Ohlášení stavby

zivotni_situace_25_1.png

 1. Identifikační číslo
  ----------

 2. Kód
  STU_03

 3. Pojmenování (název) životní situace
  Ohlášení stavby

 4. Základní informace k životní situaci
  Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují jednoduché stavby, terénní úpravy  a udržovací práce uvedené  § 104 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas nepozbývá platnosti, bylo-li s prováděním ohlášeného stavebního záměru započato ve lhůtě platnosti.

 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba.

 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Ohlášení obsahuje identifikační údaje o stavebníkovi, o pozemku, o ohlašovaném  stavebním záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět, zda se k jeho provedení má použít sousední nemovitost, v tom případě souhlas vlastníka této nemovitosti; u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejím odstranění. K ohlášení stavebník připojí

  1. doklad prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavební záměr anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku či stavbě, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; tyto doklady se připojují nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem,
  2. územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvu územní rozhodnutí nahrazující anebo územní souhlas, pokud je jejich vydání tímto zákonem vyžadováno a nevydal je stavební úřad příslušný k povolení stavby,
  3. souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů, jsou-li vyžadována zvláštním předpisem 4), 12), 32), , popřípadě povolení podle § 169 odst. 4,
  4. stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem
  5. projektovou dokumentaci nebo dokumentaci ve dvojím vyhotovení. Není-li obecní úřad obce, jejíhož území se stavební záměr dotýká, stavebním úřadem, předkládá se trojmo, vyjma stavby v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení
  6. souhlasy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k pozemkům, které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavební záměr uskutečněn; souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Podáním písemné žádosti osobně na podatelnu nebo poštou na ÚMČ Brno-střed, Odbor územního řízení a stavebního řádu, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno.

 8. Na které instituci životní situaci řešit
  ÚMČ Brno-střed, Odbor územního řízení a stavebního řádu, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno.

 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  ÚMČ Brno-střed, Odbor územního řízení a stavebního řádu, pracoviště Měnínská 4, 2. a 3. patro, u všech referentů územního a stavebního řízení, v úřední dny: pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod.

 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Náležitosti ohlášení a obsah a rozsah projektové dokumentace u staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. a) až e)  stanoví prováděcí právní předpis – vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Náležitosti dokumentace ostatních ohlašovaných staveb jsou uvedeny v § 105 stavebního zákona. Ohlášení staveb uvedených pod body a)-e) je nutno podat na předepsaném formuláři, který obsahuje příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.

 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formuláře dle Stavebního zákona lze získat na sekretariátě Odboru územního řízení a stavebního řádu ÚMČ Brno-střed nebo je možné si je stáhnout z ÚMČ Brno-střed.

 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek za vydání souhlasu  s ohlášením upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, položka 18, bod 3 a 4: 3. Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona 1000,- Kč.
  4. Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v bodě 3. Kč 500,-

  Po stanovení výše poplatku podle druhu záměru je poplatek možné uhradit v hotovosti složenkou na ÚMČ Brno-střed nebo bankovním převodem

 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Je-li ohlášení úplné a je-li ohlášený stavební záměr v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, se závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, jde-li o stavbu či terénní úpravu podle §  104 odst. 1 písm. a) až i), nebo s územně  plánovací  dokumentací, jde-li o stavební úpravu podle § 104 odst. 1 písm. k) nebo není přímo dotčeno vlastnické právo nebo právo vyplývající z věcného břemene dalších osob, ledaže by s tím tyto osoby vyslovily souhlas, stavební úřad vydá souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru do 30 dnů ode dne ohlášení. Dojde-li stavební úřad k závěru, že ohlášení není úplné nebo záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, rozhodne usnesením o provedení stavebního řízení; toto usnesení se oznamuje pouze stavebníkovi a nelze se proti němu odvolat.

 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Nejedná se o správní řízení - účastníci nejsou vymezeni.

 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------

 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Podání s ověřeným el. podpisem lze podat na elektronickou adresu podatelna@brno-stred_cz, přílohy následně doložit osobně na podatelnu nebo zaslat poštou.

 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

 18. Jaké jsou související předpisy
  vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
  vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění

 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Nejedná se o správní řízení, opravné prostředky se neuplatní. Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Příslušná ustanovení stavebního zákona o správním deliktu se uplatní tehdy, pokud fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba provádí stavbu nebo její změnu, terénní úpravy, zařízení anebo udržovací práce, které je třeba ohlásit stavebnímu úřadu, bez takového ohlášení nebo v rozporu s ním.

 21. Nejčastější dotazy
  ----------

 22. Další informace
  ----------

 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
  Osobně na ÚMČ Brno-střed, Odbor územního řízení a stavebního řádu, Měnínská 4, Brno, 2. a 3. patro u všech referentů územního a stavebního řízení, v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod.

 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Žádost o stavební povolení

 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor územního řízení a stavebního řádu Úřadu městské části Brno-střed

 26. Kontaktní osoba
  Vedoucí odboru Ing. Jana Hlávková, tel.: 542 526 400
  všichni pracovníci Odboru územního řízení a stavebního řádu přes tel.: 542 526 401

 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 1. 2013

 28. Popis byl naposledy aktualizován
  ----------

 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení

 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------

Kalendář akcí

< 2019 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
  1 Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
1. 01. 2019, 09:00 - 31. 01. 2019, 19:00
Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
1. 01. 2019, 09:00 - 31. 01. 2019, 19:00
Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
1. 01. 2019, 09:00 - 31. 01. 2019, 19:00
Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
1. 01. 2019, 09:00 - 31. 01. 2019, 19:00
Novoroční běh (Akce třetích stran)
1. 01. 2019, 13:00 - 1. 01. 2019, 16:00
2 3 Tříkrálový průvod... (Akce třetích stran)
3. 01. 2019, 16:00 - 3. 01. 2019, 18:00
4 Betlémské dary (Akce třetích stran)
4. 01. 2019, 13:00 - 4. 01. 2019, 15:00
5 6
7 Švihlý pochod k... (Akce třetích stran)
7. 01. 2019, 14:45 - 7. 01. 2019, 23:59
8 9 10 11 Kruh pro planetu (Akce třetích stran)
11. 01. 2019, 17:00 - 11. 01. 2019, 19:00
12 XIV. Hanácká... (Akce třetích stran)
12. 01. 2019, 07:30 - 13. 01. 2019, 17:00
13
14 15 Podávání kávy a... (Akce třetích stran)
15. 01. 2019, 17:30 - 15. 01. 2019, 20:00
16 Pietní akce na... (Akce třetích stran)
16. 01. 2019, 17:00 - 16. 01. 2019, 21:00
17 Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
17. 01. 2019, 09:00 - 19. 01. 2019, 17:00
18 19 Oslava 10.... (Akce třetích stran)
19. 01. 2019, 17:00 - 20. 01. 2019, 06:00
20
21 22 23 24 25 26 24. Reprezentační... (Akce třetích stran)
26. 01. 2019, 19:00 - 27. 01. 2019, 01:00
27
28 29 30 31 Křesťanská akce (Akce třetích stran)
31. 01. 2019, 17:00 - 6. 06. 2019, 19:00
     
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.