Odbor investiční a správy bytových domů

organizacni_struktura.png Organizační struktura odboru

pracovník kontakt funkční zařazení budova dv.č.
Petr Pacal +420 542 526 281
petr.pacal@brno-stred_cz
vedoucí odboru Dominikánská-dvorní  
Ing. Martin Štěrba +420 542 526 265
martin.sterba@brno-stred_cz
pověřen vedením oddělení správy bytových domů Dominikánská-dvorní  
Petr Pacal +420 542 526 281
petr.pacal@brno-stred_cz
pověřen vedením oddělení investic Dominikánská-dvorní  
Lic. Roman Viktorin +420 542 526 285
roman.viktorin@brno-stred_cz
vedoucí oddělení správy budov Dominikánská-hlavní  

 

 

 

 

tel_seznam.pngTelefonní seznam

 

cinnost_odboru.png Popis činností útvarů odboru

 

Oddělení investic

V samostatné působnosti

 • Zajišťuje svou činností v rámci působnosti MČ BS investice do obnovy majetku a nových staveb.
 • Zpracovává plány související se zajištěním plynulé obnovy majetku a budováním nových staveb v rámci působnosti MČ BS.
 • Vykonává funkci investora veřejných staveb hrazených z prostředků MČ BS, a to i u staveb, které jsou realizovány z pověření MMB. Současně zajišťuje jejich věcnou a technickou koordinaci.
 • Vykonává technický dozor na stavbách u investiční výstavby MČ BS a veřejných zakázek v rámci uzavřených smluv o dílo bytových domů svěřených MČ BS.
 • Koordinuje s Odborem bytovým ekonomickou agendu spojenou s bytovými domy.
 • Vede v součinnosti s Odborem ekonomickým ekonomickou agendu související se správou, investicemi a opravami bytových domů v rámci věcné působnosti Odboru investičního a správy bytových domů.
 • Zpracovává podklady v oblasti poskytování půjček z fondu rozvoje bydlení města Brna.
 • Zajišťuje agendu spojenou s půdními vestavbami/nástavbami realizovanými ve svěřených bytových domech. Zejména pak řešení smluvních závazků, kontrolu prováděných prací, řešení stížností souvisejících s výstavbou.
 • Schvaluje a vyjadřuje se k dokumentaci k řízením dle zákona č. 183/200  Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) v rámci agend svěřených k řešení Odboru investičnímu a správy bytových domů (zejm. půdní vestavby/nástavby, opravy bytů a nebytových prostorů nájemci).
 • Zpracovává podklady pro jednání Komise pro správu bytových domů RMČ BS.
 • Zastupuje MČ BS jako účastníka řízení v územním a stavebním řízení v rámci bytových domů (včetně jednotlivých jednotek) svěřených MČ BS.

