Odbor právní a organizační

organizacni_struktura.pngOrganizační struktura odboru

pracovník kontakt funkční zařazení budova dv.č.
Mgr. Jana Plechlová  +420542 526 380
jana.plechlova@brno-stred_cz
vedoucí odboru
Dominikánská-hlavní  
Mgr. Jana Plechlová +420 542 526 380
jana.plechlova@brno-stred_cz
pověřena vedením Oddělení právního Dominikánská-hlavní  
Mgr. Aneta Piňosová +420 542 526 257
aneta.pinosova@brno-stred_cz
pověřena vedením Oddělení přestupkového Měnínská 4 107
Ing. Markéta Kubová +420 542 526 346
marketa.kubova@brno-stred_cz
vedoucí Oddělení personálního a mzdového Dominikánská-hlavní 7

 

tel_seznam.pngTelefonní seznam

 

cinnost_odboru.png Popis činností útvarů odboru


Oddělení právní

V samostatné působnosti

 • Vytváří a spravuje ucelenou soustavu organizačních a řídících norem.
 • Zpracovává, ve spolupráci s odbornými útvary, OŘ a ostatní vnitřní předpisy spadající do jeho kompetence.
 • Vede evidenci vnitřních předpisů a zajišťuje uložení jejich originálů. Poskytuje metodickou pomoc ostatním odborům při přípravě vnitřních předpisů týkajících se jejich kompetencí.
 • Koordinuje připomínkové řízení k vyhláškám a nařízením statutárního města Brna.
 • Provádí kontrolní činnost dodržování pracovněprávních předpisů na základě pokynů tajemníka.
 • Zabezpečuje agendu stížností, oznámení a podnětů a zajišťuje vyřizování petic v souladu s příslušnými zákony a vnitřními předpisy ÚMČ BS.
 • Zabezpečuje agendu poskytování informací podle informačního zákona a odpovídá za zpracování podkladů o činnosti MČ BS za předcházející kalendářní rok a jejich předložení MMB pro zpracování a zveřejnění výroční zprávy o činnosti MČ BS v oblasti poskytování informací.
 • Přezkoumává rozhodnutí příspěvkových organizací a organizačních složek zřizovaných MČ BS, podle informačního zákona včetně stížností na postup při vyřizování žádosti o informace.
 • Koordinuje dodržování zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a GDPR v rámci ÚMČ BS. V rámci této činnosti úzce spolupracuje s pověřencem pro ochranu osobních údajů.
 • Přijímá oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů. Oznámení následně vyhodnocuje s cílem určit příčinu výskytu incidentu a přijmout nápravné opatření. O tomto postupu vede evidenci.
 • Eviduje karty zpracování a záznamy o činnostech dle GDPR.
 • Zabezpečuje vyřízení žádostí subjektů údajů, které se týkají více příslušných útvarů.
 • Poskytuje právní asistenci na zasedáních RMČ BS a ZMČ BS a na vyžádání a po předchozím projednání s tajemníkem i na zasedáních výborů ZMČ BS či komisí RMČ BS.
 • Kontroluje formální a právní správnost usnesení navrhovaných k přijetí v rámci jednání RMČ BS a ZMČ BS, provádí kontrolu předkládaných materiálů.
 • Kontroluje formální a právní správnost podkladů k usnesením v rámci jednání RMČ BS a ZMČ BS předkládaných útvary, v rámci kterých není zřízeno funkční místo právníka, případně není toto místo obsazeno, nebo není zajištěn výkon činnosti v rámci tohoto místa (čerpání řádné dovolené, nemocenská, mateřská dovolená apod.) příslušným pracovníkem (především navrhovaných smluv, dodatků ke smlouvám apod.).
 • Kontroluje formální a právní správnost zápisů z RMČ BS a ZMČ BS, včetně jednotlivých usnesení.
 • Kontroluje formální a právní správnost smluv, schválených RMČ BS či ZMČ BS a určených k podpisu starostovi MČ BS, předkládaných útvary, v rámci kterých není zřízeno funkční místo právníka, případně není toto místo obsazeno, nebo není zajištěn výkon činnosti v rámci tohoto místa (čerpání řádné dovolené, nemocenská, mateřská dovolená apod.) příslušným pracovníkem.
 • Zajišťuje právní servis pro starostu MČ BS.
 • Zajišťuje kompletní právní servis pro MČ BS a ÚMČ BS vyjma odborů s vlastním nebo určeným právním oddělením či právníkem; spolupracuje a zajišťuje komunikaci a součinnost s případnými externími právními subjekty spolupracujícími s MČ BS.
 • Podává za MČ BS žaloby a další návrhy a podání k soudům či správním orgánům, popř. zpracovává podklady pro podávání těchto žalob externími advokáty s výjimkou případů, kdy je k těmto úkonům určen tímto organizačním řádem jiný odbor.
 • Zastupuje statutární město Brno, městskou část Brno-střed v řízení před soudy a správními orgány, popř. připravuje podklady pro toto zastupování externími advokáty s výjimkou případů, kdy je k zastupování určen tímto organizačním řádem jiný odbor.
 • Zpracovává návrhy změn a dodatků zřizovací listiny SNMČ BS. Kontroluje dodržování účinného znění zřizovací listiny SNMČ BS.
 • Vyřizuje oznámení o pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, tanečních zábav a diskoték, dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku.
 • Zabezpečuje organizačně správní řízení o udělení výjimky dle obecně závazné vyhlášky města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku. Zpracované materiály předkládá k rozhodnutí RMČ BS.
 • Zabezpečuje organizačně zasedání RMČ BS a ZMČ BS.
 • Zabezpečuje distribuci materiálů určených k projednání v RMČ BS a ZMČ BS členům těchto orgánů.
 • Připravuje a zpracovává dle pokynů tajemníka a starosty potřebné materiály.
 • Pořizuje zápis ze schůzí RMČ BS a zasedání ZMČ BS.
 • Zajišťuje nezbytnou anonymizaci a zveřejnění zápisů ze schůzí RMČ BS a zasedání ZMČ BS na oficiálních webových stránkách MČ BS.
 • Ve spolupráci s Odborem informatiky ÚMČ BS zabezpečuje zveřejnění zvukového a audiovizuálního záznamu ze zasedání ZMČ BS na webových stránkách MČ BS.
 • Ukládá a archivuje materiály z jednání RMČ BS a ZMČ BS.
 • Zabezpečuje zpracování materiálů a předložení návrhů na pojmenování ulic a veřejných prostranství na území MČ BS ZMČ BS k projednání a jejich následné předložení Zastupitelstvu města Brna.
 • Plní administrativní a organizační servis pro starostu MČ BS, tajemníka ÚMČ BS a uvolněné členy ZMČ BS.
 • Zajišťuje zasílání zápisů z jednání RMČ BS a ZMČ BS v elektronické podobě na Organizační odbor MMB.
 • Poskytuje metodickou pomoc při výkladu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
 • Poskytuje metodickou pomoc při zadávání veřejných zakázek.
 • Zodpovídá za dodržování platné legislativy a platných standardů při strukturování a zveřejňování informací na oficiálních webových stránkách MČ BS.

