Odbor dopravy a majetku

organizacni_struktura.png Organizační struktura odboru

  pracovník kontakt funkční zařazení budova dv.č.
Image Ing. Šárka Vodáková +420 542 526 365
sarka.vodakova@brno-stred_cz
vedoucí odboru Měnínská 4 111
Image Jiří Urban

+420 542 526 180
jiri.urban@brno-stred_cz

pověřen vedením Oddělení dopravy Měnínská 4 112
Image Mgr. Veronika Staňková

+420 542 526 107
veronika.stankova@brno-stred_cz 

pověřena vedením Oddělení obchodu Dominikánská 2-hlavní  11

 

 

 

tel_seznam.pngTelefonní seznam

 

cinnost_odboru.png Popis činností útvarů odboru

Oddělení majetku

V samostatné působnosti

 • Vede evidenci majetku města svěřeného MČ BS a spolupracuje při zpracování jeho evidence s příslušnými orgány. 
 • Zajišťuje správu svěřeného majetku ve správě oddělení a dispozice s ním v rozsahu stanoveném Statutem, včetně pohledávek a závazků z těchto dispozic vyplývajících, předává podklady Odboru ekonomickému a zasílá příslušným orgánům za účelem evidence provedené dispozice se svěřeným majetkem města. 
 • Zpracovává návrhy smluv kupních, darovacích a o pronájmu (popř. výpůjčce, zápůjčce či pachtu) a zabezpečuje jejich projednání v orgánech samosprávy MČ BS, případně města Brna. Zajišťuje výkon jejich rozhodnutí. 
 • Zpracovává návrhy i jiných smluv podle zvláštních předpisů v rozsahu stanoveném Statutem.
 • Zpracovává návrhy na svěření majetku statutárního města Brna, městské části Brnostřed nebo na odnětí svěřeného majetku a zabezpečuje jejich projednání v orgánech samosprávy MČ BS a města Brna. Zabezpečuje výkon jejich rozhodnutí. 
 • Zabezpečuje zveřejňování záměrů MČ BS ve správě oddělení podle zvláštního zákona. 
 • Zabezpečuje organizaci vyhlášení, průběhu a vyhodnocení nabídkových řízení u svěřeného majetku ve správě oddělení a stanovuje ekonomické podmínky pro výběrová řízení investorů a dodavatelů, a to v rozsahu oprávnění stanovených městem Brnem. 42 
 • Spravuje svěřený majetek MČ BS, který je ve správě oddělení, zajišťuje ekonomické využití svěřeného majetku a kontroluje jeho účelné a ekonomické využívání. 
 • Zajišťuje doklady a podklady o svěřeném majetku ve správě oddělení pro potřeby ÚMČ BS a MČ BS.
 • Spolupracuje s Odborem ekonomickým při inventarizaci ostatního obecního majetku svěřeného MČ BS. 
 • Vede evidenci žádostí o pronájem (výpůjčku) nebo koupi obecního majetku, spolupracuje při vypracování návrhů na jejich řešení s příslušnými orgány a institucemi. Zabezpečuje projednání těchto žádostí v orgánech samosprávy MČ BS, případně statutárního města Brna. Zajišťuje výkon jejich rozhodnutí. 
 • Posuzuje a zajišťuje doklady o majetkoprávních vztazích pro zápis do katastru nemovitostí, poskytuje příslušným orgánům podklady pro změnu zápisu v katastru nemovitostí, pokud skutečný stav nemovitosti neodpovídá zápisu v katastru nemovitostí, zejména zápisu druhu a způsobu využití; dle pokynů příslušných orgánů odstraňuje další nedostatky. 
 • Zabezpečuje organizaci realizace záměru statutárního města Brna v oblasti prodeje obecního bytového a nebytového fondu po jednotkách v součinnosti s Odborem bytovým, Odborem investičním a správy bytových domů a SNMČ BS. 
 • Zabezpečuje organizaci převodu pozemku zastavěného domem s jednotkami a pozemku souvisejícího, příp. podílu na těchto pozemcích. 
 • Zpracovává podklady pro zápis do katastru nemovitostí za ÚMČ BS. 
 • Zpracovává a předává Magistrátu města Brna podklady pro zápisy údajů o právních vztazích a jiných údajů do katastru nemovitostí. 
 • Zabezpečuje zastupování vlastníka obecních vymezených jednotek v právnických osobách Společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“), vzniklých podle zvláštního předpisu (zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, a občanského zákoníku). 
 • Zabezpečuje právní rámec právnických osob SVJ vzniklých podle zvláštního předpisu (občanského zákoníku), včetně metodické a právní součinnosti v případě majority statutárního města Brna v SVJ 
 • Zabezpečuje zpracování a předložení návrhů na územní změny MČ BS a změny katastrálního území na území MČ BS ZMČ BS a následně Zastupitelstvu města Brna k projednání. 
 • Vede evidenci svěřeného majetku MČ BS, včetně potřebných podkladů, mimo bytových domů a obecního majetku (ŽP – mobiliář) a pozemků.
 • Zabezpečuje výkon péče o svěřený majetek MČ BS ve správě oddělení. 
 • Zabezpečuje výkon povinností vlastníka svěřeného majetku MČ BS ve správě oddělení. 
 • Vede evidenci příjmů z pronájmu svěřeného majetku MČ BS ve správě oddělení a zpracovává podklady pro vymáhání dlužných částek.
 • Zastupuje MČ BS jako účastníka řízení v územním a stavebním řízení v případě svěřeného majetku MČ BS e správě oddělení. 
 • Předkládá Majetkové komisi RMČ BS návrhy a žádosti související s privatizací bytových domů. V součinnosti s Odborem investičním a správy bytových domů kompletuje stanoviska všech dotčených komisí v uvedené záležitosti a předkládá návrh na dispozici s majetkem k projednání v RMČ BS, ZMČ BS a Zastupitelstvu města Brna. 
 • Navrhuje zařazení dopravně významných veřejně přístupných účelových komunikací do sítě místních komunikací. 
 • Žádá o omezení veřejného přístupu na veřejně přístupných účelových komunikacích.
 • Uděluje souhlas s uzavírkami na veřejně přístupných účelových komunikacích.
 • Uzavírá smlouvy na pronájem nebo výpůjčku veřejně přístupných účelových komunikací.
 • Zajišťuje prohlídky, údržbu a opravy účelových komunikací přiměřeně na základě přidělené dotace.

