Odbor dopravy a majetku

organizacni_struktura.png Organizační struktura odboru

pracovník kontakt funkční zařazení budova dv.č.
Ing. Šárka Vodáková +420 542 526 365
sarka.vodakova@brno-stred_cz
vedoucí odboru Měnínská 4 111
Jiří Urban

+420 542 526 180
jiri.urban@brno-stred_cz

pověřen vedením Oddělení dopravy Měnínská 4 112

 

 

 

tel_seznam.pngTelefonní seznam

 

cinnost_odboru.png Popis činností útvarů odboru

Oddělení majetku

V samostatné působnosti

 • Vede evidenci majetku města svěřeného MČ BS a spolupracuje při zpracování jeho evidence s příslušnými orgány.
 • Zajišťuje správu svěřeného majetku ve správě oddělení a dispozice s ním v rozsahu stanoveném Statutem, včetně pohledávek a závazků z těchto dispozic vyplývajících, předává podklady Odboru ekonomickému a zasílá příslušným orgánům za účelem evidence provedené dispozice se svěřeným majetkem města.
 • Zpracovává návrhy smluv kupních, darovacích a o pronájmu (popř. výpůjčce, zápůjčce či pachtu), jejichž předmětem je svěřený majetek ve správě oddělení, a zabezpečuje jejich projednání v orgánech samosprávy MČ BS, případně statutárního města Brna. Zajišťuje výkon jejich rozhodnutí.
 • Zpracovává návrhy i jiných smluv, jejichž předmětem je svěřený majetek ve správě oddělení, podle zvláštních předpisů v rozsahu stanoveném Statutem.
 • Zpracovává návrhy na svěření majetku statutárního města Brna, městské části Brno-střed nebo na odnětí svěřeného majetku a zabezpečuje jejich projednání v orgánech samosprávy MČ BS a statutárního města Brna. Zabezpečuje výkon jejich rozhodnutí.
 • Zabezpečuje zveřejňování záměrů MČ BS ve správě oddělení podle zvláštního zákona.
 • Zabezpečuje organizaci vyhlášení, průběhu a vyhodnocení nabídkových řízení u svěřeného majetku ve správě oddělení a stanovuje ekonomické podmínky pro výběrová řízení investorů a dodavatelů, a to v rozsahu oprávnění stanovených městem Brnem.
 • Spravuje svěřený majetek MČ BS, který je ve správě oddělení, zajišťuje ekonomické využití svěřeného majetku a kontroluje jeho účelné a ekonomické využívání.
 • Zajišťuje doklady a podklady o svěřeném majetku ve správě oddělení pro potřeby ÚMČ BS a MČ BS.
 • Spolupracuje s Odborem ekonomickým při inventarizaci ostatního obecního majetku svěřeného MČ BS.
 • Vede evidenci žádostí o pronájem (výpůjčku) nebo koupi obecního majetku, spolupracuje při vypracování návrhů na jejich řešení s příslušnými orgány a institucemi. Zabezpečuje projednání těchto žádostí v orgánech samosprávy MČ BS, případně statutárního města Brna. Zajišťuje výkon jejich rozhodnutí.
 • Posuzuje a zajišťuje doklady o majetkoprávních vztazích pro zápis do katastru nemovitostí, poskytuje příslušným orgánům podklady pro změnu zápisu v katastru nemovitostí, pokud skutečný stav nemovitosti neodpovídá zápisu v katastru nemovitostí, zejména zápisu druhu a způsobu využití; dle pokynů příslušných orgánů odstraňuje další nedostatky.
 • Zabezpečuje organizaci realizace záměru statutárního města Brna v oblasti prodeje obecního bytového a nebytového fondu po jednotkách v součinnosti s Odborem bytovým, Odborem investičním a správy bytových domů a SNMČ BS.
 • Zabezpečuje organizaci převodu pozemku zastavěného domem s jednotkami a pozemku souvisejícího, příp. podílu na těchto pozemcích.
 • Zpracovává podklady pro zápis do katastru nemovitostí za ÚMČ BS.
 • Zpracovává a předává MMB podklady pro zápisy údajů o právních vztazích a jiných údajů do katastru nemovitostí.
 • Zabezpečuje zastupování vlastníka obecních vymezených jednotek v právnických osobách Společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“), vzniklých podle zvláštního předpisu (zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, a občanského zákoníku).
 • Zabezpečuje právní rámec právnických osob SVJ vzniklých podle zvláštního předpisu (občanského zákoníku), včetně metodické a právní součinnosti v případě majority statutárního města Brna v SVJ.
 • Zabezpečuje zpracování a předložení návrhů na územní změny MČ BS a změny katastrálního území na území MČ BS ZMČ BS a následně Zastupitelstvu města Brna k projednání.
 • Vede evidenci svěřeného majetku MČ BS, včetně potřebných podkladů, mimo bytových domů a obecního majetku (ŽP – mobiliář) a pozemků.
 • Zabezpečuje výkon péče o svěřený majetek MČ BS ve správě oddělení.
 • Zabezpečuje výkon povinností vlastníka svěřeného majetku MČ BS ve správě oddělení.
 • Vede evidenci příjmů z pronájmu svěřeného majetku MČ BS ve správě oddělení a zpracovává podklady pro vymáhání dlužných částek.
 • Zastupuje MČ BS jako účastníka řízení v územním a stavebním řízení v případě svěřeného majetku MČ BS ve správě oddělení.
 • Předkládá Komisi majetkové RMČ BS návrhy a žádosti související s privatizací bytových domů. V součinnosti s Odborem investičním a správy bytových domů kompletuje stanoviska všech dotčených komisí v uvedené záležitosti a předkládá návrh na dispozici s majetkem k projednání v RMČ BS, ZMČ BS a Zastupitelstvu města Brna.

