 2018, 15:00 - 27. 05. 2018, 17:00
28 Osvětová kampaň... (Akce třetích stran)
28. 05. 2018, 08:00 - 30. 05. 2018, 18:00
29 30 31 Reklamní akce (Akce třetích stran)
31. 05. 2018, 13:00 - 31. 05. 2018, 17:00
Škola Malého stromu (Akce třetích stran)
31. 05. 2018, 17:30 - 31. 05. 2018, 19:00
Kulturní akce (Akce třetích stran)
31. 05. 2018, 18:30 - 31. 05. 2018, 22:00
Koncert Jan... (Akce třetích stran)
31. 05. 2018, 19:00 - 31. 05. 2018, 23:00
     
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.