V přenesené působnosti

nevykonává

Oddělení dopravy

V samostatné působnosti

 • Podílí se na koordinaci oprav komunikací místního významu s opravami a výstavbou technických sítí na území městské části. 
 • Vyjadřuje se ke stavu technických sítí, pokud jsou tyto v majetku města.
 • Předkládá změny v pasportu na Brněnské komunikace a.s.

V přenesené působnosti 

 • Kontroluje dodržování nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“, ve znění pozdějších nařízení (dále jen „Tržní řád“) a obecně závazných předpisů v oblasti: a) oprávnění prodejců, b) dodržování stanoveného sortimentu. 
 • Spravuje místní poplatky: 
  • za užívání veřejného prostranství; 
  • za ubytovací kapacity; 
  • za lázeňské a rekreační pobyty; 
  • za vyhrazení parkovacího místa; 
  • za umístění reklamních zařízení; 
  • ze vstupného. 
 • Vede daňová řízení podle daňového řádu. 
 • Vyjadřuje se k záměrům na rozvoj pozemních komunikací, parkovišť a odstavných ploch na území městské části, ke způsobu a rozsahu údržby místních komunikací, nad nimiž vykonává státní správu. 
 • Vykonává působnost silničního správního úřadu I. stupně na místních a účelových komunikacích (mimo základní komunikační systémy) dle pasportního informačního systému vedeného městem.
 • Vykonává státní odborný dozor nad místními a účelovými komunikacemi v MČ BS (mimo základní komunikační systémy) dle pasportního informačního systému vedeného městem.
 • Ukládá pokuty podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, daňového řádu a zvláštních právních předpisů. 
 • Ukládá pokuty právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám za porušení obecně závazných vyhlášek města Brna na úseku loterií a jiných podobných her. 
 • Rozhoduje o povolení tombol a loterií v územním obvodu MČ BS dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů a správního řádu a vykonává státní dozor. 
 • Provádění zapečetění a odpečetění pokladniček veřejných sbírek konaných v územním obvodu MČ BS a kontroluje vyúčtování sbírky dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů

Oddělení obchodu

V samostatné působnosti

 • Navrhuje lokality tržišť a způsob organizace jejich obsazování a provozování a návrhy předkládá ke schválení RMČ BS. 
 • Eviduje žádosti na změny Tržního řádu, navrhuje změny a úpravy Tržního řádu a předkládá je k projednání v samosprávných orgánech. 
 • Zajišťuje provoz tržiště na Zelném trhu, koordinuje a pořádá gastronomické, kulturní, společenské a osvětové akce v lokalitě Zelného trhu nebo na jiných místech, určených RMČ BS.
 • Zajišťuje a koordinuje chod tržišť zřizovaných a provozovaných MČ BS dle rozhodnutí samosprávných orgánů.
 • Zabezpečuje konkrétní úkoly v oblasti turismu dle rozhodnutí ZMČ BS nebo RMČ BS. 
 • Vede evidenci majetku ve správě oddělení.