V přenesené působnosti

 • Připravuje podklady a vyřizuje stížnosti na postup či chování vedoucích odborů dle ust. § 175 správního řádu.
 • Vyřizuje oznámení o konání shromáždění na území MČ BS.
 • Zabezpečuje organizačně agendu místního referenda.
 • Zabezpečuje organizačně průběh voleb.
 • Zajišťuje spisovou službu ÚMČ BS.

Oddělení přestupkové

V samostatné působnosti

 • Nevykonává

V přenesené působnosti

 • Rozhoduje v 1. stupni správního řízení o přestupcích podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (dále jen „ZOP“):
  • proti pořádku ve státní správě (vyskytující se na více úsecích státní správy) podle ust. § 2 ZOP,
  • na úseku všeobecné vnitřní správy podle ust. § 3 ZOP,
  • proti pořádku ve státní správě a proti pořádku v územní samosprávě podle ust. § 4 ZOP,
  • proti veřejnému pořádku podle ust. § 5 ZOP,
  • proti občanskému soužití podle ust. § 7 ZOP,
  • proti majetku dle ust. § 8 ZOP.
 • Rozhoduje v 1. stupni správního řízení o přestupcích spáchaných porušením vyhlášek a nařízení statutárního města Brna, pokud je dána pro jednání funkční příslušnost.
 • Rozhoduje v 1. stupni správního řízení o přestupcích proti právu shromažďovacímu podle § 14 zákona o právu shromažďovacím.
 • Projednává v 1. stupni správního řízení přestupky proti předpisům, kterými se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí, vyjma těch přestupků, jichž se dopustili zaměstnanci statutárního města Brna zařazení do MMB.
 • Projednává v 1. stupni správního řízení přestupky podle ust. § 28 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
 • Projednává v 1. stupni přestupky podle ust. § 13 odst. 1 a 2 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zabezpečuje spolupráci s orgány činnými v trestním řízení, s orgány Policie ČR a Městské policie Brno i s dalšími správními orgány a dalšími subjekty v rámci své působnosti v oblasti přestupkového řízení.
 • Vede příslušnou evidenci přestupků a poskytuje výpisy oprávněným subjektům a oprávněným orgánům státní správy.
 • Zpracovává roční statistický výkaz přestupků za ÚMČ BS.
 • Provádí exekuci na peněžitá plnění podle hlavy XI. Díl 1. – 2. správního řádu a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).

