Povinně zveřejňované informace - dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

VZHLEDEM K VLÁDNÍMU NAŘÍZENÍ DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ ÚŘEDNÍCH HODIN:

Úřední hodiny 

Pondělí 12.00–17.00 hodin, matrika - pouze objednaní
Středa 8.00–12.00 hodin, matrika - pouze objednaní

Oddělení matrika na Dominikánské 2 obslouží pouze klienty objednané přes rezervační systém www.brno-stred.cz/on-line-objednani-matrika. Pokud potřebujete poradit a pomoct s objednáním, volejte Miniúřad: +420 542 526 378 a 379.

Provozní doba Hlavní podatelny Dominikánská:

Pondělí 8.00–17.00 hodin
Úterý 8.00–14.00 hodin
Středa 8.00–17.00 hodin
Čtvrtek 8.00–14.00 hodin
Pátek 8.00–13.00 hodin

Provozní doba podatelny Měnínská zůstává prozatím beze změny.

Provozní doba pokladny:

Pondělí 12.00–17.00 hodin
Středa 8.00–12.00 hodin

Úřední hodiny zvláštní matriky na Husově 3:

Pondělí 8.00–13.00 hodin
Středa 8.00–13.00 hodin

Mimo úřední hodiny můžete kontaktovat pracovnice Miniúřadu na telefonních číslech +420 542 526 379 a +420 542 526 378 nebo e-mailem iveta.fiserova@brno-stred_cz a marketa.nekulova@brno-stred_cz.

1. Název
Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Úřad městské části města Brna, Brno-střed
2. Důvod a způsob založení

Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je město Brno územně členěným statutárním městem. Městská část Brno-střed je zřízena jako jedna z 29 městských částí na základě obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek.

3. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem samostatné působnosti je Zastupitelstvo městské části Brno-střed, které má 45 členů. Výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti je jedenáctičlenná Rada městské části Brno-střed v čele se starostou. Nadřízeným všech pracovníků Úřadu městské části je tajemník ÚMČ, který plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele dle zvláštních předpisů. Řízení ÚMČ Brno-střed je rozděleno dle organizačního schématu.

 

4. Kontaktní spojení
4.1. Kontaktní poštovní adresa
Dominikánská 2
601 69 Brno
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Pracoviště povinného subjektu:
- Dominikánská 2, Brno
- Měnínská 4, Brno
- Husova 3, Brno
- Starobrněnská 7, Brno
4.3. Úřední hodiny
Úřední hodiny pro veřejnost:
Pondělí 8:00 - 17:00 hod.
Středa: 8:00 - 17:00 hod.
4.4. Telefonní čísla
telefon: 542 526 111
Telefonní seznam pracovníků ÚMČ

4.5. Čísla faxu

4.6. Adresa internetové stránky
www.brno-stred.cz
4.7. Adresa e-podatelny
Elektronická podatelna: podatelna.stred@brno_cz
4.8. Další elektronické adresy
ID datové schránky: qykbwe7
Starosta MČ BS: mencl@brno-stred_cz
Tajemník ÚMČ BS: tajemnik@brno-stred_cz
5. Případné platby můžete poukázat
Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 43-8206670217 / 0100
6. IČ
44992785
7. DIČ
CZ44992785
8. Dokumenty
8.1. Seznam hlavních dokumentů
- Programové prohlášení Rady městské části Brno-střed

Závěrečný účet

pdf.png Závěrečný účet - výsledek hospodaření za rok 2019

pdf.png Závěrečný účet - výsledek hospodaření za rok 2018

pdf.png Závěrečný účet - výsledek hospodaření za rok 2017
pdf.png Závěrečný účet - výsledek hospodaření za rok 2016
pdf.png Závěrečný účet - výsledek hospodaření za rok 2015
pdf.png Závěrečný účet - výsledek hospodaření za rok 2014
pdf.png Závěrečný účet - výsledek hospodaření za rok 2013
pdf.png Závěrečný účet - výsledek hospodaření za rok 2012
pdf.png Závěrečný účet - výsledek hospodaření za rok 2011
pdf Závěrečný účet - výsledek hospodaření za rok 2010
pdf Závěrečný účet - výsledek hospodaření za rok 2009
pdf Závěrečný účet - výsledek hospodaření za rok 2008
pdf Závěrečný účet - výsledek hospodaření za rok 2007