V přenesené působnosti

 • Nevykonává

Oddělení dopravy

V samostatné působnosti

 • Podílí se na koordinaci oprav komunikací místního významu s opravami a výstavbou technických sítí na území městské části.
 • Vyjadřuje se ke stavu technických sítí, pokud jsou tyto v majetku města.
 • Předkládá změny v pasportu na Brněnské komunikace a.s.
 • Vede evidenci veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch v majetku města svěřených MČ BS a spolupracuje při zpracování evidence s příslušnými orgány.
 • Vede evidenci žádostí o nájem a výpůjčku veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch a zabezpečuje projednání těchto žádostí v orgánech samosprávy MČ BS. Zajišťuje výkon jejich rozhodnutí.
 • Zpracovává návrhy smluv o nájmu a výpůjčce veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch a zabezpečuje jejich projednání v orgánech samosprávy MČ BS. Zajišťuje výkon jejich rozhodnutí.
 • Zabezpečuje zveřejňování záměrů na pronájem a výpůjčku veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch ve správě oddělení podle zvláštního zákona.
 • Zajišťuje podklady o svěřeném majetku ve správě oddělení pro potřeby MČ BS.
 • Zajišťuje správu a zabezpečuje výkon povinností vlastníka svěřených veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch svěřených MČ BS.
 • Kontroluje a vede evidenci oprav veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch včetně záručních lhůt.
 • Vede evidenci příjmů z pronájmu svěřeného majetku MČ BS ve správě oddělení a zpracovává podklady pro vymáhání dlužných částek.
 • Zastupuje MČ BS jako účastníka řízení v územním a stavebním řízení v případě veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch svěřených MČ BS.
 • Koordinuje a účastní se jednání v souvislosti s realizací rezidentního parkování ve městě Brně.
 • Navrhuje v součinnosti s MČ BS zařazení dopravně významných veřejně přístupných účelových komunikací do sítě místních komunikací.
 • Koordinuje s MČ BS návrhy na úpravu a omezení veřejného přístupu na veřejně přístupné účelové komunikace.
 • Uděluje souhlas s uzavírkami veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch ve správě MČ BS.
 • Uděluje souhlas se stavebními pracemi (uložení inženýrských sítí, připojení sjezdu apod.) v případě dotčení veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch ve vlastnictví města svěřených MČ BS a zajišťuje jejich převzetí a předání zpět od stavebníka včetně záručních lhůt.
 • Zajišťuje prohlídky, údržbu a opravy veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch.
 • Navrhuje nové dopravní značení, jeho doplnění a změny na veřejně přístupných účelových komunikacích a dopravních plochách svěřených MČ BS a zajišťuje jejich instalaci, odstranění a údržbu.
 • V rámci údržbových prací, oprav a staveb veřejně přístupných účelových komunikací a ostatních záležitostí týkajících se dopravy vyhodnocuje v souladu s příslušnou směrnicí pro zadávání veřejných zakázek MČ BS nabídky dodavatelů, zajišťuje předání či odeslání výzev k podání cenových nabídek vybraným dodavatelům, vystavuje objednávky na dodávky, služby a stavební práce, připravuje příslušné smlouvy s vybranými uchazeči a předává k podpisu zástupci samosprávy.
 • Provádí průběžně kontrolu realizace údržbových prací, oprav a staveb veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch ve správě MČ BS ve vztahu k zadávací dokumentaci případně ke schválené projektové dokumentaci.
 • Zajišťuje bezodkladně provedení opravy havarijního stavu veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch ve správě MČ BS tak, aby nedošlo k ohrožení života nebo zdraví osob a zvířat, anebo majetku třetích osob.