V přenesené působnosti

 • Nevykonává

Oddělení správy bytových domů

V samostatné působnosti

 • Zabezpečuje podklady pro statutární město Brno pro prodej domů, bytů a nebytových prostorů.
 • Zabezpečuje správu bytových domů, s nimi funkčně spjatých pozemků, které byly svěřeny MČ BS, a pozemků svěřených Odboru investičnímu a správy bytových domů.
 • Vyřizuje podání týkající se správy a údržby bytových domů, s nimi funkčně spjatých pozemků, které byly svěřeny MČ BS, a pozemků svěřených Odboru investičnímu a správy bytových domů.
 • Vede evidenci bytových domů svěřených MČ BS.
 • Zpracovává rozbory stavu bytového fondu.
 • Vede v součinnosti s Odborem ekonomickým ekonomickou agendu související se správou, investicemi a opravami bytových domů v rámci věcné působnosti Odboru investičního a správy bytových domů.
 • Vede evidenci všech pojistných smluv za ÚMČ BS.
 • Poskytuje statutárnímu městu Brnu potřebné informace a podklady za účelem zpracovávání koncepce bydlení ve městě, rozborů stavu bytového fondu v majetku města svěřeného MČ BS. Poskytuje Komisi bytové RMČ BS a Komisi pro správu bytových domů RMČ BS informace a podklady týkající se dlouhodobé koncepce rozvoje bytového fondu v rámci MČ BS.
 • Vyhodnocuje v souladu s příslušnou směrnicí pro zadávání veřejných zakázek MČ BS nabídky dodavatelů a vystavuje objednávky na dodávky, služby a stavební práce v rámci bytových domů. Připravuje podklady a návrhy rozhodnutí pro Komisi pro správu bytových domů RMČ BS.
 • V souladu s příslušnou směrnicí pro zadávání veřejných zakázek zajišťuje předání či odeslání výzev k podání cenových nabídek vybraným dodavatelům, připravuje příslušné smlouvy s vybranými uchazeči a předává k podpisu zástupci samosprávy.
 • Zpracovává, v součinnosti se SNMČ BS a Komisí pro správu bytových domů RMČ BS, plány oprav v rámci údržby, modernizace a rozvoje bytového fondu.
 • Vydává za MČ BS jako vlastníka, po předchozím souhlasu starosty MČ BS, souhlas v rámci řízení dle stavebního zákona.
 • Zabezpečuje tepelné hospodářství ve svěřených bytových domech a připravuje k projednání v Komisi pro správu bytových domů RMČ BS a RMČ BS příslušné smlouvy. Po schválení RMČ BS předkládá k podpisu zástupci samosprávy.
 • Předkládá Komisi pro správu bytových domů RMČ BS záležitosti spojené se žádostmi o pronájem štítových zdí domů svěřených MČ BS za účelem reklamy, umístění antén zejm. mobilních operátorů a pronájem pozemků funkčně spjatých s bytovými domy, pozemků k pěstitelským účelům, pozemků pod garážemi a pozemků pod stavbou jiného vlastníka svěřených Odboru investičnímu a správy bytových domů. Na základě rozhodnutí RMČ BS uzavírá příslušné smlouvy a předává k podpisu zástupci samosprávy.
 • Zpracovává podklady pro Komisi pro správu bytových domů RMČ BS a následně RMČ BS nebo ZMČ BS, týkající se svěřených bytových domů MČ BS.
 • Spolupracuje se SNMČ BS v rozsahu věcné působnosti Odboru investičního a správy bytových domů.
 • Připravuje k projednání v Komisi pro správu bytových domů RMČ BS a RMČ BS smlouvy se spoluvlastníky domů, po schválení RMČ BS předkládá smlouvy k podpisu zástupci samosprávy. Kontroluje plnění těchto smluv.
 • Poskytuje Odboru dopravy a majetku podklady ke zpracování prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v bytových domech s již prodanými byty.
 • Vyřizuje, v součinnosti s Odborem bytovým, žádosti nájemců o provedení oprav v bytě. Připravuje, v součinnosti se SNMČ BS, příslušnou inominátní smlouvu s nájemcem a předkládá ji k podpisu zástupci samosprávy.
 • Připravuje u bytů přidělovaných na opravu vlastním nákladem, v koordinaci s Odborem bytovým, v součinnosti se SNMČ BS a po přidělení daného bytu RMČ BS, inominátní smlouvu s nájemcem a předává k podpisu zástupci samosprávy.
 • Vyřizuje, v součinnosti s Odborem bytovým a SNMČ BS, žádosti nájemců o provedení oprav v nebytovém prostoru. Připravuje, v součinnosti s Odborem bytovým a SNMČ BS, příslušnou inominátní smlouvu s nájemcem a předkládá ji k podpisu zástupci samosprávy.
 • Vyřizuje, v součinnosti s Odborem bytovým, žádosti nájemců o vyrovnání vložených finančních prostředků na opravy nebytového prostoru v nájemném. Tyto předkládá k projednání do Komise pro správu bytových domů RMČ BS a ke schválení RMČ BS.
 • Vyřizuje žádosti o umístění sídla právnické osoby v bytě a nebytovém prostoru ve správě MČ BS. Na základě rozhodnutí RMČ BS uděluje souhlasné či nesouhlasné stanovisko a uzavírá na dané umístění sídla příslušnou smlouvu.
 • Předkládá Komisi pro správu bytových domů RMČ BS návrhy či žádosti související s privatizací bytových domů.
 • Poskytuje Odboru právnímu a organizačnímu součinnost při zpracování návrhů změn a dodatků zřizovací listiny SNMČ BS a při kontrole dodržování účinného znění zřizovací listiny SNMČ BS.
 • Zpracovává agendu a eviduje materiály týkající se zahrad a dalších pozemků, jako majetku svěřeného MČ BS.
 • Předkládá k projednání v samosprávných orgánech návrh na nájem/pacht zahrad.