Oddělení personální a mzdové

V samostatné působnosti

 • Zajišťuje dodržování organizačního řádu ÚMČ BS, dodržování stanoveného počtu pracovníků.
 • Rozúčtovává mzdy/platy/odměny dle jednotlivých kapitol a jednotlivých MČ.
 • Zpracovává mzdy/platy odvody i oblast pracovněprávní, rozúčtování mezd zpracovává pro ÚMČ BS a další městské části dle uzavřených smluv.
 • Vyřizuje pracovněprávní vztahy zaměstnanců, tj. sepisuje pracovněprávní smlouvy, vede personální evidenci zaměstnanců.
 • Kontroluje popisy funkcí z hlediska jejich souladu s organizačním řádem a platnými vnitřními předpisy.
 • Kompletuje osobní doklady.
 • Zajišťuje vstupní lékařské prohlídky.
 • Kompletuje a vede osobní spisy pracovníků.
 • Provádí zápočty let odborné praxe pro stanovení zařazení pracovníka do platové třídy a platového stupně.
 • Stanovuje zásady a kritéria výběrového řízení nebo hodnocení a odměňování zaměstnanců.
 • Zabezpečuje dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů v oblasti zaměstnanosti, sociálního zabezpečení apod.
 • Zajišťuje zpracování rozpočtu pro oblast personální a mzdovou, školení a refundace.
 • Zajišťuje vstupní vzdělávání úředníků.
 • Zajišťuje přihlášení úředníků na zkoušku zvláštní odborné způsobilosti.
 • Zajišťuje průběžné vzdělávání vedoucích úředníků.
 • Vede evidenci plánů vzdělávání úředníků.
 • Zajišťuje výpočet mezd a odměn pracovníků MČ BS, odvod daně z příjmu, pojistného na sociální a všeobecné zdravotní pojištění zaměstnanců, včetně systematického vedení a archivování těchto údajů.
 • Provádí další srážky z platu (exekuce, půjčky, pojištění atd.).
 • Sepisuje a vyřizuje žádosti o důchod.
 • Zpracovává evidenční listy pro důchodové zabezpečení.

V přenesené působnosti

 • Nevykonává

zivotni_situace.png Životní situace a formuláře

 

 