V přenesené působnosti

 • Vykonává působnost silničního správního úřadu I. stupně a státní odborný dozor na místních a účelových komunikacích na území MČ BS (mimo základní komunikační systémy) dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a pasportního informačního systému vedeného městem.
 • Vyjadřuje se k záměrům na rozvoj pozemních komunikací, parkovišť a odstavných ploch na území městské části, ke způsobu a rozsahu údržby místních komunikací, nad nimiž vykonává státní správu.
 • Kontroluje dodržování nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“, ve znění pozdějších nařízení a obecně závazných předpisů, tj. zejména oprávnění prodejce, dodržování stanoveného sortimentu a doby prodeje.
 • Vede sankční řízení ve věci přestupků dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a za porušení podmínek nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“, ve znění pozdějších nařízení, daňového řádu a zvláštních právních předpisů.
 • Vydává rozhodnutí o uzavírkách místních komunikací a veřejně přístupných komunikací a zadává je do centrální evidence uzavírek Jednotného systému dopravních informací pro ČR.
 • Vydává opatření obecné povahy na dočasný zákaz stání pro blokové čištění na území MČ Brno-střed dle harmonogramu.
 • Vydává rozhodnutí o odstranění vraku z místních a veřejně přístupných účelových komunikací na základě oprávněné žádosti správce komunikace.
 • Koordinuje s Odborem právním a organizačním ÚMČ BS konání shromáždění, kulturních a sportovních akcí na území MČ BS.
 • Zpracovává podklady a poskytuje odbornou konzultační činnost v rámci odborné způsobilosti oddělení pro jednání samosprávných orgánů.
 • Zařazuje dopravně významné veřejně přístupné účelové komunikace do sítě místních komunikací.
 • Vyřazuje dopravně nevýznamné místní komunikace ze sítě místních komunikací.
 • Rozhoduje o úpravě nebo omezení veřejného přístupu na veřejně přístupné účelové komunikace.
 • Vydává rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace (dále jen „ZUK“) (např. stavební zábory, uložení inženýrských sítí, výkopové práce, zřízení restaurační zahrádky, vyhrazené parkovací stání, umístění reklamního zařízení, umístění mobilního prodejního zařízení, předsunutého prodeje, pevného stánku, dočasných staveb, aj.) na místních komunikacích na území MČ BS (mimo základní komunikační systémy).
 • Vede řízení dle ust. § 142 správního řádu o určení právního vztahu v oblasti účelových komunikací.
 • Vyjadřuje se k návrhům a změnám obecně závazných vyhlášek a nařízení statutárního města Brna.
 • Zpracovává a vede evidenci povolených restauračních zahrádek v GISmB na území MČ BS.
 • Zpracovává a vede evidenci tržních míst v GISmB na území MČ BS.
 • Poskytuje podklady a žádá MČ BS o souhlas se ZUK – vyhrazené parkovací stání - ZTP a ZTP/P, restauračních zahrádek a v případě souběhu dvou a více žádostí o ZUK.
 • Přijímá ohlášení tombol, u nichž výše herní jistiny činní více než 100 tis., a turnajů malého rozsahu a povoluje umístění herního prostoru v územním obvodu MČ BS dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a správního řádu a vykonává státní dozor.
 • Provádění zapečetění a odpečetění pokladniček veřejných sbírek konaných v územním obvodu MČ BS a kontroluje vyúčtování sbírky dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů.
 • Spravuje místní poplatky dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2018, o místních poplatcích, v platném znění:
  • za užívání veřejného prostranství,
  • z ubytovací kapacity,
  • za lázeňský a rekreační pobyt,
  • ze vstupného.
 • Eviduje a kontroluje úhradu správních poplatků a pokut vyměřených oddělením.
 • Vede daňová řízení podle daňového řádu.
 • Připravuje podklady pro exekuci.

Oddělení obchodu

V samostatné působnosti

 • Navrhuje lokality tržišť a způsob organizace jejich obsazování a provozování a návrhy předkládá ke schválení RMČ BS.
 • Eviduje žádosti na změny Tržního řádu, navrhuje změny a úpravy Tržního řádu a předkládá je k projednání v samosprávných orgánech.
 • Zajišťuje provoz tržiště na Zelném trhu, koordinuje a pořádá gastronomické, kulturní, společenské a osvětové akce v lokalitě Zelného trhu nebo na jiných místech, určených RMČ BS.
 • Zajišťuje a koordinuje chod tržišť zřizovaných a provozovaných MČ BS dle rozhodnutí samosprávných orgánů.
 • Zabezpečuje konkrétní úkoly v oblasti turismu dle rozhodnutí RMČ BS nebo ZMČ BS.
 • Vede evidenci majetku ve správě oddělení.