V přenesené působnosti 

nevykonává


zivotni_situace.png Životní situace a formuláře

 

 

 


 

 

 

Kalendář akcí

< 2018 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
  1 Oslavy 1. máje (Akce třetích stran)
1. 05. 2018, 09:00 - 1. 05. 2018, 16:00
2 Kulturní akce -... (Akce třetích stran)
2. 05. 2018, 18:30 - 2. 05. 2018, 22:00
3 Průvod za účelem... (Akce třetích stran)
3. 05. 2018, 17:00 - 3. 05. 2018, 18:30
Enšpígl! Nasreddin! (Akce třetích stran)
3. 05. 2018, 17:30 - 3. 05. 2018, 19:00
4 Soutěž v antickém... (Akce třetích stran)
4. 05. 2018, 09:00 - 14. 05. 2018, 18:00
Pietní průvod (Akce třetích stran)
4. 05. 2018, 17:00 - 4. 05. 2018, 19:30
5 3. ročník běhu... (Akce třetích stran)
5. 05. 2018, 07:00 - 5. 05. 2018, 13:00
Závod horských kol (Akce třetích stran)
5. 05. 2018, 08:00 - 6. 05. 2018, 17:00
MAJÁLES 2018 (Akce třetích stran)
5. 05. 2018, 09:00 - 5. 05. 2018, 23:59
Škola Malého stromu (Akce třetích stran)
5. 05. 2018, 10:30 - 5. 05. 2018, 12:00
Škola Malého stromu (Akce třetích stran)
5. 05. 2018, 15:30 - 5. 05. 2018, 17:00
6 Divadelní... (Akce třetích stran)
6. 05. 2018, 14:00 - 6. 05. 2018, 17:00
Chceme zachovat... (Akce třetích stran)
6. 05. 2018, 15:00 - 6. 05. 2018, 17:00
Pietní... (Akce třetích stran)
6. 05. 2018, 17:00 - 6. 05. 2018, 18:00
7 8 Veřejné... (Akce třetích stran)
8. 05. 2018, 11:00 - 8. 05. 2018, 13:00
Pietní akt na... (Akce třetích stran)
8. 05. 2018, 14:00 - 8. 05. 2018, 15:00
9 Pokojná... (Akce třetích stran)
9. 05. 2018, 10:00 - 9. 05. 2018, 18:00
Osvětová a... (Akce třetích stran)
9. 05. 2018, 10:00 - 9. 05. 2018, 18:00
Shromáždění (Akce třetích stran)
9. 05. 2018, 15:00 - 9. 05. 2018, 20:00
Kulturní akce -... (Akce třetích stran)
9. 05. 2018, 18:30 - 9. 05. 2018, 22:00
10 Společné setkání... (Akce třetích stran)
10. 05. 2018, 15:00 - 10. 05. 2018, 22:00
Český středověk /... (Akce třetích stran)
10. 05. 2018, 19:00 - 10. 05. 2018, 21:00
11 Pokojná... (Akce třetích stran)
11. 05. 2018, 10:00 - 11. 05. 2018, 18:00
12 Cirkus unikum (Akce třetích stran)
12. 05. 2018, 10:30 - 12. 05. 2018, 11:30
13 Kuličkový turnaj (Akce třetích stran)
13. 05. 2018, 09:00 - 13. 05. 2018, 18:00
Cyklohrátky na... (Akce třetích stran)
13. 05. 2018, 14:00 - 13. 05. 2018, 18:00
Procesí věřících... (Akce třetích stran)
13. 05. 2018, 15:00 - 13. 05. 2018, 17:00
Cyklohrátky -... (Akce třetích stran)
13. 05. 2018, 17:00 - 13. 05. 2018, 18:00
14 15 Čtení Bible -... (Akce třetích stran)
15. 05. 2018, 09:00 - 15. 05. 2018, 18:00
Den linky 155 (Akce třetích stran)
15. 05. 2018, 10:00 - 15. 05. 2018, 18:00
Smajlíkový pochod... (Akce třetích stran)
15. 05. 2018, 11:00 - 15. 05. 2018, 13:00
16 SLAVNOSTI DOBRÉHO... (Akce třetích stran)
16. 05. 2018, 10:00 - 19. 05. 2018, 22:00
Pokojná... (Akce třetích stran)
16. 05. 2018, 10:00 - 16. 05. 2018, 18:00
Kulturní akce -... (Akce třetích stran)