Kalendář akcí

< 2020 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
  1 Předvolební akce... (Akce třetích stran)
1. 09. 2020, 00:00 - 11. 10. 2020, 00:00
Spolu pro Moravu (Akce třetích stran)
1. 09. 2020, 09:00 - 4. 10. 2020, 18:00
Zahájení sezony... (Akce třetích stran)
1. 09. 2020, 10:00 - 1. 09. 2020, 20:00
Setkání s... (Akce třetích stran)
1. 09. 2020, 10:00 - 30. 09. 2020, 18:00
Letní taneční kurz (Akce třetích stran)
1. 09. 2020, 18:00 - 1. 09. 2020, 21:00
2 Vaňkovka Fest 2020 (Akce třetích stran)
2. 09. 2020, 16:00 - 2. 09. 2020, 22:00
Uprostřed a... (Akce třetích stran)
2. 09. 2020, 18:00 - 16. 09. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
2. 09. 2020, 19:00 - 2. 09. 2020, 22:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
2. 09. 2020, 20:00 - 2. 09. 2020, 22:00
3 Křesťanská akce (Akce třetích stran)
3. 09. 2020, 17:00 - 3. 09. 2020, 19:00
Vernisáž... (Akce třetích stran)
3. 09. 2020, 17:00 - 3. 09. 2020, 20:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
3. 09. 2020, 19:00 - 3. 09. 2020, 22:00
4 Ochutnávky malých... (Akce třetích stran)
4. 09. 2020, 08:00 - 6. 09. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
4. 09. 2020, 19:00 - 4. 09. 2020, 22:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
4. 09. 2020, 19:00 - 4. 09. 2020, 22:00
Canarro (Akce třetích stran)
4. 09. 2020, 20:00 - 4. 09. 2020, 21:00
5 Luďkův běh (Akce třetích stran)
5. 09. 2020, 09:15 - 5. 09. 2020, 11:00
Modlitební průvod... (Akce třetích stran)
5. 09. 2020, 11:30 - 5. 09. 2020, 12:30
Přísaha PČR -... (Akce třetích stran)
5. 09. 2020, 13:00 - 5. 09. 2020, 17:00
Exit on the street (Akce třetích stran)
5. 09. 2020, 18:00 - 5. 09. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
5. 09. 2020, 19:00 - 5. 09. 2020, 22:00
6 Spolu pro Moravu... (Akce třetích stran)
6. 09. 2020, 09:00 - 20. 09. 2020, 18:00
Spolu pro Moravu... (Akce třetích stran)
6. 09. 2020, 09:00 - 2. 10. 2020, 18:00
Lužánecká Open (Akce třetích stran)
6. 09. 2020, 14:00 - 6. 09. 2020, 22:00
Společenské... (Akce třetích stran)
6. 09. 2020, 15:00 - 6. 09. 2020, 18:00
7 Kam kráčíš Brno? (Akce třetích stran)
7. 09. 2020, 00:00 - 30. 09. 2020, 23:59
8 Galakoncert k... (Akce třetích stran)
8. 09. 2020, 06:00 - 8. 09. 2020, 22:00
Cyklus přednášek... (Akce třetích stran)
8. 09. 2020, 10:00 - 8. 09. 2020, 11:30
Taneční tréningy... (Akce třetích stran)
8. 09. 2020, 17:00 - 8. 09. 2020, 20:00
9 Léto v centru Brna (Akce třetích stran)
9. 09. 2020, 10:00 - 12. 09. 2020, 22:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
9. 09. 2020, 20:00 - 9. 09. 2020, 22:00
10 Jarmark - ZŠ a MŠ... (Akce třetích stran)
10. 09. 2020, 08:00 - 10. 09. 2020, 20:00
Setkání s... (Akce třetích stran)
10. 09. 2020, 10:00 - 30. 09. 2020, 18:00
Křesťanská akce (Akce třetích stran)
10. 09. 2020, 17:00 - 10. 09. 2020, 19:00
Módní přehlídka (Akce třetích stran)
10. 09. 2020, 18:30 - 10. 09. 2020, 22:00
11 RFK: Poslední... (Akce třetích stran)
11. 09. 2020, 19:00 - 13. 09. 2020, 22:00
12 Pouť smíření (Akce třetích stran)
12. 09. 2020, 08:30 - 12. 09. 2020, 19:30
Den s... (Akce třetích stran)
12. 09. 2020, 09:00 - 12. 09. 2020, 17:00
Bermudskej... (Akce třetích stran)
12. 09. 2020, 12:00 - 12. 09. 2020, 22:00
Čtení Bible v Brně (Akce třetích stran)
12. 09. 2020, 13:00 - 12. 09. 2020, 18:00
Uctění památky... (Akce třetích stran)
12. 09. 2020, 15:00 - 12. 09. 2020, 17:00
Protest proti... (Akce třetích stran)
12. 09. 2020, 15:30 - 12. 09. 2020, 19:00
13 Pétanquový turnaj (Akce třetích stran)
13. 09. 2020, 11:00 - 13. 09. 2020, 17:00
Kulturně-společen... (Akce třetích stran)
13. 09. 2020, 14:00 - 13. 09. 2020, 18:00
Benefiční koncert (Akce třetích stran)
13. 09. 2020, 16:00 - 13. 09. 2020, 22:00
14 15 Cyklus přednášek... (Akce třetích stran)