8.2. Rozpočet

pdf.png Návrh rozpočtu 2021

 

pdf.png Schválený rozpočet 2020

pdf.png Návrh rozpočtu 2020

 

pdf.png Schválený rozpočet 2019

pdf.png Návrh rozpočtu 2019

 

pdf.png Schválený rozpočet 2018
pdf.png
Návrh rozpočtu 2018


pdf.png Schválený rozpočet 2017
pdf.png Návrh rozpočtu 2017

pdf.png Schválený rozpočet 2016
pdf.png Návrh rozpočtu 2016

pdf.png Schválený rozpočet 2015
pdf.png
Návrh rozpočtu 2015

pdf.png Schválený rozpočet 2014
pdf.png Návrh rozpočtu 2014

pdf.png Rozpočet 2013
pdf.png Návrh rozpočtu 2013


pdf.png Rozpočet 2012
pdf.png Návrh rozpočtu 2012

pdf Rozpočet 2011


pdf Návrh rozpočtu 2010 - příjmy
pdf Návrh rozpočtu 2010 - výdaje
pdf Návrh rozpočtu 2010 - komentář
pdf Návrh tvorby a použití peněžních fondů pro rok 2010

pdf Rozpočet - příjmy 2009
pdf Rozpočet - výdaje 2009
pdf Plán příjmů a výdajů VHČ 2009
pdf Bilance zdrojů a výdajů 2009

pdf Rozpočet - příjmy 2008
pdf Rozpočet - výdaje 2008
pdf Plán příjmů a výdajů VHČ 2008
pdf Bilance zdrojů a výdajů 2008

8.3. Střednědobý výhled rozpočtu

pdf Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2026

pdf Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022-2026

pdf Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2025

pdf Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021-2025

pdf Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2024
pdf Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020-2024
pdf Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2023
pdf Rozpočtový výhled na období 2018-2022

8.4. Rozpočtová opatření

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze podat:

ústně: na kterémkoliv odboru Úřadu městské části Brno-střed v úředních hodinách (není-li informace poskytnuta, je nutno podat žádost písemně)

písemně: prostřednictvím podatelny, příp. poštou na adresu
Úřad městské části města Brna, Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno

elektronicky: na adresu elektronické podatelny podatelna.stred@brno_cz (není nutný zaručený elektronický podpis)

prostřednictvím datové schránky qykbwe7

Žádost o informace lze podat i na prostřednictvím tohoto formuláře
pdf.png FI_OPO_5/2 - žádost o poskytnutí informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

Ostatní žádosti a další podání lze podat:
ústně: na kterémkoliv odboru Úřadu městské části Brno-střed v úředních hodinách

písemně: prostřednictvím podatelny, příp. poštou na adresu
Úřad městské části města Brna, Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno

elektronicky: na adresu elektronické podatelny podatelna.stred@brno_cz (není nutný zaručený elektronický podpis)

prostřednictvím datové schránky qykbwe7

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání je třeba podat k povinnému subjektu. Odvolání musí obsahovat náležitosti dle ust. § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízeným orgánem je Magistrát města Brna.

Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem.


Na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace může podat stížnost žadatel,

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 zákona (odkaz na zveřejněnou informaci),

b) kterému po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne přijetí nebo doplnění žádosti nebo po uplynutí prodloužené lhůty nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 zákona nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2 zákona, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů od dne:

a) doručení sdělení údajů umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, sdělení o odložení žádosti v případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti osloveného povinného subjektu, nebo ode dne doručení oznámení o výši požadované úhrady,

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. Nadřízeným orgánem je Magistrát města Brna.

Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

12. Formuláře 
formuláře odboru bytového
formuláře odboru ekonomického
formuláře odboru sociální péče
formuláře odboru životního prostředí
formuláře odboru dopravy
formuláře odboru matrika
formuláře odboru právního a organizačního
formuláře stavebního úřadu
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

ÚMČ Brno-střed
Magistrát města Brna
Portál veřejné správy

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy:
pdfNejdůležitější předpisy

14.2. Vydané právní předpisy
-
15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

pdf.png Sazebník úhrad v souvislosti s poskytováním osobních údajů (GDPR)
pdf.png Sazebník úhrad v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

pdf.png Rozhodnutí dle § 16a odst. 7 - MMB/0133582/2020
pdf.png Rozhodnuti dle § 16a odst. 7 - MMB/0361896/2019

pdf.png Rozhodnuti dle § 16a odst. 7 - MMB/0093384/2018
pdf.png
Rozhodnuti dle § 16a odst. 7 - MMB/0052136/2018

pdf.png Rozhodnuti dle § 16a odst. 7 - MMB/0207817/2017

16. Licenční smlouvy
16.1. Vzory licenčních smluv
-
16.2. Výhradní licence
-
17. Výroční zprávy podle zákona č.106/99 Sb. výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací

 

NEPOVINNÝ ÚDAJ:
SEZNAM ORGANIZACÍ
seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu
základní a mateřské školy
Kávéeska
Sportovní a rekreační areál Kraví hora
Správa nemovitostí městské části Brno-střed

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí

< 2020 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
            1
2 Ape food... (Akce třetích stran)
2. 11. 2020, 09:00 - 8. 11. 2020, 20:00
3 4 5 Čtení Bible v Brně (Akce třetích stran)
5. 11. 2020, 15:00 - 5. 11. 2020, 17:00
Křesťanská akce (Akce třetích stran)
5. 11. 2020, 17:00 - 5. 11. 2020, 19:00
6 7 Focení (Akce třetích stran)
7. 11. 2020, 08:00 - 8. 11. 2020, 17:00
Luďkův běh (Akce třetích stran)
7. 11. 2020, 09:15 - 7. 11. 2020, 11:00
8
9 10 11 Protest proti... (Akce třetích stran)
11. 11. 2020, 09:00 - 11. 11. 2020, 16:00
Tisíc křížů pro... (Akce třetích stran)
11. 11. 2020, 15:00 - 11. 11. 2020, 16:00
12 Vin(n)osti... (Akce třetích stran)
12. 11. 2020, 10:00 - 15. 11. 2020, 22:00
Křesťanská akce (Akce třetích stran)
12. 11. 2020, 17:00 - 12. 11. 2020, 19:00
13 14 15
16 Nežádoucí... (Akce třetích stran)
16. 11. 2020, 00:00 - 10. 01. 2021, 23:59
17 Brněnský sedmnáctý (Akce třetích stran)
17. 11. 2020, 06:00 - 17. 11. 2020, 22:00
Protest pro... (Akce třetích stran)
17. 11. 2020, 14:00 - 17. 11. 2020, 18:30
18 19 Křesťanská akce (Akce třetích stran)
19. 11. 2020, 17:00 - 19. 11. 2020, 19:00
20 21 Čtení Bible v Brně (Akce třetích stran)
21. 11. 2020, 10:00 - 21. 11. 2020, 12:00
Napoleon v Brně (Akce třetích stran)
21. 11. 2020, 17:00 - 21. 11. 2020, 20:30
22
23 24 25 26 Křesťanská akce (Akce třetích stran)
26. 11. 2020, 17:00 - 26. 11. 2020, 19:00
27 Brněnské Vánoce -... (Akce třetích stran)
27. 11. 2020, 08:00 - 3. 01. 2021, 22:00
Advent na... (Akce třetích stran)
27. 11. 2020, 10:00 - 23. 12. 2020, 22:00
28 29 Adventní... (Akce třetích stran)
29. 11. 2020, 10:00 - 29. 11. 2020, 11:30
30            
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.