V přenesené působnosti

 • Nevykonává

Oddělení správy budov

V samostatné působnosti

 • Organizuje, ve spolupráci s Odborem ekonomickým, inventarizaci vlastního majetku MČ BS.
 • Zpracovává návrh rozpočtu nákladů na provoz ÚMČ BS.
 • Vede evidenci vlastního majetku MČ BS, včetně potřebných podkladů.
 • Spravuje vlastní majetek MČ BS v působnosti Odboru investičního a správy bytových domů a kontroluje jeho účelné a ekonomické využívání.
 • Zabezpečuje nákup a dodávky kancelářského materiálu a předmětů operativní evidence, drobného dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku pro potřeby ÚMČ BS.
 • Provozuje sklad s kancelářským materiálem.
 • Spravuje stavebně technickou dokumentaci úřadoven MČ BS včetně změnového řízení a archivace.
 • Zabezpečuje provoz, údržbu a úklid úřadoven MČ BS.
 • Pro zasedání ZMČ BS zajišťuje rozmístění stolů ve společenském centru radnice a provoz šatny.
 • Zúčastňuje se stavebního řízení za MČ BS v případě úřadoven MČ BS.
 • Pronajímá nebo dává do výpůjčky občanské kluby a společenské centrum.
 • Spravuje reklamní agendy ÚMČ BS – inzertní vitríny na matrice ÚMČ BS.
 • Zajišťuje vánoční výzdobu radnice MČ BS.
 • Zajišťuje chod vrátnice ÚMČ BS – Dominikánská 2, Měnínská 4.
 • Zajišťuje pronájem nebytových prostorů v objektech ÚMČ BS.
 • Zabezpečuje objednávky na služby, energie a tisk pro potřeby MČ BS a ÚMČ BS.
 • Zabezpečuje likvidaci faktur za dodané služby, energie a tisk pro potřeby MČ BS a ÚMČ BS.
 • Zabezpečuje výběrová řízení pro výše uvedené dodávky dle platných předpisů.
 • Zajišťuje vybavení úřadoven ÚMČ BS hygienickými potřebami.
 • Spravuje informační systém ÚMČ BS (označení kanceláří a prostorů, jmenovky).
 • Spravuje veškeré vybavení pro volby a referenda, provádí jeho údržbu, opravy a doplňování.
 • Zabezpečuje veškeré úkony, které vyplývají z potřeb materiálně-technického zabezpečení voleb a referenda.

V přenesené působnosti

 • Vykonává činnosti PO a BOZP.
 • Zabezpečuje činnost preventisty PO MČ BS dle Požárního řádu MČ BS, odpovídá za zabezpečení PO v úřadovnách MČ BS.

  

zivotni_situace.png Životní situace a formuláře

 

 


 

 