V přenesené působnosti

 • Spravuje místní poplatky za užívání veřejného prostranství na tržišti Zelný trh dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2018, o místních poplatcích, v platném znění.

zivotni_situace.png Životní situace a formuláře

 


 

Kalendář akcí

< 2020 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
        1 Oslava Svátku... (Akce třetích stran)
1. 05. 2020, 09:00 - 1. 05. 2020, 17:00
Brněnský Majáles... (Akce třetích stran)
1. 05. 2020, 09:00 - 1. 05. 2020, 16:00
2 3 Uctění obětí... (Akce třetích stran)
3. 05. 2020, 07:00 - 3. 05. 2020, 19:00
Pietní akce (Akce třetích stran)
3. 05. 2020, 13:00 - 3. 05. 2020, 18:00
4 Ape food... (Akce třetích stran)
4. 05. 2020, 09:00 - 9. 05. 2020, 20:00
Pietní akce (Akce třetích stran)
4. 05. 2020, 09:30 - 4. 05. 2020, 11:00
5 Uctění obětí... (Akce třetích stran)
5. 05. 2020, 07:00 - 5. 05. 2020, 19:00
6 7 Uctění obětí... (Akce třetích stran)
7. 05. 2020, 07:00 - 7. 05. 2020, 19:00
Future Swing -... (Akce třetích stran)
7. 05. 2020, 19:00 - 7. 05. 2020, 22:00
8 Veřejné... (Akce třetích stran)
8. 05. 2020, 11:00 - 8. 05. 2020, 13:30
Juránečka - zrušeno (Akce třetích stran)
8. 05. 2020, 19:00 - 8. 05. 2020, 22:00
9 10
11 12 13 Slavnosti dobrého... (Akce třetích stran)
13. 05. 2020, 10:00 - 16. 05. 2020, 22:00
14 15 16 Shromáždění za... (Akce třetích stran)
16. 05. 2020, 16:00 - 16. 05. 2020, 20:00
17
18 Akustický koncert (Akce třetích stran)
18. 05. 2020, 19:00 - 18. 05. 2020, 22:00
19 Taneční tréningy... (Akce třetích stran)
19. 05. 2020, 17:00 - 19. 05. 2020, 20:00
20 21 Krch-off - zrušeno (Akce třetích stran)
21. 05. 2020, 19:00 - 21. 05. 2020, 22:00
22 Festival Meeting... (Akce třetích stran)
22. 05. 2020, 10:00 - 31. 05. 2020, 22:00
Stávka za klima (Akce třetích stran)
22. 05. 2020, 10:00 - 22. 05. 2020, 11:00
Čtení Bible v Brně (Akce třetích stran)
22. 05. 2020, 13:00 - 22. 05. 2020, 18:00
23 Pouť smíření -... (Akce třetích stran)
23. 05. 2020, 08:30 - 23. 05. 2020, 20:00
PonavaFest 2020 -... (Akce třetích stran)
23. 05. 2020, 10:00 - 24. 05. 2020, 23:30
24 Den sousedů -... (Akce třetích stran)
24. 05. 2020, 10:00 - 24. 05. 2020, 18:45
25 Myslíme na Vás (Akce třetích stran)
25. 05. 2020, 14:00 - 25. 05. 2020, 21:59
Cube of Truth (Akce třetích stran)
25. 05. 2020, 17:00 - 25. 05. 2020, 20:00
26 27 28 Empík hledá... (Akce třetích stran)
28. 05. 2020, 07:30 - 28. 05. 2020, 13:00
29 Strýci ze strání (Akce třetích stran)
29. 05. 2020, 18:00 - 29. 05. 2020, 22:00
30 Dny dětí v... (Akce třetích stran)
30. 05. 2020, 10:00 - 31. 05. 2020, 17:00
Taneční tréningy... (Akce třetích stran)
30. 05. 2020, 17:00 - 30. 05. 2020, 22:00
31 Dětský den - zrušeno (Akce třetích stran)
31. 05. 2020, 09:00 - 31. 05. 2020, 17:00
Divadelní... (Akce třetích stran)
31. 05. 2020, 09:00 - 31. 05. 2020, 18:00
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.