16. 05. 2018, 18:30 - 16. 05. 2018, 22:00
Vnitřní nepřítel (Akce třetích stran)
16. 05. 2018, 19:00 - 16. 05. 2018, 21:00
Český den proti... (Akce)
16. 05. 2018, 00:00 - 16. 05. 2018, 23:59
17 Den vyšívánky (Akce třetích stran)
17. 05. 2018, 17:30 - 17. 05. 2018, 20:00
Naše třída (Akce třetích stran)
17. 05. 2018, 19:00 - 17. 05. 2018, 22:00
18 Pokojná... (Akce třetích stran)
18. 05. 2018, 10:00 - 18. 05. 2018, 18:00
Týden města (Akce třetích stran)
18. 05. 2018, 10:00 - 18. 05. 2018, 20:00
Festival (Akce třetích stran)
18. 05. 2018, 17:00 - 20. 05. 2018, 20:00
PonavaFest (Akce třetích stran)
18. 05. 2018, 17:00 - 20. 05. 2018, 20:00
Herní odpoledne (Akce třetích stran)
18. 05. 2018, 17:00 - 18. 05. 2018, 20:00
Republica tour (Akce třetích stran)
18. 05. 2018, 18:00 - 18. 05. 2018, 23:59
19 První PTAČÍ... (Akce třetích stran)
19. 05. 2018, 13:30 - 19. 05. 2018, 22:00
20
21 Předvolební akce ODS (Akce třetích stran)
21. 05. 2018, 08:00 - 21. 05. 2018, 19:00
Pohádky 1000+1 noci (Akce třetích stran)
21. 05. 2018, 17:30 - 21. 05. 2018, 18:30
22 Shromáždění (Akce třetích stran)
22. 05. 2018, 16:00 - 22. 05. 2018, 20:00
Shromáždění (Akce třetích stran)
22. 05. 2018, 16:00 - 22. 05. 2018, 20:00
23 Pokojná... (Akce třetích stran)
23. 05. 2018, 10:00 - 23. 05. 2018, 18:00
Kulturní akce -... (Akce třetích stran)
23. 05. 2018, 18:30 - 23. 05. 2018, 22:00
24 Zábavné dopoledne... (Akce třetích stran)
24. 05. 2018, 07:30 - 24. 05. 2018, 12:30
Průvod a... (Akce třetích stran)
24. 05. 2018, 14:45 - 24. 05. 2018, 15:30
25 VIVAT ZELŇÁK -... (Akce třetích stran)
25. 05. 2018, 08:00 - 26. 05. 2018, 14:00
Pokojná... (Akce třetích stran)
25. 05. 2018, 10:00 - 25. 05. 2018, 18:00
Noc kostelů 2018 (Akce třetích stran)
25. 05. 2018, 18:00 - 25. 05. 2018, 23:59
Prezidenti aneb... (Akce třetích stran)
25. 05. 2018, 19:00 - 25. 05. 2018, 21:30
26 Momentum... (Akce třetích stran)
26. 05. 2018, 00:01 - 28. 05. 2018, 23:59
Protest proti... (Akce třetích stran)
26. 05. 2018, 16:00 - 26. 05. 2018, 22:00
Setkání s občany,... (Akce třetích stran)
26. 05. 2018, 17:00 - 26. 05. 2018, 19:00
Demonstrace pro... (Akce třetích stran)
26. 05. 2018, 17:00 - 26. 05. 2018, 20:00
Protest proti... (Akce třetích stran)
26. 05. 2018, 18:30 - 26. 05. 2018, 21:00
27 Den sousedů -... (Akce třetích stran)
27. 05. 2018, 09:00 - 27. 05. 2018, 19:00
Procesí věřících... (Akce třetích stran)
27. 05. 2018, 15:00 - 27. 05. 2018, 17:00
28 Osvětová kampaň... (Akce třetích stran)
28. 05. 2018, 08:00 - 30. 05. 2018, 18:00
29 30 31 Reklamní akce (Akce třetích stran)
31. 05. 2018, 13:00 - 31. 05. 2018, 17:00
Škola Malého stromu (Akce třetích stran)
31. 05. 2018, 17:30 - 31. 05. 2018, 19:00
Kulturní akce (Akce třetích stran)
31. 05. 2018, 18:30 - 31. 05. 2018, 22:00
Koncert Jan... (Akce třetích stran)
31. 05. 2018, 19:00 - 31. 05. 2018, 23:00
     
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.