Kalendář akcí

< 2020 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
  1 Předvolební akce... (Akce třetích stran)
1. 09. 2020, 00:00 - 11. 10. 2020, 00:00
Spolu pro Moravu (Akce třetích stran)
1. 09. 2020, 09:00 - 4. 10. 2020, 18:00
Zahájení sezony... (Akce třetích stran)
1. 09. 2020, 10:00 - 1. 09. 2020, 20:00
Setkání s... (Akce třetích stran)
1. 09. 2020, 10:00 - 30. 09. 2020, 18:00
Letní taneční kurz (Akce třetích stran)
1. 09. 2020, 18:00 - 1. 09. 2020, 21:00
2 Vaňkovka Fest 2020 (Akce třetích stran)
2. 09. 2020, 16:00 - 2. 09. 2020, 22:00
Uprostřed a... (Akce třetích stran)
2. 09. 2020, 18:00 - 16. 09. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
2. 09. 2020, 19:00 - 2. 09. 2020, 22:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
2. 09. 2020, 20:00 - 2. 09. 2020, 22:00
3 Křesťanská akce (Akce třetích stran)
3. 09. 2020, 17:00 - 3. 09. 2020, 19:00
Vernisáž... (Akce třetích stran)
3. 09. 2020, 17:00 - 3. 09. 2020, 20:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
3. 09. 2020, 19:00 - 3. 09. 2020, 22:00
4 Ochutnávky malých... (Akce třetích stran)
4. 09. 2020, 08:00 - 6. 09. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
4. 09. 2020, 19:00 - 4. 09. 2020, 22:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
4. 09. 2020, 19:00 - 4. 09. 2020, 22:00
Canarro (Akce třetích stran)
4. 09. 2020, 20:00 - 4. 09. 2020, 21:00
5 Luďkův běh (Akce třetích stran)
5. 09. 2020, 09:15 - 5. 09. 2020, 11:00
Modlitební průvod... (Akce třetích stran)
5. 09. 2020, 11:30 - 5. 09. 2020, 12:30
Přísaha PČR -... (Akce třetích stran)
5. 09. 2020, 13:00 - 5. 09. 2020, 17:00
Exit on the street (Akce třetích stran)
5. 09. 2020, 18:00 - 5. 09. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
5. 09. 2020, 19:00 - 5. 09. 2020, 22:00
6 Spolu pro Moravu... (Akce třetích stran)
6. 09. 2020, 09:00 - 20. 09. 2020, 18:00
Spolu pro Moravu... (Akce třetích stran)
6. 09. 2020, 09:00 - 2. 10. 2020, 18:00
Lužánecká Open (Akce třetích stran)
6. 09. 2020, 14:00 - 6. 09. 2020, 22:00
Společenské... (Akce třetích stran)
6. 09. 2020, 15:00 - 6. 09. 2020, 18:00
7 Kam kráčíš Brno? (Akce třetích stran)
7. 09. 2020, 00:00 - 30. 09. 2020, 23:59
8 Galakoncert k... (Akce třetích stran)
8. 09. 2020, 06:00 - 8. 09. 2020, 22:00
Cyklus přednášek... (Akce třetích stran)
8. 09. 2020, 10:00 - 8. 09. 2020, 11:30
Taneční tréningy... (Akce třetích stran)
8. 09. 2020, 17:00 - 8. 09. 2020, 20:00
9 Léto v centru Brna (Akce třetích stran)
9. 09. 2020, 10:00 - 12. 09. 2020, 22:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
9. 09. 2020, 20:00 - 9. 09. 2020, 22:00
10 Jarmark - ZŠ a MŠ... (Akce třetích stran)
10. 09. 2020, 08:00 - 10. 09. 2020, 20:00
Setkání s... (Akce třetích stran)
10. 09. 2020, 10:00 - 30. 09. 2020, 18:00
Křesťanská akce (Akce třetích stran)
10. 09. 2020, 17:00 - 10. 09. 2020, 19:00
Módní přehlídka (Akce třetích stran)
10. 09. 2020, 18:30 - 10. 09. 2020, 22:00
11 RFK: Poslední... (Akce třetích stran)
11. 09. 2020, 19:00 - 13. 09. 2020, 22:00
12 Pouť smíření (Akce třetích stran)
12. 09. 2020, 08:30 - 12. 09. 2020, 19:30
Den s... (Akce třetích stran)
12. 09. 2020, 09:00 - 12. 09. 2020, 17:00
Bermudskej... (Akce třetích stran)
12. 09. 2020, 12:00 - 12. 09. 2020, 22:00
Čtení Bible v Brně (Akce třetích stran)
12. 09. 2020, 13:00 - 12. 09. 2020, 18:00
Uctění památky... (Akce třetích stran)
12. 09. 2020, 15:00 - 12. 09. 2020, 17:00
Protest proti... (Akce třetích stran)
12. 09. 2020, 15:30 - 12. 09. 2020, 19:00
13 Pétanquový turnaj (Akce třetích stran)
13. 09. 2020, 11:00 - 13. 09. 2020, 17:00
Kulturně-společen... (Akce třetích stran)
13. 09. 2020, 14:00 - 13. 09. 2020, 18:00
Benefiční koncert (Akce třetích stran)
13. 09. 2020, 16:00 - 13. 09. 2020, 22:00
14 15 Cyklus přednášek... (Akce třetích stran)