15. 09. 2020, 10:00 - 15. 09. 2020, 11:30
16 Volební stánek... (Akce třetích stran)
16. 09. 2020, 10:00 - 30. 09. 2020, 18:00
9. Evropské hry... (Akce třetích stran)
16. 09. 2020, 11:00 - 16. 09. 2020, 13:00
Promítání... (Akce třetích stran)
16. 09. 2020, 19:00 - 16. 09. 2020, 21:50
17 Brno Design Days... (Akce třetích stran)
17. 09. 2020, 08:00 - 20. 09. 2020, 22:00
Křesťanská akce (Akce třetích stran)
17. 09. 2020, 17:00 - 17. 09. 2020, 19:00
Summer Weekend (Akce třetích stran)
17. 09. 2020, 17:00 - 17. 09. 2020, 22:00
Koncert Yap Snow... (Akce třetích stran)
17. 09. 2020, 18:30 - 17. 09. 2020, 22:00
18 Festival... (Akce třetích stran)
18. 09. 2020, 09:00 - 18. 09. 2020, 19:00
Festival... (Akce třetích stran)
18. 09. 2020, 10:00 - 20. 09. 2020, 22:00
Slavnosti vína 2020 (Akce třetích stran)
18. 09. 2020, 11:00 - 26. 09. 2020, 22:00
Ovínění na... (Akce třetích stran)
18. 09. 2020, 14:00 - 19. 09. 2020, 22:00
Jakubák 2020 (Akce třetích stran)
18. 09. 2020, 17:00 - 19. 09. 2020, 22:00
Živá hudba na... (Akce třetích stran)
18. 09. 2020, 17:00 - 18. 09. 2020, 22:00
19 Běh pro Paměť... (Akce třetích stran)
19. 09. 2020, 08:00 - 19. 09. 2020, 15:00
Den za Moravu! (Akce třetích stran)
19. 09. 2020, 08:30 - 19. 09. 2020, 13:00
Svatba (Akce třetích stran)
19. 09. 2020, 11:00 - 19. 09. 2020, 12:30
Svatba,... (Akce třetích stran)
19. 09. 2020, 11:00 - 19. 09. 2020, 13:00
BABYLONFEST -... (Akce třetích stran)
19. 09. 2020, 11:30 - 19. 09. 2020, 21:00
Secretly... (Akce třetích stran)
19. 09. 2020, 16:00 - 19. 09. 2020, 22:00
Oslava narozenin... (Akce třetích stran)
19. 09. 2020, 16:00 - 19. 09. 2020, 22:00
Taneční tréningy... (Akce třetích stran)
19. 09. 2020, 17:00 - 19. 09. 2020, 22:00
Dj Session -... (Akce třetích stran)
19. 09. 2020, 17:00 - 19. 09. 2020, 22:00
20 Víkendový retreat... (Akce třetích stran)
20. 09. 2020, 10:00 - 20. 09. 2020, 16:00
21 Poslouchám Janáčka (Akce třetích stran)
21. 09. 2020, 00:00 - 23. 10. 2020, 23:59
Předvolební... (Akce třetích stran)
21. 09. 2020, 08:00 - 5. 10. 2020, 20:00
Předvolební... (Akce třetích stran)
21. 09. 2020, 08:00 - 5. 10. 2020, 20:00
Volební kampaň... (Akce třetích stran)
21. 09. 2020, 10:00 - 2. 10. 2020, 18:00
Riviéra Student... (Akce třetích stran)
21. 09. 2020, 20:00 - 22. 09. 2020, 03:00
22 23 Vysílání s hosty... (Akce třetích stran)
23. 09. 2020, 07:00 - 23. 09. 2020, 19:00
Brněnsko tančí a... (Akce třetích stran)
23. 09. 2020, 17:00 - 23. 09. 2020, 17:30
Za oběti... (Akce třetích stran)
23. 09. 2020, 17:00 - 23. 09. 2020, 19:00
Živá hudba na... (Akce třetích stran)
23. 09. 2020, 17:00 - 23. 09. 2020, 22:00
24 Oktoberfest na... (Akce třetích stran)
24. 09. 2020, 11:00 - 27. 09. 2020, 22:00
Křesťanská akce (Akce třetích stran)
24. 09. 2020, 17:00 - 24. 09. 2020, 19:00
Živá hudba na... (Akce třetích stran)
24. 09. 2020, 17:00 - 24. 09. 2020, 22:00
25 Slavnosti piva +... (Akce třetích stran)
25. 09. 2020, 11:00 - 25. 09. 2020, 21:30
Živá hudba na... (Akce třetích stran)
25. 09. 2020, 17:00 - 25. 09. 2020, 22:00
26 Běh pro Hospic... (Akce třetích stran)
26. 09. 2020, 08:00 - 26. 09. 2020, 12:00
Křesťanská... (Akce třetích stran)
26. 09. 2020, 11:00 - 26. 09. 2020, 12:00
Narozeninová... (Akce třetích stran)
26. 09. 2020, 14:00 - 26. 09. 2020, 22:00
27 Předvolební... (Akce třetích stran)
27. 09. 2020, 10:00 - 27. 09. 2020, 12:00
Den seniorů -... (Akce třetích stran)
27. 09. 2020, 13:00 - 27. 09. 2020, 17:00
28 29 Koncert Talaqpo (Akce třetích stran)
29. 09. 2020, 20:00 - 29. 09. 2020, 21:30
30 Odhalení... (Akce třetích stran)
30. 09. 2020, 09:00 - 30. 09. 2020, 09:30
Slavnosti dobrého... (Akce třetích stran)
30. 09. 2020, 10:00 - 3. 10. 2020, 22:00
       
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.