15. 09. 2020, 10:00 - 15. 09. 2020, 11:30
16 Volební stánek... (Akce třetích stran)
16. 09. 2020, 10:00 - 30. 09. 2020, 18:00
9. Evropské hry... (Akce třetích stran)
16. 09. 2020, 11:00 - 16. 09. 2020, 13:00
Promítání... (Akce třetích stran)
16. 09. 2020, 19:00 - 16. 09. 2020, 21:50
17 Brno Design Days... (Akce třetích stran)
17. 09. 2020, 08:00 - 20. 09. 2020, 22:00
Křesťanská akce (Akce třetích stran)
17. 09. 2020, 17:00 - 17. 09. 2020, 19:00
Summer Weekend (Akce třetích stran)
17. 09. 2020, 17:00 - 17. 09. 2020, 22:00
Koncert Yap Snow... (Akce třetích stran)
17. 09. 2020, 18:30 - 17. 09. 2020, 22:00
18 Festival... (Akce třetích stran)
18. 09. 2020, 09:00 - 18. 09. 2020, 19:00
Festival... (Akce třetích stran)
18. 09. 2020, 10:00 - 20. 09. 2020, 22:00
Slavnosti vína 2020 (Akce třetích stran)
18. 09. 2020, 11:00 - 26. 09. 2020, 22:00
Ovínění na... (Akce třetích stran)
18. 09. 2020, 14:00 - 19. 09. 2020, 22:00
Jakubák 2020 (Akce třetích stran)
18. 09. 2020, 17:00 - 19. 09. 2020, 22:00
Živá hudba na... (Akce třetích stran)
18. 09. 2020, 17:00 - 18. 09. 2020, 22:00
19 Běh pro Paměť... (Akce třetích stran)
19. 09. 2020, 08:00 - 19. 09. 2020, 15:00
Den za Moravu! (Akce třetích stran)
19. 09. 2020, 08:30 - 19. 09. 2020, 13:00
Svatba (Akce třetích stran)
19. 09. 2020, 11:00 - 19. 09. 2020, 12:30
Svatba,... (Akce třetích stran)
19. 09. 2020, 11:00 - 19. 09. 2020, 13:00
BABYLONFEST -... (Akce třetích stran)
19. 09. 2020, 11:30 - 19. 09. 2020, 21:00
Secretly... (Akce třetích stran)
19. 09. 2020, 16:00 - 19. 09. 2020, 22:00
Oslava narozenin... (Akce třetích stran)
19. 09. 2020, 16:00 - 19. 09. 2020, 22:00
Taneční tréningy... (Akce třetích stran)
19. 09. 2020, 17:00 - 19. 09. 2020, 22:00
Dj Session -... (Akce třetích stran)
19. 09. 2020, 17:00 - 19. 09. 2020, 22:00
20 Víkendový retreat... (Akce třetích stran)
20. 09. 2020, 10:00 - 20. 09. 2020, 16:00
21 Poslouchám Janáčka (Akce třetích stran)
21. 09. 2020, 00:00 - 23. 10. 2020, 23:59
Předvolební... (Akce třetích stran)
21. 09. 2020, 08:00 - 5. 10. 2020, 20:00
Předvolební... (Akce třetích stran)
21. 09. 2020, 08:00 - 5. 10. 2020, 20:00
Volební kampaň... (Akce třetích stran)
21. 09. 2020, 10:00 - 2. 10. 2020, 18:00
Riviéra Student... (Akce třetích stran)
21. 09. 2020, 20:00 - 22. 09. 2020, 03:00
22 23 Vysílání s hosty... (Akce třetích stran)
23. 09. 2020, 07:00 - 23. 09. 2020, 19:00
Brněnsko tančí a... (Akce třetích stran)
23. 09. 2020, 17:00 - 23. 09. 2020, 17:30
Za oběti... (Akce třetích stran)
23. 09. 2020, 17:00 - 23. 09. 2020, 19:00
Živá hudba na... (Akce třetích stran)
23. 09. 2020, 17:00 - 23. 09. 2020, 22:00
24 Oktoberfest na... (Akce třetích stran)
24. 09. 2020, 11:00 - 27. 09. 2020, 22:00
Křesťanská akce (Akce třetích stran)
24. 09. 2020, 17:00 - 24. 09. 2020, 19:00
Živá hudba na... (Akce třetích stran)
24. 09. 2020, 17:00 - 24. 09. 2020, 22:00
25 Slavnosti piva +... (Akce třetích stran)
25. 09. 2020, 11:00 - 25. 09. 2020, 21:30
Živá hudba na... (Akce třetích stran)
25. 09. 2020, 17:00 - 25. 09. 2020, 22:00
26 Běh pro Hospic... (Akce třetích stran)
26. 09. 2020, 08:00 - 26. 09. 2020, 12:00
Křesťanská... (Akce třetích stran)
26. 09. 2020, 11:00 - 26. 09. 2020, 12:00
Narozeninová... (Akce třetích stran)
26. 09. 2020, 14:00 - 26. 09. 2020, 22:00
27 Předvolební... (Akce třetích stran)
27. 09. 2020, 10:00 - 27. 09. 2020, 12:00
Den seniorů -... (Akce třetích stran)
27. 09. 2020, 13:00 - 27. 09. 2020, 17:00
28 29 Koncert Talaqpo (Akce třetích stran)
29. 09. 2020, 20:00 - 29. 09. 2020, 21:30
30 Odhalení... (Akce třetích stran)
30. 09. 2020, 09:00 - 30. 09. 2020, 09:30
Slavnosti dobrého... (Akce třetích stran)
30. 09. 2020, 10:00 - 3. 10. 2020, 22:00
       
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.